Enter your keyword

Blog

The Asia Bridge Competition 2023: ASIA BRICOM 2023

The Asia Bridge Competition 2023: ASIA BRICOM 2023

เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ "การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซีย" (The Asia Bridge Competition 2023; ASIA BRICOM 2023") ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 จัดขึ้นที่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีทั้งหมด 14 ทีมที่เข้าร่วม ทีมจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยทีมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มศว. นำทีมโดย รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย สินถาวร และนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้ Structural Cost Award, Presentation Award, Total Cost Award ในครั้งนี้
คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  พานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา บางเขน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา บางเขน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา บางเขน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Professor Paolo Lugli Rector of Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี เยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

Professor Paolo Lugli Rector of Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี เยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 Professor Paolo Lugli Rector of Free University of Bozen-Bolzano ประเทศอิตาลี เยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล ของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอขอบพระผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชล และเจ้าหน้าที่ ได้อนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ พันเอกพิษณุ พวงสุนทร ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม 3202 F3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้การบริหารโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร  นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

วันที่ 14-15 กันยายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย และ รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom