Enter your keyword

Blog

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล ของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอขอบพระผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชล และเจ้าหน้าที่ ได้อนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ พันเอกพิษณุ พวงสุนทร ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม 3202 F3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้การบริหารโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร  นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565
ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค/ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบปูนแดง299 ทีพีไอ จำนวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการศึกษา

ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค/ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบปูนแดง299 ทีพีไอ จำนวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการศึกษา

นายปรัชญา เดชฉกรรจ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิค/ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มอบปูนแดง299 ทีพีไอ จำนวน 4 ตัน เพื่อใช้ในการศึกษาและให้นิสิตฝึกปฏิบัติการใช้งานปูนซีเมนต์ ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมอบรมกับบริษัท Q&A Quality and Calibration Co.,Ltd.

นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมอบรมกับบริษัท Q&A Quality and Calibration Co.,Ltd.

นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมอบรมกับบริษัท Q&A Quality and Calibration Co.,Ltd. สอบผ่านได้รับ Certificate จากบริษัท หัวข้อ การจัดทำบริบทขององค์กรและการกำหนดความต้องการ/ความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 ISO45001 และ ISO 50001 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นิสิตได้รับรางวัลโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2565

นิสิตได้รับรางวัลโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2565

นิสิตได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงในงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที 9 ธันวาคม 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2565   รายชื่อนิสิตรับเกียรติบัตร   นิสิตจิตอาสา นายดนัยชนม์ เอมขำ นายราชพล เจริญภานุชาติ นางสาวกฤตพร ซื่อตรง นางสาวเจนจิรา เจ๊ะยูโซ๊ะ   นิสิตสร้างชื่อเสียง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หัวข้อ “Energy and Sustainable Engineering” แข่งขันโครงงานด้านวิชาการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย นางสาวทัสวิทย์ พลจารย์           รหัสประจำตัว  62109010199 นายสรวิชญ์ รักษา                      รหัสประจำตัว  [...]
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

วันที่ 14-15 กันยายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย และ รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom