Enter your keyword

Blog

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโอกาสในการศึกษา โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโอกาสในการศึกษา โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโอกาสในการศึกษา โดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาให้ความรู้การวางแผนและไอเดียของการศึกษาต่อร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
โครงการให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและผลิตภัณฑ์ โดย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โครงการให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและผลิตภัณฑ์ โดย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โครงการให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและผลิตภัณฑ์ โดย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
โครงการศึกษาดูงานและเทรนนิ่ง บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

โครงการศึกษาดูงานและเทรนนิ่ง บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

โครงการศึกษาดูงานและเทรนนิ่ง บริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นิสิตวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  ได้รับความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ในการออกแบบและปฏิบัติงานจริง
โครงการศึกษาดูงานโรงหล่อคอนกรีตและศูนย์เรียนรู้ ซิโน-ไทย

โครงการศึกษาดูงานโรงหล่อคอนกรีตและศูนย์เรียนรู้ ซิโน-ไทย

โครงการศึกษาดูงานโรงหล่อคอนกรีตและศูนย์เรียนรู้ ซิโน-ไทย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้เรื่องการออกแบบและผลิตคอนกรีตขนาดใหญ่พร้อมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆในการก่อสร้างที่นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ โรงหล่อคอนกรีต บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี
ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เมรี เวชารัตนา และคณะวิทยากร

ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เมรี เวชารัตนา และคณะวิทยากร

 วันที่ 8 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เมรี เวชารัตนา และคณะวิทยากร ในกิจกรรม "การรับรองมาตรฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET" พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
นิสิตในรายวิชา วศย 321 REINFORCED CONCRETE DESIGN ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

นิสิตในรายวิชา วศย 321 REINFORCED CONCRETE DESIGN ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตในรายวิชา วศย 321 REINFORCED CONCRETE DESIGN ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยในการนี้ ผู้อำนวยการของกิจการร่วมค้าเอสบีเอ็มเฮช นั่นคือคุณประพันธ์ สาครประสิทธิ์ ลงมาต้อนรับและอธิบายถึงขั้นตอนการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นมาตรฐาน การเยี่ยมชมในครั้งนี้นิสิตมีความสนใจซักถามเป็นอย่างมาก เพราะความรู้ที่ได้สามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชาที่กำลังเรียนได้ การนำเข้าพื้นที่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) และนายปกรภัทร บุดชา (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำคณะนิสิตชั้นที่ 4 เข้าร่วมโครงการ AIT Open House

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำคณะนิสิตชั้นที่ 4 เข้าร่วมโครงการ AIT Open House

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทนรวิโรฒ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยนุช ใจแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย สินถาวร ได้นำคณะนิสิตชั้นที่ 4 เข้าร่วมโครงการ AIT Open House ที่จัดขึ้นโดย School of Engineering and Technology ณ Asian Institute of Technology โครงการนี้นิสิตได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับบริษัท A-SAFE PPE CO., LTD. และบริษัท WARIS AND ENGINEERING SOLUTION CO., LTD. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน ณ ห้อง วศ. 51 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน คือ นายกฤตภพ วริศปภานนท์ นายปรัชญา คงพันธ์ นางสาวเอมอริน อารีย์ และนายกิตติวุฒ ตันแสนทวี นิสิตที่เข้าร่วมอบรมสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมทุกคน
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงตามการออกแบบ สะพานข้ามแยกบางกะปิ (ตลาด happy land) ภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเพื่อให้รองรับน้ำหนักบรรทุก HL93

ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงตามการออกแบบ สะพานข้ามแยกบางกะปิ (ตลาด happy land) ภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเพื่อให้รองรับน้ำหนักบรรทุก HL93

เพื่อทวนสอบความมั่นคงแข็งแรงตามการออกแบบ สะพานข้ามแยกบางกะปิ (ตลาด happy land) ภายหลังการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างเพื่อให้รองรับน้ำหนักบรรทุก HL93 จึงได้ทำการทดสอบอีกครั้ง ในครั้งนี้แม้จะพบอุปสรรค์เรื่องฝนตกหนัก แต่การทดสอบก็ดำเนินไปได้ด้วยดี การทดสอบเป็นการทดสอบร่วมโดยเสารถไฟฟ้าต้องรองรับรถยนต์และรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (monorail) ทั้งนี้โครงการรับผิดชอบโดย ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด
BIG CLEANING DAY 2023

BIG CLEANING DAY 2023

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY 2023 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนิสิตทุกชั้นปีและบุคลากรในภาควิชาฯ ในการทำความสะอาดและจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยโครงการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากนิสิตโดยผู้จัดการดูแลคือนิสิตชั้นที่ 3 และ 4 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นผู้เข้าร่วม