Enter your keyword

post

The Asia Bridge Competition 2023: ASIA BRICOM 2023

เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ “การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซีย” (The Asia Bridge Competition 2023; ASIA BRICOM 2023″) ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 จัดขึ้นที่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีทั้งหมด 14 ทีมที่เข้าร่วม ทีมจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยทีมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มศว. นำทีมโดย รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย สินถาวร และนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้ Structural Cost Award, Presentation Award, Total Cost Award ในครั้งนี้