Enter your keyword

Blog

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล ของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอขอบพระผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชล และเจ้าหน้าที่ ได้อนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ พันเอกพิษณุ พวงสุนทร ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Hiroki TANIKAWA และคณะจาก Graduate school of Environmental Studies, Nagoya University และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม 3202 F3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร หัวหน้าโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้การบริหารโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตประจำภาควิชาฯ ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย  สินถาวร  นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร  ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชุมนุมวิศวสานฝันสรรค์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ อบต คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซ่อมแซมเส้นทางสัญจร ถ.สายวัดคต-ประตูน้ำคลอง 15 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ภายใต้โครงการวิศวจิตอาสา ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล

วันที่ 14-15 กันยายน 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย และ รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร และ รศ.ดร.ถนัด จินตโกศล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom
รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist ห้องปฎิบัติการระดับดีเด่น และห้องปฏิบัติการที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ปี 2564 ส่งผลงานเข้าร่วม 100% ซึ่งจัดโดย แม่ข่ายด้านความปลอดภัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรับทุนสนับสนุนจาก วช โดยมีผู้รับมอบคือ นางสาวจิรชา ค้งตระกูล นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต และ นางสาวกฤตพร นิลผาย ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อาคาร F3 ชั้น 2
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ได้รับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อาคาร F3 ชั้น 2

การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด

การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด

การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3202 ชั้น 2 F3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด จากการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันด้านการพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการ เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงการร่วมมือในการทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาส (GFRP Rebar) หรือเหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส