Enter your keyword

post

BIG CLEANING DAY 2023

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY 2023 เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนิสิตทุกชั้นปีและบุคลากรในภาควิชาฯ ในการทำความสะอาดและจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยโครงการนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากนิสิตโดยผู้จัดการดูแลคือนิสิตชั้นที่ 3 และ 4 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นผู้เข้าร่วม