Enter your keyword

post

การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 การศึกษานอกชั้นเรียนรายวิชา Hydraulic Engineering นำทีมโดย ผศ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว โดยศึกษาส่วนประกอบต่างๆของเขื่อน ระบบไฮโดรลิค ระบบการบริหารจัดน้ำและระบบความปลอดภัยในอุโมงค์ใต้เขื่อน ณ เขื่อนขุนด่านประการชล ของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอขอบพระผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชล และเจ้าหน้าที่ ได้อนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้