Enter your keyword

post

คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา บางเขน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช ใจแก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์ คณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา บางเขน ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร