Enter your keyword

post

กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ พันเอกพิษณุ พวงสุนทร ผู้อำนวยการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566