Enter your keyword

Blog

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist ห้องปฎิบัติการระดับดีเด่น และห้องปฏิบัติการที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ปี 2564 ส่งผลงานเข้าร่วม 100% ซึ่งจัดโดย แม่ข่ายด้านความปลอดภัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรับทุนสนับสนุนจาก วช โดยมีผู้รับมอบคือ นางสาวจิรชา ค้งตระกูล นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต และ นางสาวกฤตพร นิลผาย ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อาคาร F3 ชั้น 2
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ได้รับพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อาคาร F3 ชั้น 2

การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด

การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด

การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3202 ชั้น 2 F3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด จากการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันด้านการพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการ เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงการร่วมมือในการทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาส (GFRP Rebar) หรือเหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการอบรมระยะยาว จำนวน 10 ครั้ง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการอบรมระยะยาว จำนวน 10 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 - 18.00 น. (ครั้งที่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการอบรมระยะยาว จำนวน 10 ครั้ง ภายใต้โครงการ "โครงการอบรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ระดับเริ่มต้น สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป" โดยในครั้งนี้ได้รับเกียริตจาก คุณอิทธิพล จำเรืองจรัส ผู้จัดการบริษัทบิมคอนซัลแตนท์ มาเป็นผู้บรรยาย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชุมร่วมและตรวจห้องปฎิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประชุมร่วมและตรวจห้องปฎิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ขอขอบพระคุณหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชุมร่วมและตรวจห้องปฎิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563
ดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิศวกรรมสิ่แวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิศวกรรมสิ่แวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิศวกรรมสิ่แวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัย ในการเปิดโลกทัศน์ มุมมอง สำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิต โดยโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพนิสิต การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหน่วยวิจัยเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง (CTRU) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพนิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพนิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพนิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วิชา CvE 342 Hydraulic Engineering ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ของนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจระบบต่าง ๆของเขื่อนขุนด่านปราการชล นำความรู้ที่ได้จากการดูงานมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ที่อนุเคราะห์สถานที่ และเจ้าหน้าที่ชลประทานทุกท่านที่ให้ ความรู้ในครั้งนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แล้ว

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แล้ว