Enter your keyword

Blog

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

ผลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ทีมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการนำทีมของรองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภทประสิทธิภาพสูง)
ภาพกิจกรรม งาน Open House 2018

ภาพกิจกรรม งาน Open House 2018

 ภาพกิจกรรม งาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และห้องเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (สาธิต องครักษ์) จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 โดยมีการบรรยายแนะนำทุกสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน การแนะแนวกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีการทัศนศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตช่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม
บริษัท AP เข้ามาจัดโครงการ AP Open House วันที่ 24 ตุลาคม 2561

บริษัท AP เข้ามาจัดโครงการ AP Open House วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท AP เข้ามาจัดโครงการ AP Open House ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 205 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แนะนำแหล่งงานที่สำคัญแก่นิสิต

เข้าร่วมกิจกรรมรับธงในงาานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรมรับธงในงาานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (NCCE22) ระหว่างวันที่ 20-21 กรหฎาคม 2560

ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2017 (ASIA BRICOM 2017)

การประชุมสัมมนาแนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 อ.ดร. ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรจราจรและขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามโครงการ “แนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก” โดย อ.ดร.ธีรพจน์ เป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงานกรมการขนส่งทางบก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการดียิ่งขึ้น เนื้อข่าว: http://dlt-safetydrive.com/2014/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95/

งานสัมนาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง TRANSPORTATION PLANNING TOOLS IN THE ERA OF CLOUD COMPUTING AND BIG DATA

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มศว และ ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมนาด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในหัวข้อเรื่อง “TRANSPORTATION PLANNING TOOLS IN THE ERA OF CLOUD COMPUTING AND BIG DATA” โดยมี ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันทน์ ตัวแทนจากท่านคณบดีฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชา Transportation Engineering 2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแบบจำลองด้านขนส่งและจราจร ของประเทศไทย 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านขนส่งและจราจร ของประเทศไทย 4) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์วามรู้ ของแบบจำลองด้านขนส่งและจราจร แก่ผู้เชี่ยวชาญ และ บุคคลที่มีความสนใจ

การแข่งขันสะพานเหล็กแห่งเอเชีย ระดับอุดมศึกษา BRICOM 2016

เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ส่งทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ทรัพย์พิทยากร นายธีรธัช สนธิสถาพร นายศุภกิตต์ ฤทธิศาสตร์ นายภีมวัจน์ ทองปอน นางสาวรุ่งนภา มหัจฉริยพันธุ์ นางสาวพิมพ์มนัส พรมรอด โดยมี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร. ศุภชัย สินถาวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการการแข่งขันสะพานเหล็กแห่งเอเชีย ระดับอุดมศึกษา Asia Steel Bridge Competition 2016 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยการแข่งขันเป็นหนึ่งในกิจกรรมบูรณาการให้นิสิตได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรม ทีม มศว ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Construction award และ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Total Cost award เมื่อวันที่ [...]

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ผลการแข่งขัน ทีม มศว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทคอนกรีตมวลเบา-เบาที่สุด