Enter your keyword

Blog

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 12.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประชุมร่วมและตรวจห้องปฎิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ประชุมร่วมและตรวจห้องปฎิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

ขอขอบพระคุณหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชุมร่วมและตรวจห้องปฎิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563
ดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิศวกรรมสิ่แวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ดูงานนอกสถานที่ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิศวกรรมสิ่แวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ดูงานสถานที่ของนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และนิสิตชั้นปีที่ 1-2 สาขาวิศวกรรมสิ่แวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัย ในการเปิดโลกทัศน์ มุมมอง สำหรับนิสิตปริญญาโทและปริญญาตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิต โดยโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพนิสิต การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหน่วยวิจัยเพื่อเทคโนโลยีการก่อสร้าง (CTRU) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพนิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพนิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพนิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียนเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วิชา CvE 342 Hydraulic Engineering  ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ของนิสิตชั้นปีที่ 3-4  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจระบบต่าง ๆของเขื่อนขุนด่านปราการชล นำความรู้ที่ได้จากการดูงานมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ที่อนุเคราะห์สถานที่ และเจ้าหน้าที่ชลประทานทุกท่านที่ให้ ความรู้ในครั้งนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565 แล้ว

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แล้ว
โครงการสัมมนา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต กรณีศึกษาโปรแกรม Midas Civil

โครงการสัมมนา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต กรณีศึกษาโปรแกรม Midas Civil

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกในทางปฏิบัติ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต กรณีศึกษาโปรแกรม Midas Civil โดย คุณวิโรจน์ ลิชนะเธียร บริษัท วิโรจน์ เอ็นจิเนียร์ ดีไซน์ จำกัด
โครงการสัมมนา การประยุกต์ของคอนกรีตอัดแรงและวัสดุคอนกรีตอัดแรงในงานวิศวกรรมโยธา

โครงการสัมมนา การประยุกต์ของคอนกรีตอัดแรงและวัสดุคอนกรีตอัดแรงในงานวิศวกรรมโยธา

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกในทางปฏิบัติ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การประยุกต์ของคอนกรีตอัดแรงและวัสดุคอนกรีตอัดแรงในงานวิศวกรรมโยธา โดย ดร. บวรพันธุ์ วงศ์อนันต์ และ คุณสมโชค ประเสริฐวินิจกุล
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศ คอนกรีตมวลเบา "ประเภทกำลังอัดสูงสุด" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 14th Structural Lightweight Concrete Competition ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

ผลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ทีมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการนำทีมของรองศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภทประสิทธิภาพสูง)