Enter your keyword

post

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับบริษัท A-SAFE PPE CO., LTD. และบริษัท WARIS AND ENGINEERING SOLUTION CO., LTD. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน ณ ห้อง วศ. 51 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน คือ นายกฤตภพ วริศปภานนท์ นายปรัชญา คงพันธ์ นางสาวเอมอริน อารีย์ และนายกิตติวุฒ ตันแสนทวี นิสิตที่เข้าร่วมอบรมสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และได้รับเกียรติบัตรจากการอบรมทุกคน