Enter your keyword

post

โครงการศึกษาดูงานโรงหล่อคอนกรีตและศูนย์เรียนรู้ ซิโน-ไทย

โครงการศึกษาดูงานโรงหล่อคอนกรีตและศูนย์เรียนรู้ ซิโน-ไทย นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้เรื่องการออกแบบและผลิตคอนกรีตขนาดใหญ่พร้อมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆในการก่อสร้างที่นำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ณ โรงหล่อคอนกรีต บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี