Enter your keyword

post

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม

 วัสดุชนิดอื่นในทางวิศวกรรมโยธาก็มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ไม้ แอสฟัลต์ และอิฐ ห้องปฏิบัติการนี้จะนำท่านให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและมาตรฐานที่ใช้ควบคุมการใช้งานของวัสดุเหล่านี้ ตัวอย่างของชุดการทดลองที่สำคัญในห้องปฏิบัติการนี้ได้แก่ (ก) การทดสอบแรงกระแทกของเหล็ก (ข) การทดสอบแรงดึงของเหล็ก (ค) การทดสอบความแข็งและความถ่วงจำเพาะของไม้ (ง) การทดสอบกำลังรับแรงอัดและกำลังดัดของไม้ (จ) การทดสอบการดูดซึมน้ำของอิฐก่อสร้าง (ฉ) การทดสอบกำลังอัดของอิฐก่อสร้าง (ช) การทดลองหาค่าการทะลุทะลวงในวัสดุแอสฟัลต์ (ซ) การทดลองหาค่าการยืดดึงของวัสดุแอสฟัลต์ (ฌ) การทดลองหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยวิธี Cleveland open cup (ญ) การทดลองหาจุดอ่อนตัว (ฎ) การทดลองหาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของบิทูเมนในสภาพกึ่งแข็ง (ฏ) ค้อนกระแทก (ฐ) การบิดของเพลา และ (ฑ) การทดลองหาค่าสูญเสียของวัสดุแอสฟัลต์เมื่อให้ความร้อน

การทดสอบแรงกระแทกของเหล็ก

ค้อนกระแทก

เครื่องศึกษาการบิดของเพลา

เครื่องทดสอบทดสอบกำลังอัดและดัดของไม้

ภาพรวมของห้องปฏิบัติการ

 ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย จะทำให้นิสิตมองเห็นภาพการทำงานของวัสดุทางวิศวกรรมโยธาได้มากหลายมิติ โดยห้องปฏิบัติการนี้เป็นห้องขนาดใหญ่และใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง และถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสำคัญอันหนึ่งของการศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม