Enter your keyword

post

ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เมรี เวชารัตนา และคณะวิทยากร

 วันที่ 8 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เมรี เวชารัตนา และคณะวิทยากร ในกิจกรรม “การรับรองมาตรฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET” พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา