Enter your keyword

post

นิสิตในรายวิชา วศย 321 REINFORCED CONCRETE DESIGN ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตในรายวิชา วศย 321 REINFORCED CONCRETE DESIGN ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยในการนี้ ผู้อำนวยการของกิจการร่วมค้าเอสบีเอ็มเฮช นั่นคือคุณประพันธ์ สาครประสิทธิ์ ลงมาต้อนรับและอธิบายถึงขั้นตอนการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นมาตรฐาน การเยี่ยมชมในครั้งนี้นิสิตมีความสนใจซักถามเป็นอย่างมาก เพราะความรู้ที่ได้สามารถนำไปบูรณาการกับรายวิชาที่กำลังเรียนได้ การนำเข้าพื้นที่โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) และนายปกรภัทร บุดชา (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)