Enter your keyword

post

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และส่งเสริมการวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในระบบสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ น้ำ และอากาศ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสียอุตสาหกรรม การกำจัดมลพิษทางอากาศและการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น

 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เครื่องมือวัดภาคสนาม ระบบโรงงานนำร่อง (pilot plant) และเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter), เครื่องชั่งสาร (laboratory balance), เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ Type I Type II เครื่องวัดกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์สามมิติด้วยระบบวิเคราะห์ภาพ, อะตอมดูดกลืนสเปคโตรมิเตอร์ (AAS with Hydride Generation & Cold Vapour Accessories) เครื่องตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวมในน้ำ (TOC Analyzer) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโตรมิเตอร์ (GC) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer) และเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศและมลพิษทางอากาศ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศสองขั้นตอน และระบบผลิตน้ำประปา เป็นต้น

 

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)

เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ Type I Type II (Laboratory water purification system: TYPE I TYPE II)

เครื่องชั่งสาร (laboratory balance)

เครื่องกวนสารให้ความร้อน (Hotplate Stirrers)

ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ (Auto Desiccator)

เครื่องแกว่งสารตกตะกอน (Jar Tester)

สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)

เครื่องล้างความถี่สูง (Sonicator Bath)

ชุดวิเคราะห์แอมโมเนียไนโตรเจน และทีเคเอ็น (Ammonia Nitrogen and TKN Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ( Fat Extraction System)

เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace)

เตาอบลมร้อน 105 องศาเซลเซียส และ 150 องศาเซลเซียส (Hot Air Oven)

ตู้บ่มเชื้อ BOD (BOD incubator)

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศสองขั้นตอน (Two stage anaerobic digestion for biogas production)