Enter your keyword

เกี่ยวกับภาควิชา

สหวิทยาการที่ CVE SWU

รายละเอียดของกลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในหลักของสมดุล กำลังของวัสดุ และสามารถอธิบายการกระตุ้นรูปแบบต่างๆต่อโครงสร้างได้ ไม่เพียงเท่านั้นหลักสูตรยังเสริมความรู้ที่ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสาธารณะภัย รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในงานวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานและเทคนิคการสอน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทั้งในการวิจัยขั้นสูง และการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างชำนาญและรวดเร็ว

วิศวกรโยธานอกจากจะประยุกต์ใช้หลักกลศาสตร์โครงสร้างในงานประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้ว งานทางวิศวกรรมควบคุมที่ต้องอาศัยการคำนวณออกแบบของวิศวกรโครงสร้าง ประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน หอสูง รวมถึงโครงสร้างสาธารณะอื่นๆ เช่น ท่าเรือ โครงสร้างแท่นขุดเจาะ และโครงสร้างอื่นๆที่มีความซับซ้อน

รายละเอียดของกลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 นิสิตที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ  ระดับปริญญาตรี จะมีความรู้พอเพียงกับการทำงานระดับเริ่มต้น ในบริษัทที่ปรึกษา หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการทรัพยากรน้ำ และเช่นเดียวกันสำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จะมีความรู้เพิ่มในระดับวิเคราะห์วิจัย  ทำให้สามารถรับผิดชอบงานในระดับสูงขึ้น    สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่  ประปา  บำบัดน้ำเสีย  พัฒนาและบริหารแหล่งน้ำ  การจัดการน้ำแล้ง และ น้ำท่วม

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ออกแบบให้ผู้จบการศึกษา มีความเข้าใจธรรมชาติและข้อจำกัดของน้ำ  สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ เช่น คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  การสื่อสาร และประสบการณ์ ในการแก้ปัญหา   สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  รวมถึงความตระหนักถึงความจำเป็นในการทำงานเป็นทีม เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันกับสาขาวิชาอื่น

รายละเอียดของวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการบำบัดมลพิษในน้ำ น้ำเสีย อากาศ ขยะ และกากสารอันตราย โดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมและเชิงการบริหารจัดการ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการฟื้นฟูเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อน โดยมีสายงานหลักคือ การออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุงระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษต่างๆ ระบบการผลิตน้ำประปา การออกแบบระบบท่อสุขาภิบาลในอาคาร การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและอุตสาหกรรม การป้องกัน/แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดทำ/ดำเนินการ/ตรวจประเมิน ตาม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14000, EIA, Carbon Credit, LCA เป็นต้น

การศึกษาในระดับปริญญาตรีในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการศึกษาด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาหลักสำหรับประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมการประปา การออกแบบระบบบำบัด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการฝึกงาน การดูงานนอกสถานที่ และการศึกษาวิจัยโครงงาน (Environmental Engineering Project) ตามความสนใจหรือความถนัด ปัจจุบันสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นสาขาหนึ่งในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบกับการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทำให้ “วิศวกรสิ่งแวดล้อม” มีโอกาสที่จะทำงานทั้งภายในและต่างประเทศ ในองค์กรต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชน/สังคม เป็นต้น

รายละเอียดของวิชาวิศวกรรมการจัดการโครงการก่อสร้าง

CM คืออะไร

หน้าที่หลักของ การจัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Management, CM) คือการวางแผน ประสานงานและความคุมความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการก่อสร้างต้องดำเนินการโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาและเป็นไปตามความความต้องการของเจ้าของโครงการ
ผู้จัดการโครงการต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานของตนเอง และยังต้องทำงานและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการจากวิชาชีพอื่นๆ “ทุกๆวันในอาชีพผู้จัดการโครงการจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ท้าทายและแปลกใหม่”

อาชีพการจัดการโครงการก่อสร้าง

วิศวกรที่ทำงานด้านการจัดการโครงการ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการทำงาน ท่ามกลางความหลากหลายของแต่ละสาขาอาชีพ จากความซับซ้อนของโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้การจัดการงานก่อสร้างมีความต้องการสูง เป็นงานที่ตื่นเต้น ท้าทายความสามารถ เติบโตในหน้าที่เร็ว ค่าตอบแทนสูง และไม่มีขีดจำกัดของความก้าวหน้า

CM ทำอะไร ?

โครงการก่อสร้างในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทำให้มีความต้องการความเป็นมืออาชีพของวิศวกรในทุกระดับมาช่วยดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวจะเป็นตัวสร้างสมประสบการณ์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้วิศวกรแต่ละคน ก้าวหน้าในอาชีพไปสู่การเป็นผู้จัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้นในอนาคต

รายละเอียดกลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

 กลุ่มวิชา วิศวกรรมธรณีเทคนิค เป็นสาขาหนึ่งในงานวิศวกรรมโยธา ดำเนินการเรียนการสอนแก่นิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาปฐพีกลศาสตร์ ธรณีวิทยา กลศาสตร์ของหินและวิศวกรรมฐานราก ซึ่งเป็นพื้นฐานของงานด้านวิศวกรรมโยธาเกือบทุกประเภท เช่น งานฐานรากที่ต้องรองรับน้ำหนักของอาคาร สะพาน งานของโครงสร้างที่ก่อสร้างมาจากวัสดุดินเอง เช่น งานถนน เขื่อน ทางวิ่งสนามบิน หรืองานที่ต้องก่อสร้างใต้ดิน เช่น งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน กำแพงกันดิน อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน อุโมงค์สาธารณูปโภคต่างๆ หรืองานปรับปรุงคุณภาพของดินให้สามารถก่อสร้างได้ ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่อยู่ด้านบนและลักษณะสภาพของชั้นดินในแต่ละที่ เนื่องจากคุณสมบัติของดินหรือหินในแต่ละสถานที่มีความแตกต่างกัน และดินหรือหินเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นิสิตจึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่การกำเนิดดินและหิน การเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อนำตัวอย่างไปทดสอบหาคุณสมบัติด้านต่างๆในห้องปฏิบัติการ กลศาสตร์ของดินและหิน การควบคุมงานก่อสร้างในสนาม การใช้เครื่องมือตรวจวัดเพื่อช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของดินและหิน รวมถึงผลกระทบของงานด้านธรณีเทคนิคต่อโครงสร้างที่มีอยู่เดิม

รายละเอียดกลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและการทาง

ลักษณะวิชาชีพ

จะมีความรู้พื้นฐานสามารถวางแผน ออกแบบ และจัดการเกี่ยวกับงานจราจรและงานทาง สามารถประยุกต์เพื่อการประกอบอาชีพด้านการออกแบบควบคุมงานด้านวิศวกรรม การจัดการวางแผนด้านการขนส่ง การออกแบบระบบการขนส่งต่าง ๆ ได้ ลักษณะอาชีพมีหลากหลาย เช่นในองค์กรของรัฐ อันได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก การทางพิเศษ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร หรือในงานเอกชนที่มีการเกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่ง เป็นต้น

 

แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่จบการศึกษา

  1. รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยราชการเกือบทุกแห่งที่มีงานด้านขนส่งและงานวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  วิศวกรจราจรประจำตำบล/เทศบาล   และกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ด้วย
  2. หน่วยงานด้านการขนส่ง ในบริษัทหรือองค์กรที่ทำงานด้านการวางแผน การจัดการ การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชน การแก้ไขปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่ง  เช่น องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ การท่าอากาศยาน บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ และแก้ปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง เป็นต้น
  3. ธุรกิจก่อสร้าง โดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ การก่อสร้างทางด่วน ทางรถไฟฟ้า ท่าเรือ หรือสนามบิน
  4. งานส่วนตัว วิศวกรที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง จะสามารถประกอบอาชีพภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้หลาย ๆ รูปแบบ ทั้งเป็นเจ้าของงาน วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ซึ่งจะเป็นผู้รับรองการออกแบบ หรือการคำนวณในลักษณะของวิชาชีพวิศวกรควบคุมต่าง ๆ ได้ และเนื่องจากรูปแบบอาชีพเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยหลักของชีวิต ดังนั้น แนวทางอาชีพอิสระจึงมีหลากหลายมาก