Enter your keyword

เกี่ยวกับภาควิชา

ภาพรวมของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

 วิศวกรรมโยธาถือเป็นสาขาความรู้ทางวิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุด วิศวกรรมโยธาเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการพัฒนาความเป็นอารยะของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรโยธาครอบคลุมทั้งการออกแบบ ควบคุมงาน การก่อสร้าง อำนวยการและถึงบำรุงรักษาโครงสร้างรูปแบบต่าง ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ถนน สนามบิน อุโมงค์ เขื่อน สะพาน และระบบบำบัดและระบายน้ำ ทำให้การพัฒนาศาสตร์นี้จึงไม่เคยหยุดนิ่งเนื่องจากการออกแบบและการก่อสร้างมีความหลากหลายและแตกต่าง รวมถึงยังต้องการงานวิจัยที่สนับสนุนอีกเป็นอักมาก

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาวิศวกรที่มีความแข็งแกร่งเฉลียวฉาด และมีความลุ่มลึกทั้งในเชิงวิชาชีพและวิชาการ มากว่ายี่สิบปี และเราขอสัญญาว่าเราจะวางแนวการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง และการจัดการก่อสร้างบนพื้นฐานของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 ด้วยคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์สอนกว่า 13 ท่าน และทีมงานสายสนับสนุนที่มีความชำนาญกว่า 5 คน ได้อุทิศความสามารถด้านการอบรมความรู้แก่นิสิตกว่า 200 คนต่อปี การเรียนการสอนที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมถูกนำเสนอผ่านเทคนิคการสอนพิเศษที่เกิดจากการตกผลึกความรู้ทางวิชาการของคณะอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทั้งงานวิจัยและงานให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาของโครงการทั้งในประเทศและนานาชาติ ร่วมด้วยกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่มีอย่างครบถ้วนทุกศาสตร์วิชาการในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 นั่นจะเห็นได้ชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น ซึ่งพร้อมจะก้าวไปสู่โลกของวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมา

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแผนขยายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยแถบคลอง 16 ในท้องที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อสนองความจำเป็นของประเทศในการผลิตบัณฑิตสาขา ขาดแคลน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อขยายการศึกษาในสาขาขาดแคลน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 โดย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ได้อนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2535 (ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2535)

 ในปีแรกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมเคมี รวม 3 สาขา สาขาละ 50 คน รวมนิสิตรุ่นแรกจำนวน 150 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยเปิดสอบคัดเลือกเอง และจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ต่อมาในปีการศึกษา 2536 ได้มีการขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรม อุตสาหการ อยู่ในรูปโครงการจัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2536 พร้อมกับอีก 3 สาขาข้างต้น รวมนิสิตทั้งสิ้น 250 คน โดยรับจากการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน (ขอใช้พื้นที่ของคณะสังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มศว บางเขน) จัดการเรียนการสอนจนถึงสิ้นปีการศึกษา พ.ศ. 2538 จึงย้ายที่ทำการทั้งหมดมาอยู่ ณ มศว องครักษ์ ต. องครักษ์ อ. องครักษ์ จ. นครนายก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2539 และจัดการเรียนการสอน ณ มศว องครักษ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นส่วนหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 (ตามบันทึกที่ ทม 0205/(1)0314 ลงวันที่ 23 เมษายน 2536) โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา รับนิสิต ปีละ 50 คน จนถึงปัจจุบันมีนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 5 รุ่น และเปิดสอนภาคสมทบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา อีกปีละประมาณ 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปลี่ยนแปลงสถานภาพจาก “โครงการจัดตั้ง” เป็น “ภาควิชา” ตั้งแต่เดือนกันยายน ปีการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็นต้นไป