Enter your keyword

post

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินตามมาตราฐาน ESPReL Checklist ห้องปฎิบัติการระดับดีเด่น และห้องปฏิบัติการที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ปี 2564 ส่งผลงานเข้าร่วม 100% ซึ่งจัดโดย แม่ข่ายด้านความปลอดภัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งรับทุนสนับสนุนจาก วช โดยมีผู้รับมอบคือ นางสาวจิรชา ค้งตระกูล นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต และ นางสาวกฤตพร นิลผาย ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม อาคาร F3 ชั้น 2