Enter your keyword

Blog

การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด

การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด

การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3202 ชั้น 2 F3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม การประชุมการหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท Thai Fiber Rebar จำกัด จากการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันด้านการพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการ เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงการร่วมมือในการทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเสริมแรงไฟเบอร์กลาส (GFRP Rebar) หรือเหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส
ICE Virtual Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา

ICE Virtual Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา

ICE Virtual Library ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมโยธา โดย The American Society of Civil Engineers (ASCE) จำนวนมากกว่า 35 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2000 -ปัจจุบัน ☑️เชื่อมต่อ CL OpenAthens ก่อนเข้าใช้งานฐานข้อมูล➡️ https://bit.ly/3ghfb5S ☑️เข้าใช้งานฐานข้อมูล➡️https://go.openathens.net/redirector/swu.ac.th?url=https%3A%2F%2Fascelibrary.org%2Fjournals
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการอบรมระยะยาว จำนวน 10 ครั้ง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการอบรมระยะยาว จำนวน 10 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 - 18.00 น. (ครั้งที่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการอบรมระยะยาว จำนวน 10 ครั้ง ภายใต้โครงการ "โครงการอบรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ระดับเริ่มต้น สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป" โดยในครั้งนี้ได้รับเกียริตจาก คุณอิทธิพล จำเรืองจรัส ผู้จัดการบริษัทบิมคอนซัลแตนท์ มาเป็นผู้บรรยาย
Integrated and Hybrid Process Technology for Water and Wastewater Treatment

Integrated and Hybrid Process Technology for Water and Wastewater Treatment

Dr. Suthida Theepharaksapan has published her research as a book chapter in the title of Municipal wastewater treatment processes for sustainable development. This chapter discusses the development of integrated treatment processes and their applications to the treatment of wastewater sources. It will be published by Elsevier Imprint in August 2021. ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.elsevier.com/books/integrated-and-hybrid-process-technology-for-water-and-wastewater-treatment/mohammad/978-0-12-823031-2
โครงการ Zero Energy หัวข้อเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรถไฟฟ้าสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โครงการ Zero Energy หัวข้อเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรถไฟฟ้าสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

[ ONGKHARAK LIFE ] โครงการ Zero Energy หัวข้อเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรถไฟฟ้าสวัสดิการรับ-ส่ง ภายในมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยโครงการนี้ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ของการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาประจำปี 2562 รายละเอียดโครงการ ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย ถือเป็นเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคม เป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ในยานพาหนะ ซึ่งปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกดัง เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ เป็นต้นเหตุในการเกิดปรากฏการเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นตามมา การลดปริมาณการใช้ ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน โดยในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์นั้น มีจำนวนนิสิตและบุคลากร (ประมาณ 10,000 คน) ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางภายใน มหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเมื่อได้ทำการสำรวจ ความคิดเห็นถึงเหตุผลในการเลือกใช้รถส่วนตัว จำนวนกว่า 500 ตัวอย่าง (ก่อนใช้ app) ตามหลักการสุ่มของ Yamane พบว่าเกือบทั้งหมดให้ความสำคัญในประเด็นของ: 1) ข้อมูลเวลารอคอยที่รถสวัสดิการจะมาถึงป้ายจอด 2) [...]

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง เดือนธันวาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2563

เดือนธันวาคม 2562 โครงการความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 “Step forward for Sustainable and Green University”  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประกวดโครงการความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 “Step forward for Sustainable and Green University” ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ได้จัดการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แทนเครือข่ายในการนำเสนอผลงานโครงงานนิสิตนักศึกษา (Student Project) ต่อที่ประชุมเครือข่าย Asian Sustainable Campus Network (ASCN) ภายใต้หัวข้อ "What is Green University" มีสถาบันเครือข่ายฯ จำนวน 15 สถาบัน ส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 17 โครงงาน ณ [...]
นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล จากการแข่งขันนวัตกรรม “คอนกรีตเพื่อชุมชน”

นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และ อ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล จากการแข่งขันนวัตกรรม “คอนกรีตเพื่อชุมชน”

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 7 คน และ อ.ดร.ปิยนุช ใจแก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล จากการแข่งขันนวัตกรรม “คอนกรีตเพื่อชุมชน” ในงาน Sustainable Concrete for Living 2020 จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 โดย มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)