Enter your keyword

Our Teacher

Ms.Vanida Vorapatdikul

General Administration Officer

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-6495000 # 27065 อีเมล์ : vanidav@g.swu.ac.th

1.วุฒิการศึกษา

  • Bachelor of Accountancy (B.Acc.), Sukhothai Thammathriat Open University

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ด้านการปฏิบัติการ สนับสนุนการบริหารสํานักงาน
  • ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ/มีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางาน
  • ด้านการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก
  • ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ