Enter your keyword

Our Teacher

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-6495000 # 22086, อีเมล์ : panuwatj@g.swu.ac.th

1.1 ประวัติ

ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ.2546 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ Asian Institute of Technology (AIT) ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง เมื่อจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2548 ได้เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรออกแบบสะพานที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งได้มีผลงานออกแบบสะพานซึ่งเป็นที่ประจักษ์มากมาย ต่อมาได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศึกษาระดับปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งมีงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โดยในปี พ.ศ.2553 ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ.2555 ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ต่อมาได้ย้ายเข้ามาทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบัน ส่วนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมทางวิศวกรรมระดับสามัญวิศวกรโยธา และยังเป็นผู้ชำนาญการของสภาวิศวกร ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรอีกด้วย


1.2 การศึกษา

 • Doctor of Philosophy in Engineering (International Program), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, พ.ศ.2555
 • Visiting researcher, University of Canterbury, New Zealand, พ.ศ.2553
 • Master of Engineering (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ.2548
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ.2546


1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2557-2558
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2553-2556


1.4 วิชาที่สอน

 • ระดับปริญญาตรี
  • วย.221 กลศาสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธา 1 (CE 221 Engineering Mechanics for Civil Engineers 1), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2553-2555.
  • วย.308 เทคโนโลยีคอนกรีต (CE 308 Concrete Technology), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2553-2556.
  • วย.304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (CE 304 Reinforced Concrete Design), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2553-2556.
  • วย.411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (CE 411 Prestressed Concrete Design), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, พ.ศ.ปีการศึกษา 2555.
  • วย.112 แนะนำสู่วิศวกรรมโยธา (CE 112 Introduction to Civil Engineering), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2554.
  • คณ.207 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ (MA 207 Applied Engineering Mathematics), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2555-2556.
  • วศย.427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น (CVE 427 Introduction to Earthquake Engineering), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2557.
  • วศย.422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (CVE422 Prestressed Concrete Design), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2556-2557 และ 2560-2561.
  • วศย.215 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (CVE 215 Structural Analysis 1), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2558.
  • วศย.316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (CVE316 Structural Analysis 2), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2556 และ 2559.
  • วศย.251 คอนกรีตเทคโนโลยี (CVE251 Concrete Technology), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน.
  • วศย.408 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม (CVE 408 Computer Applications for Civil Engineering/Environmental), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2557.
  • วศย.321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (CVE 321 Reinforced Concrete Design), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน.
  • วศย.212 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรโยธา (CVE212 Advanced Mathematics for Civil Engineering), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2557.
  • วศย.252 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (CVE252 Civil Engineering Materials and Testing), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2559.
  • วศย.334 วิศวกรรมฐานราก (CVE334 Foundation Engineering), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2553, ปีการศึกษา 2559.
  • ทย.201 วัสดุวิศวกรรมโยธา (CET201 Civil Engineering Materials), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2560-2561.
  • ทย.350 การบำรุงรักษางานระบบภายในอาคาร (CET350 Civil Engineering Materials Maintenance of Facility Systems in Building), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2560.
  • ทย.101 สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วัสดุ (CET 101 Statics and Mechanic of Materials), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
  • ทย.205 เทคโนโลยีคอนกรีตและการประยุกต์ใช้ (CET205 Concrete Technology and Applications), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
  • ทย.304 การออกแบบโครงสร้างชั่วคราว (CET304 Design of Temporary Structures), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
  • ทย.305 ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างชั่วคราว (CET305 Design of Temporary Structures Laboratory), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
  • ทย.300 เทคโนโลยีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการประยุกต์ใช้ (CET300 Reinforced Concrete Design Technology and Applications), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
  • ทย.302 ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการประยุกต์ใช้ (CET302 Reinforced Concrete Design and Applications Laboratory), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
  • วย.214 วัสดุวิศวกรรมโยธา (CE 214 Civil Engineering Materials), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) พ.ศ.2556, ปีการศึกษา 2561.
  • ทย.402 เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธา (CET.402 Technology and Software for Civil Engineering), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, ปีการศึกษา 2561.
 • ระดับปริญญาโท
  • วศย 534 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (CVE534 Advanced Foundation Engineering), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2554, ปีการศึกษา 2557.
  • วศย 632 การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว (CVE 632 Seismic Design of Structures), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2554, ปีการศึกษา 2558.
  • วศย 531 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง (CVE531 Advanced Structural Analysis), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2554, ปีการศึกษา 2558.
  • วศย 502 การออกแบบงานวิจัยทางวิศวกรรมโยธา (CVE502 Research Design in Civil Engineering), ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2554, ปีการศึกษา 2557.
  • วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (CVE533 Advanced Reinforced Concrete Design), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2554, ปีการศึกษา 2557 และ 2559-2560.
  • วศย 636 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ (CVE636 Repair Techniques and Materials for Deteriorated Concrete Structures), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2554, ปีการศึกษา 2561.
  • วศย 537 การออกแบบโครงสร้างขั้นสูง (CVE537 Advanced Structural Design), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) ฉบับปี พ.ศ.2557, ปีการศึกษา 2561.


1.5 การให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ธรรมการ ภัคพิตรพิบูล ภายใต้หัวข้อ “การปรับปรุงเอลิเมนต์โครงข้อแข็งสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไร้เชิงเส้นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยพิจารณาการเสียรูปจากแรงเฉือน,” ปีการศึกษา 2559.


1.6 งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม

 • วิศวกรโครงสร้าง (2562) ออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของสะพานท้ายเขื่อน (Down-Steam Bridge) ของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเทิน 2 (Nam Theun 2 Power Plant) ที่ประเทศลาว ตอม่อสูง 25 เมตร รองรับน้ำหนักรถส่งถ่านหินน้ำหนักสูงสุดขนาด 63 ตัน/คัน ผู้รับผิดชอบโครงการ โดย บริษัท เอสพีอีอี จำกัด.
 • วิศวกรโครงสร้าง (2562) ออกแบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Main Workshop Slab) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ความยาวช่วงพื้นเท่ากับ 4 ม. รองรับน้ำหนักบรรทุกจร 1600 กก./ม.2 และรถขนของขนาด 29 ตัน ผู้รับผิดชอบโครงการ โดย บริษัท เอสพีอีอี จำกัด.
 • วิศวกรโครงสร้าง (2562) ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างส่วนล่างของสะพานที่เสาเข็มและตอม่อเกิดการเยื้องศูนย์ ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ตอม่อสูง 27.5 ม. รองรับคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนย่อยขนาดกว้าง 16.3 ม. ผู้รับผิดชอบโครงการ โดย บริษัท เอสพีอีอี จำกัด.
 • วิศวกรโครงสร้าง (2561) การคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็ก เพื่อรองรับหม้อต้มน้ำ (Boiler) และปล่อง (Chimney) ขนาดความจุ 240 ตัน ชุดโครงสร้างกว้าง 230 เมตร ยาว 700 เมตร สูง 40 ม. ผู้รับผิดชอบโครงการ โดย บริษัท เอสพีอีอี จำกัด.
 • วิศวกรโครงสร้าง (2561) การคำนวณเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของคานติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต ความยาวช่วงเสา 42.5 ม. และรับน้ำหนักคานสะพาน 1200 ตัน ผู้รับผิดชอบโครงการ โดย บริษัท เอสพีอีอี จำกัด.
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (2561) โครงการการวางผังภาคกลาง ผู้รับผิดชอบโครงการ โดย บริษัท ออโรส คอนซัลแทนท์ แอนด์ บิวสิเนส โซลูชั่น.
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2561) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู หลักสี่-มีนบุรี โดยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนล่างที่เป็นโครงพอทัล (Portal frames) ช่วงกว้าง 15 – 40 ม. และโครงสร้างพิเศษ (Special structures) ที่มีระยะห่างของฐานรองรับเท่ากับ 45 – 60 ม. รับผิดชอบโครงการโดย บริษัท เสนา อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด.
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2560) โครงการปรับปรุงสะพานกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ดำเนินการโดย ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี มูลค่าโครงการก่อสร้าง 9,000,000 บาท
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (2560) โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี รับผิดชอบในการออกแบบสะพานทางร่วม (Interchange bridges) จุดต่อ 5, 7 และนครไชยศรี รับผิดชอบโครงการโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (2559) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู หลักสี่-มีนบุรี โดยวิเคราะห์และออกแบบอาคารจอดรถส่วนบุคคล ขนาด 94,656 ตร.ม. และอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น ขนาด 6,160 ตร.ม. ทั้ง 2 อาคารต้องออกเป็นแผ่นพื้นเป็นแบบไร้คานอัดแรงทีหลังช่วงยาว 8 ม. รับผิดชอบโครงการโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2559) โครงการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม (Existing jetty structures) เจ้าของโครงการคือ บริษัท xxx จำกัด เป็นประเมินเพื่อหาแนวทางเสริมกำลัง และวิเคราะห์ความเสียหาย สำหรับที่จะวางแนวท่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเส้นทางการผลิตใหม่
 • วิศวกรผู้ตรวจสอบการออกแบบ (2558) โครงการรถไฟสายสีแดง สัญญา 1 บางซื่อ-ดอนเมือง รับผิดชอบโครงการโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2558) การเสริมกำลังคานถ่ายแรงซึ่งรองรับน้ำหนักบรรทุก 3,000 ตัน ในอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ (คอนโดมิเนียม สูง 53 ชั้น)
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2558) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ รับผิดชอบโครงการโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอต่อ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2557) โครงการรถไฟสายสีแดง สัญญา 1 บางซื่อ-ดอนเมือง และสัญญา 2 ดอนเมือง-รังสิต รับผิดชอบโครงการโดย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • หัวหน้าโครงการ (2555) การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของสะพานข้ามคลอง 3 โครงการ เดอะพาลาซเซ็ตโต้ คลองหลวง เสนอต่อบริษัท วังทอง กรุ๊ป จำกัด
 • หัวหน้าโครงการ (2555) โครงการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม (Existing jetty structures) เจ้าของโครงการคือ บริษัท xxx จำกัด เป็นประเมินและหาทางเลือกสำหรับการวางแนวท่อขนส่งน้ำมันสำหรับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมอายุ 50 ปี รวมความยาวประมาณ 2.0 กม.
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2555) โครงการก่อสร้างทางยกระดับ สะพานลอยข้ามแยกและทางต่างระดับ (โครงการ ง.3) เจ้าของโครงการ คือ กรุงเทพมหานคร เป็นการออกแบบสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องต่อเนื่อง 5 ช่วง โดยมีช่องจราจรตั้งแต่ 2 – 6 ช่อง ทั้งรูปแบบที่เป็นคานต่อเนื่องวางบนเสาสะพานอย่างง่ายและคานต่อเนื่องแบบหล่อเป็นเนื้อเดียวกับเสาสะพาน
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2554) โครงการขนย้ายเครื่องจักรกลขนาด 400 ตัน จากท่าเรือแหลมฉบังไปยังชายแดนประเทศลาว ในโครงการนี้เป็นการวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสะพานเนื่องจากรถที่มีพิกัดน้ำหนักบรรทุกพิเศษ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่หน่วยแรงมีค่ามากกว่าค่าที่ยอมให้ เจ้าของงานคือ บริษัท ยิวชุน ประเทศไทย (จำกัด)
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2554) โครงการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของสะพานรถไฟลอยฟ้าสายสีแดง (ตลิ่งชัน-บางซื่อ) เจ้าของโครงการ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นการทดสอบสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องต่อเนื่อง 3 ช่วง (33.5-40.0-40.0 ม.) น้ำหนักที่ใช้ในการทอสอบรวมต่อช่วงคานเท่ากับ 660 ตัน โดยการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานอังกฤษ
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2553) โครงการวิเคราะห์การเสริมกำลังไซโลเก็บซีเมนต์ผงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ม. ความสูงรวม 70 เมตร โดยใช้โปรแกรม FEM ชนิด Shell element เพื่อวิเคราะห์หน่วยแรงสูงสุดจากการปล่อยซีเมนต์ในเงื่อนไขต่างๆเพื่อนำไปออกแบบรูปแบบการเสริมกำลัง มูลค่างาน 96 ล้านบาท
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2553) โครงการศึกษาและออกแบบฐานรากรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร ขนาด 30 ตัน จำนวน 3 ตัว โครงสร้างฐานรากถูกจำลองโดยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ GTSTRUDL ด้วย solid element เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบการสั่น (Mode shapes) และใช้โปรแกรม SAP2000 เพื่อวิเคราะห์หน่วยแรงในฐานรากและเสาเข็ม มูลค่าก่อสร้าง 100 ล้านบาท
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (2552) โครงการเสริมกำลังอาคารจอดรถสูง 6 ชั้น คิดเป็นพื้นที่การเสริมกำลัง 21,235.50 ม.2 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) ในโครงการนี้เป็นการเสริมกำลังสำหรับน้ำหนักบรรทุกปรกติ โดยใช้ (1) บ่าเหล็ก (Steel bracket) เพื่อรับแรงเฉือนทะลุ ร่วมกับ (2) คาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อรับแรงดัด การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน ACI440-2008 และมีการทำการทดสอบในสนามเมื่อเสร็จสิ้นโครงการด้วย รวมมูลค่าการเสริมกำลัง 20 ล้านบาท
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (2552) โครงการเสริมกำลังอาคารจอดรถชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในโครงการนี้เป็นการเสริมกำลังแผ่นพื้นไร้คานท้องเรียบด้วย (1) บ่าเหล็ก (Steel bracket) เพื่อรับแรงเฉือนทะลุร่วมกับ (2) คาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อรับแรงดัด โดยออกแบบเป็นไปตามมาตรฐาน ACI440-2008 เพื่อรับน้ำหนักบรรทุกเพิ่มจากเดิม 400 กก./ม.2 เป็น 800 กก./ม.2 ทั้งนี้ได้มีการออกแบบรูปแบบการทดสอบจริงในสนาม (Field load test) ในส่วนท้ายโครงการด้วย รวมมูลค่าการเสริมกำลัง 14 ล้านบาท
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (2551) โรงงานเก็บปุ๋ยที่จังหวัดชัยนาท โครงสร้างเป็นอาคารโล่งชั้นเดียวสูง 15 ม. พื้นที่รวม 1,800 ม.2 พื้นโรงงานวางบนเสาเข็ม หลังคาเป็นโครงข้อหมุนช่วงยาว 40 ม
 • วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง (2550) ของกลุ่มที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ มยผ. 1312-51 มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารอพยพในเขตเสี่ยงภัยสึนามิระดับปานกลาง ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2549) สะพานเหล็กรูปตัวไอโค้งในระนาบ (Horizontally I-curved Bridge) สามช่วงต่อเนื่อง ความยาวช่วงละ 50 เมตร และรวมความยาวทั้งหมด 220 ม. เพื่อใช้เป็นสะพานระบายรถออกจากศูนย์การค้าบนถนนรามอินทรา ในโครงการปรับปรุงสภาพการจราจรของศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ มูลค่าก่อสร้างเฉพาะตัวสะพาน 84 ล้านบาท รับผิดชอบโดย Asdicon Cooperation Company Limited
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2549) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข) และการรถไฟฯ (รฟท) เป็นโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางรถไฟฟ้ายกระดับจากหัวลำโพงสิ้นสุดที่สถานีมหาชัย ขนาดของรางรถไฟเป็นชนิด Standard Gauge (กว้าง 1.435 ม.) ความยาวรวม 37.035 กม. โครงสร้างหลักๆแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงในเขต กทม. และช่วง นอกเขตเมือง มูลค่างานตามสัญญาจ้างสำรวจและออกแบบ 163.5 ล้านบาท มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 40,000 ล้านบาท รับผิดชอบโดย Asdicon Cooperation Company Limited
 • วิศวกรออกแบบสะพาน (2549) สะพานข้ามลำน้ำซึ่งเป็นส่วนต่อขยายจากโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำงึม 2 ที่ประเทศลาว สะพานช่วงเดี่ยวยาว 80 ม. ตัวตอม่อสูง 21 เมตร ตัวสะพานออกแบบให้สามารถต้านทานแรงดันน้ำที่ความเร็ว 8 ม./วินาที และออกแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว รับผิดชอบโดย Asdicon Cooperation Company Limited
 • วิศวกรที่ปรึกษา (2548) ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นอาคาร คสล. คู่ สูง 3 ชั้น มูลค่าการก่อสร้าง 50 ล้านบาท รับผอดชอบโดย บริษัท Vanguard, Ltd.
 • วิศวกรควบคุมงาน (2546) ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอาคาร คสล. คู่ สูง 4 ชั้น มูลค่าการก่อสร้าง 30 ล้านบาท รับผิดชอบโดย บริษัท Fai construction, Ltd.


1.7 ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 • วิศวกรโยธา รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร (COE) ระดับสามัญวิศวกร, พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
 • วิศวกรโยธา รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร (COE) ระดับภาคีวิศวกร, พ.ศ.2546-2557


1.8 บรรณาธิการในวารสารทางวิชาการ

 • กองบรรณาธิการ, สารวิศวกรรม (COE Newsletters), สภาวิศวกร, ประจำปี พ.ศ.2559-2562.
 • เลขานุการในกองบรรณาธิการ, วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา (EIT Journal : Research and Development), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประจำปี พ.ศ.2556-2559.
 • เลขานุการในกองบรรณาธิการ, วิศวกรรมสาร (Thailand Engineering Journal), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประจำปี พ.ศ.2556-2559.
 • เลขานุการในบรรณาธิการ, โยธาสาร (Civil Engineering Magazine), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประจำปี พ.ศ.2554-2556.


1.9 กิจกรรมเพื่อสังคมทางวิศวกรรม

 • ประธาน, อนุกรรมการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ประจำปี พ.ศ.2561-2563.
 • กรรมการ, คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง, สภาวิศวกร, ประจำปี พ.ศ.2560-2562.
 • เลขานุการ/คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ, อนุกรรมการสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ประจำปี พ.ศ.2557-2560.
 • กรรมการ, อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และ อนุกรรมการบริหารสำนักงานสภาวิศวกร, สภาวิศวกร, พ.ศ.2559-2562.
 • กรรมการ, การจัดทำคู่มือการออกแบบสะพานและถนนต้านแผ่นดินไหว, กรมทางหลวง, กระทรวงคมนาคม, พ.ศ.2558-2559.
 • ผู้ชำนาญการ, ในการเป็นสอบสัมภาษณ์และตรวจผลงาน เพื่อการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา, สภาวิศวกร, 2558-ปัจจุบัน.
 • กรรมการ/รองประธาน, คณะกรรมการโครงการ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประจำปี พ.ศ. 2554-2559.
 • กรรมการและเลขานุการ, อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประจำปี พ.ศ.2554-2558.
 • ประธานคณะอนุกรรมการ, อนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประจำปี พ.ศ.2556-2558.
 • เลขานุการและคณะทำงาน, คู่มือเลื่อนระดับสามัญวิศวกร 7 สาขา , สภาวิศวกร, พ.ศ.2555.
 • เลขานุการและคณะทำงาน, คู่มือเลื่อนระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา แขนงวิชาโครงสร้าง, สภาวิศวกร, พ.ศ.2555.


1.10 ภาระงานที่มีต่อภาควิชา

 • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
 • หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2556.


1.11 ภาระงานที่มีต่อคณะ

 • คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานภาระงานสาขาขาดแคลน สายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2561.


1.12 ภาระงานที่มีต่อมหาวิทยาลัย

 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากายภาพ (ปฏิบัติหน้าที่), สำนักงานอธิการบดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2558-2560
 • ประธานคณะกรรมการ, คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ำประจำหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2559
 • อนุกรรมการ,คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


1.13 ภาระงานที่มีต่อองค์กรในภาครัฐ

 • ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน, โครงการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง ถนนและสะพานเพื่อรองรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว, กรมทางหลวง, กระทรวงคมนาคม, พ.ศ.2558-2559.
 • ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน, คณะทำงานศึกษาคุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ผลิตโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Hot Treatment), กรมทางหลวง, กระทรวงคมนาคม, พ.ศ.2561-2562.

 

1.14 งานบริการวิชาการทางวิศวกรรม

 • ประธานโครงการ, (2561) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการเสริมความแข็งแรงอาคารต้านแผ่นดินไหวและการตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ,” รับผิดชอบโครงการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดจ้างโดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, มูลค่างาน 4.55 ล้านบาท.
 • ประธานโครงการ, (2561) โครงการศึกษา “การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของคานคอนกรีตอัดแรงขนาดเท่าจริง (Full-Scale Load tests of Prestressed Concrete Girders),” รับผิดชอบโครงการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดจ้างโดย บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)‎, มูลค่างาน 6.05 ล้านบาท.
 • ประธานโครงการ, (2562) โครงการศึกษา “การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของสะพานข้ามแยกบางกะปิ,” รับผิดชอบโครงการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดจ้างโดย บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)‎, มูลค่างาน 22 ล้านบาท.

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมโครงสร้าง

 

2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • วิศวกรรมแผ่นดินไหว
 • วิศวกรรมสะพาน
 • วิศวกรรมฟื้นฟูและเสริมกำลังโครงสร้าง

 

2.3 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

การศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกจรของรถบรรทุกสำหรับประเทศไทย การประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานภายใต้ภาวะน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหว และน้ำหนักบรรทุกรูปแบบต่าง วิธีในการเสริมกำลังโครงสร้าง และกลสมบัติของอิฐบล็อกแบบเข้าเขี้ยวที่ทำจากดินซีเมนต์ในท้องถิ่น

 

2.4 แนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด สนใจงานวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิศวกรรมสะพาน ซึ่งงานวิจัยโดยมากมุ่งเน้นการสังเคราะห์แบบจำลองน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกในประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่มาตรฐานการออกแบบสะพานในประเทศไทยที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ต่อมาคือกลุ่มพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้รูปแบบการกระตุ้นแบบต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว แรงลม อัคคีภัย สึนามิ ระเบิด รวมถึงการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร ซึ่งงานวิจัยในกลุ่มนี้เน้นตอบสนองต่อวิศวกรนักปฏิบัติที่จะนำทฤษฎีที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางวิชาชีพวิศวกรรม โดยสุดท้ายคือกลุ่มการพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างสำหรับชุมชนที่กำลังพัฒนา ซึ่งต้องการลงพื้นที่เพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

 

2.5 โครงการวิจัย/บริการชุมชน

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561) สมรรถนะของกำแพงอิฐบล็อกประสานที่มีช่องเปิดของประตูและหน้าต่างภายใต้แรงสลับทิศ. เงินรายได้มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประจำปีงบประมาณ 2561, รหัสโครงการ 100/2561, งบประมาณ 250,000 บาท
 • พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง, ธวัช สุริวงษ์, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์. (2561)โครงการระบบเกราะอาคารสำหรับป้องกันการโจมตีจากกระสุนปืนและลูกระเบิดจากเครื่องยิง M79, ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาทางด้านยุทโธปกรณ์และด้านหลักการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อกวท.กห.จชต) โดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม/มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบ, งบประมาณ 1,200,000 บาท
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561) สมบัติทางกายภาพและกลสมบัติของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบที่มาจากอิฐในประเทศไทย. เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประจำปีงบประมาณ 2561, รหัสโครงการ 284/2561, งบประมาณ 100,000 บาท
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2560) การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของชิ้นส่วนกำแพงอิฐก่อแบบประสานที่ผลิตจากดินซีเมนต์. เงินรายได้มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประจำปีงบประมาณ 2560, รหัสโครงการ 2560URMS00900, งบประมาณ 200,000 บาท
 • อมร พิมานมาศ, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, ปรีดา ไชยมหาวัน และคุเดียร์ ฮุลเซ็น. (2559) การวิเคราะห์โครงสร้างโบราณสถานด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), งบประมาณ 2,390,800 บาท
 • พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, สิทธิสุนธร สุโพธิณะ และกิตติพงษ์ สุวีโร. (2559). ระบบอาคารถอดประกอบอัจฉริยะ : ระยะที่ 1 ระบบผนังเบาแบบถอดประกอบที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและสามารถป้องกันกระสุนและการถูกตรวจจับในเวลากลางคืน. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, งบประมาณ 1,360,000 บาท
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสาธิต อารีย์เจริญ. (2559). การศึกษาศักยภาพทางด้านวิศวกรรมสำหรับบล็อกประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านดงละคร จังหวัดนครนายก. เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประจำปีงบประมาณ 2559, รหัสโครงการ 482/2559, งบประมาณ 130,000 บาท
 • อมร พิมานมาศ, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และวิญญู รัตนปิติกรณ์. (2559). การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการพ่นวัสดุโพลีเมอร์เสริมเส้นใย. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, งบประมาณ 2,000,000 บาท
 • พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ. (2558). การผลิตคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกัมมันตรังสี. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, งบประมาณ 1,000,000 บาท
 • อมร พิมานมาศ, ปรีดา ไชยมหาวัน และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2558). การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหวสู่วิศวกรและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, งบประมาณ 1,539,940 บาท
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, ปรีดา ไชยมหาวัน, รัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง และอริสมันต์  แสงธงทอง. (2558). โครงการศึกษาวิจัยการเสริมความแข็งแรงโครงสร้างอาคารที่มีอยู่เดิมของการเคหะแห่งชาติ เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต. การเคหะแห่งชาติ, งบประมาณ 3,600,000 บาท
 • อมร พิมานมาศ, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, สุนิติ สุภาพ, ปรีดา ไชยมหาวัน, อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, เจตตสิทธิ์ สิตยางกูร, ประกาศิต จันทนะลิขิต และรัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง. (2557)โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC). การเคหะแห่งชาติ.
 • อมร พิมานมาศ, ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด, ปรีดา  ไชยมหาวัน, ประกาศิต จันทนะลิขิต และรัตน์เกรียงไกร เปาเล้ง (2556). โครงการศึกษาวิจัยการกำหนดวิธีการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพและวิธีการทดสอบวัสดุสำหรับงานซ่อมแซม : กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติการโครงการอาคารชุด 5 ชั้น ของการเคหะแห่งชาติ. การเคหะแห่งชาติ, งบประมาณ 2,500,000 บาท
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุนิติ สุภาพ (2556) โครงการศึกษาพิกัดรถบรรทุกที่เหมาะสมในประเทศไทย รับผิดชอบโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอต่อ กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ภายใต้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (2556) โครงการทดสอบสะพานกรมทางหลวงภายใต้การกระตุ้นแบบพลวัตเนื่องจากการจราจรและแผ่นดินไหวเพื่อปรับปรุงการออกแบบและเสริมกำลัง รับผิดชอบโครงการโดย บริษัท ไอ เอ็ม เอ็ม เอส จำกัด โดยผู้ว่าจ้างคือสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
 • ศิรดล ศิริธร, วิกรม พนิชการ, ภาวัต ไชยชาณวาทิก, สุนิติ สุภาพ และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (2556) โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด รับผิดชอบโครงการในนาม ศูนย์เทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้ว่าจ้างคือสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


บทความทางวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Pheeraphan, T., Joyklad, P. & Nimityongskul, P. (2006). Experimental Study on Blast Load Resistance of Ferrocement Panels. Journal of Ferrocement, 36(2), 808-817.
  • Pimanmas, A., Joyklad, P. & Warnitchai, P. (2010). Structural Design Guideline for Tsunami Evacuation Shelter. Journal of earthquake and tsunami, 4(4), 269-284.
  • Joyklad, P. & Pimanmas, A. (2010). Cyclic Stress Development in Substandard Beam-column Joint. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Journal Structures and Buildings, 164(3), 211-225.
  • Joyklad, P., Pimanmas, A. & Rajesh, D. P. (2012). Cyclic Performance of Beam-Column Joints with Extended Column Fixed at Base: Part I – Experimental Investigation. Magazine of Concrete Research, 64(9), 807-825.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2014). Appraisal of Strengthening Cost for Increasing Flexural Strength of Reinforced Concrete Slab Bridges in Thailand. Advanced Materials Research, 931-932, 490-495.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2015). Performance Enhancement of the Existing Bridges due to Overweight Vehicles with Multi-Axle Loading. Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753, 678-684.
  • Joyklad, P. & Suparp, S. (2017). Experimental Responses of Jacketed RC Beams. International Journal of Structural and Civil Engineering Research, 6(4), 245-251.
  • Chaichannawatik, B., Sirisonthi, A., Hussain, Q. and Joyklad, P. (2018). Mechanical Properties of Fiber Reinforced Concrete. Applied Mechanics and Materials, Vol. 875, pp. 174-178.
  • Phutthanet, P., Tiantong, P., Julphunthong, P., Joyklad, P., Wang, L. and Chindaprasirt, P. (2018). Investigation of Gamma Radiation Shielding of Concrete Containing Blast Furnace Slag Waste via Experimental and Calculation Methods, Key Engineering Materials, Vol.765, pp.329-334.
  • Julphunthong, P. and Joyklad, P. (2018). Investigation of Gamma Ray Shielding and Compressive Strength of Concrete Containing Barite and Ferrophosphorous, Key Engineering Materials, Vol.775, pp.618-623.
  • Joyklad, P., Nawaz, A. and, Hussain, Q. (2018) Effect of Fired Clay Brick Aggregates on Mechanical Properties of Concrete, Suranaree Journal of Science and Technology, Vol. 25 No. 4; October – December, pp.349-362.
  • Joyklad, P. and Hussain, Q. (2019) Performance of Cement Interlocking Hollow Brick Walls subjected to Diagonal Compression, Journal of Engineering Science & Technology, Vol. 14 No. 4, pp.1-20.
  • Joyklad, P., Suparp, S. and Hussain, Q. (2019) Flexural Response of JFRP and BFRP Strengthened RC Beams. International Journal of Engineering and Technology, Accepted for Publication.
  • Suparp, S., Joyklad, P. and Hussain, Q. (2019) Shear Strengthening of RC Beams using Polyester Rope. International Journal of Engineering and Technology, Accepted for Publication.
  • Joyklad, P. and Hussain, Q. (2019) Axial compressive response of grouted cement–clay interlocking hollow brick walls, Asian Journal of Civil Engineering, https://doi.org/10.1007/s42107-019-00140-2

 

 • ระดับชาติ
  • Joyklad, P., Chaimahawan, P. & Pimanmas, A. (2007). Assessment of seismic deficiency of existing reinforced concrete buildings in Bangkok. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 18(3), 19-28.
  • Jantanalikit, P., Joyklad, P. & Pimanmas, A. (2010). Experimental investigation of reinforced concrete beams strengthened by skeleton steel and ferrocement cover. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 21(1), 17-26.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2011). A Study on Load-carrying Behavior of Simple-supported Bridge Due to Thai Truck Loads. Kasem Bundit Engineering Journal, 1(1), 33-48.
  • Joyklad, P. & Suparp, S. (2011). Article Review: Design philosophies of reinforced concrete beam-column joints. Kasem Bundit Engineering Journal, 1(1), 77-80.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2011). A Comparison of Internal Forces of Simple Supported Bridges Due to Thai Truck Loads with AASHTO Highway Loads. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 22(1), 25-35.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2011). A Comparison of Maximum Response of Three-Span Continuous Bridges Due to Thai Trucks with AASHTO Highway Live Loadings. KMUTT Research and Development Journal, 34(3), 317-344.
  • Joyklad, P. & Pimanmas, A. (2011). Seismic Behavior of Substandard RC Beam-Column Joints Dominated by Cantilever Action. Kasem Bundit Engineering Journal, 1(3), 51-76.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2012). Response Ratios of Simple Beam Bridges Due to Thai Trucks and HL-93 Live Loadings. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 23(3), 54-64.
  • Suparp, S. & Joyklad, P. (2012). Maximum Response Ratios of Three-Span Continuous Bridge Girders Due to Thai Trucks and HL-93 Live Loadings. KMUTT Research and Development Journal, 35(4), 501-518.
  • Joyklad, P. & Pimanmas, A. (2012). Seismic Behavior of Lightly Reinforced Concrete Beam-Column Joints at First Floor. Kasem Bundit Engineering Journal, 2(1), 1-25.
  • Joyklad, P. & Suparp, S. (2012). Book Review: Design of Concrete Structures 14th edition by A. H. Nilson, D. Darwin and C. W. Dolan. Kasem Bundit Engineering Journal, 2(2), 108-117.
  • Joyklad, P. & Suparp, S. (2014). An Approach of Bridge Strengthening for Cast-In-Situ Reinforced Concrete Slabs Loaded by Thai Trucks. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 25(1), 71-80.
  • Suwanmaneechot, P., Julphunthong, P., Morarai, P., Joyklad, P. & Pheeraphan, T. (2016). Development of High Performance Concrete for Bulletproof Wall Panel Application. Naresuan University Engineering Journal, 11(2), 15-22.
  • Hussain, Q. & Joyklad, P. (2017). Effect of Lateral Reinforcement Ratio on Strength and Ductility of RC Columns. Kasem Bundit Engineering Journal, 7(1), 1-16.
  • Pakpitpibool, T. and Joyklad, P. (2017). Development of Frame Element for Nonlinear Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Shear Walls Considering Shear Deformation. SWU Engineering Journal, 12(2), 1-17.
  • Joyklad, P., Areecharoen, S. and Hussain, Q. (2018). Mechanical Properties of Local Cement-Clay Interlocking Bricks in Central Part of Thailand. SWU Engineering Journal, 13(2), 1-13.
  • Joyklad, P., Ali, N. and Hussain, Q. (2018). Performance of Hollow Brick Made of Fly Ash, Cement and Sand. KMUTT Research and Development Journal, 41(1), 1-18.
  • Pakpitpibool, T. and Joyklad, P. (2018). Development of Frame Element with Included Effect of Shear Deformation for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures. KMUTT Research and Development Journal, 41(2), 133-149.
  • Joyklad, P. and Hussain, Q. (2018). Experimental Study on Axial and Diagonal Compressive Behavior of Brick Masonry Walls. Kasem Bundit Engineering Journal, 8(2), 1-20.

 

เอกสารจากงานประชุมวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Pheeraphan, T., Joyklad, P., & Nimityongskul, P. (2006, 6-8 February 2006). Blast load test on ferrocement sandwich panels. Paper presented at the Eighth International Symposium and Workshop on Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites (FERRO8), Bangkok, Thailand, 12 p.
  • Joyklad, P., & Pimanmas, A. (2008, 19-21 November 2008). The seismic behavior of reinforced concrete bridge pier with debonded reinforcements and interface dowels. Paper presented at the In Proceedings of the Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable Environment”, Taipei, Taiwan, 6 p.
  • Pimanmas, A., & Joyklad, P. (2009, 12-13 January 2009). Effects of debonding on behaviors of substandard bridge piers. Paper presented at the In Proceedings of the Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6), Bangkok, Thailand, 6 p.
  • Joyklad, P., & Pimanmas, A. (2009, 12-13 January 2009). Assessment of seismic performance of existing bridge piers in Bangkok. Paper presented at the In Proceedings of the Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6), Bangkok, Thailand, 6 p.
  • Juntanalikit, P., Joyklad, P., & Pimanmas, A. (2009, 15-16 October 2009). Shear strengthening of reinforced concrete beams using ferrocement. Paper presented at the 8th International Symposium on New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia (USMCA-SEIKEN SYMPOSIUM 57), Incheon, Korea, 11 p.
  • Suparp, S., & Joyklad, P. (2012, 11-14 December 2012). A Study on Simple Beam Bridge Responses due to Thai Truck Loads. Paper presented at the 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2012), Petchburi, Thailand, 8 p.
  • Suparp, S., & Joyklad, P. (2013, 10th – 14th November 2013). The Influence of Vehicular Loads on Safety Factors of Selected Reinforced Concrete Slab Bridges in Thailand. Paper presented at the 31th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations (CAFEO-31), Jakarta, Indonesia. 6 p.
  • Suparp, S., & Joyklad, P. (2014, 3rd – 5th September 2014). Effects of Increasing Weight Limits on Highway Bridges in Thailand. Paper presented at the 37th IABSE Symposium Madrid 2014, Madrid, Spain, 8 p.
  • Lam, L., Hussain, Q., Joyklad, P., & Pimanmas, A. (2015, 24-25 April 2015). Behavior of RC Deep Beams Strengthened in Shear using Glass Fiber Reinforced Polymer with Mechanical Anchors. Paper presented at the International Conference on Environment and Civil Engineering (ICEACE 2015), Pattaya, Thailand, 6 p.
  • Suparp, S., Hussain, Q., Joyklad, P. and Woracharoensin, T. (2017, August 18-20). Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete, Paper presented at the 2ndInternational Conference on Material Engineering and Application (ICMEA 2017), Shanghai JinJiang Pacific Hotel, Shanghai, China, 4 p.
  • Hussain, Q., Shoaib, S., Joyklad, P., Wongsopit, K. and Jarusbumrungroj, P. (2017, August 18-20). Confinement of Concrete by Rope, Paper presented at the 2nd International Conference on Material Engineering and Application (ICMEA 2017), Shanghai JinJiang Pacific Hotel, Shanghai, China, 4 p.
  • Nawaz, A., Hussain, Q., and Joyklad, P. (2018, November 22-25). Behavior of Hollow Cement Clay Interlocking (HCCI) Bricks under Cyclic Axial Compression, Paper presented at the 7th Asia Conference on Earthquake Engineering (7ACEE 2018), Bangkok, Thailand, 6 p.

 

 • ระดับชาติ
  • Joyklad, P., Pheeraphan, T., & Nimityongskul, P. (2005, 2-5 May 2005). Development of ferrocement panel to resist blast load. Paper presented at the In Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering (NCCE10), Pattaya, Thailand, 6 p.
  • Pheeraphan, T., Joyklad, P., & Nimityongskul, P. (2005, 25-27 October 2005). Blast load test of ferrocement panels. Paper presented at the The first Annual Concrete Conference, Rayong, Thailand, 6 p.
  • Pimanmas, A., & Joyklad, P. (2007, 2-4 May 2007). Measures for tsunami evacuation shelters in Phuket and Pang-Nga. Paper presented at the In Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12), Phitsanulok, Thailand, 6 p.
  • Joyklad, P., & Pimanmas, A. (2007, 2-4 May 2007). Design guidelines for evacuation shelter in tsunami hazard area. Paper presented at the In Proceedings of the 12th National Convention on Civil Engineering (NCCE12), Phitsanulok, Thailand, 5 p.
  • Pimanmas, A., & Joyklad, P. (2008, 14-16 May 2008). Design concepts for evacuation shelter in tsunami hazard areas. Paper presented at the In Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13), Pattaya, Thailand, 6 p.
  • Suparp, S., & Joyklad, P. (2008, Pattaya, Thailand). A study of construction and design concepts of the fashion island’s bridge. Paper presented at the In Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13), Pattaya, Thailand, 6 p.
  • Joyklad, P., & Pimanmas, A. (2008, 14-16 May 2008). Structural evaluation and strengthening of existing buildings in tsunami hazard areas. Paper presented at the In Proceedings of the 13th National Conference on Civil Engineering (NCCE13), Pattaya, Thailand, 6 p.
  • Joyklad, P., Jantanalikit, P., & Pimanmas, A. (2009, 20-22 October 2009). Shear strengthening of RC beams using web steel and ferrocement cover. Paper presented at the In Proceedings of Annual Concrete Conference 5, Nakhon Ratchasima, Thailand, 6 p.
  • Suparp, S., & Joyklad, P. (2011, 18-19 March 2011). A Study on Load-carrying Behavior of Three-span Continuous Bridge Due to Thai Truck Loads. Paper presented at the In Proceedings of the 16th National Conference on Civil Engineering (NCCE16), Pattaya, Thailand, 12 p.
  • Suwanmaneechot, P., Julphunthong, P., & Joyklad, P. (2016, 28-30 June 2016). Performance of Modified Concrete Panels for Resisting of High-Velocity Bullet Impacts. Paper presented at the In Proceedings of the 21th National Conference on Civil Engineering (NCCE21), Songkhla, Thailand, 5 p.
  • Phutthanet, P., Julphunthong, P., & Joyklad, P. (2016, 28-30 June 2016). Development of Special Radiation Shielding Concretes Using Barite and Evaluating their Shielding Characteristics. Paper presented at the In Proceedings of the 21th National Conference on Civil Engineering (NCCE21), Songkhla, Thailand, 6 p.

 

3.1 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัต

 • พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2560, คอนกรีตสำหรับป้องกันกระสุนปืนและกรรมวิธีการผลิต, เลขที่ 13289, 21 พฤศจิกายน 2560 – 1 พฤศจิกายน 2565.

 

3.2 หนังสือ/ตำราเรียนที่มีการวางขาย

 • อมร พิมานมาศ, ปรีดา ไชยมหาวัน และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2555). การออกแบบโครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง. จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์ เทรนนิ่ง, 487 หน้า.
 • อมร พิมานมาศ และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2555). การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวขั้นสูง. จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์ เทรนนิ่ง, 327หน้า.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2558). คู่มือแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหน้าตัดตัน. จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), 115 หน้า.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ. (2558). คู่มือท่อคอนกรีตสำเร็จรูป. จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), 66 หน้า.
 • อมร พิมานมาศ และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561). คอนกรีตเสริมเหล็ก. จัดจำหน่ายโดย : อมร พิมานมาศ และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 1200 หน้า.
 • สุนิติ สุภาพ และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด (2562). หลักมูลสำหรับกำลังของวัสดุ. จัดจำหน่ายโดย : สุนิติ สุภาพ และภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 638 หน้า.

 

3.3 ตำราเรียน

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และพงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง. (2562). วิชา วศย 251 วิทยาการคอนกรีต (Concrete Technology), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560), ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 924 หน้า.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561). วิชา ทย 205 เทคโนโลยีคอนกรีตและการประยุกต์ใช้ (Concrete Technology and Applications), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง) ฉบับปี พ.ศ.2560, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 350 หน้า.

 

3.4 เอกสารคำสอน

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561). วิชา วศย 533 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete Design), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554), ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 448 หน้า
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561). วิชา วศย 636 เทคนิคและวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่เสื่อมสภาพ (Repair Techniques and Materials for Deteriorated Concrete Structures), หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554), ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 350 หน้า

 

3.5 เอกสารประกอบการสอน

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2558). วิชา วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 915 หน้า.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2559). วิชา วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาคปฏิบัติ, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 429 หน้า.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2559). วิชา วศม 531 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554), ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 430 หน้า.

 

3.6 การร่วมเป็นบรรณาธิการของหนังสือ

 • แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง. บรรณาธิการ โดย ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ, สภาวิศวกร, 361 หน้า

 

3.7 การเขียนบทหนึ่งในหนังสือ

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ, “ความรู้พื้นฐานสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก,” ใน แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, (บรรณาธิการโดย ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ อมร พิมานมาศ), สภาวิศวกร,หน้า 169-249, 361 หน้า, 2558.
 • สุนิติ สุภาพ, อาทิตย์ เพชรศศิธร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ, “กลศาสตร์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง,” ใน แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, (บรรณาธิการโดย ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ), สภาวิศวกร,หน้า 8-167, 361 หน้า, 2558.

 

3.8 งานบรรยายทางวิชาการ

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การออกแบบเสายาว, บันได และแรงยึดเหนี่ยว. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง (เตรียมความพร้อมสู่สามัญวิศวกร), ห้องประชุมชั้น 4, อาคาร วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 9-10 และ 15-16 มีนาคม 2555.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การออกแบบฐานรากรับแรงเยื้องศูนย์. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคำนวณแก้ไขงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก, ห้องประชุมชั้น 4, อาคาร วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 29-30 มีนาคม 2555.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. Design of Seismic Resistant Bridge Structures. การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่อง Designing and Implementation of Bridge and Tunnel Projects for BIMSTEC & Palestine, กรมทางหลวง, 21-24 กุมภาพันธ์ 2555.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกและวิธีการออกแบบป้องกัน. การอบรมเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต, ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 29 สิงหาคม 2555.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. Design of Seismic Resistant Bridge Structures. การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Designing and Implementation of Bridge and Tunnel Projects for BIMSTEC & Palestine”, กรมทางหลวง, 5 กันยายน 2556.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. คอนกรีตวิทยา (Concrete technology), ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 7-9 มีนาคม 2556.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การวิบัติของโครงสร้างเนื่องมาจากการกระตุ้นประเภทต่างๆ (Structural failures due to various kind of excitation). การอบรมเรื่อง นิติวิศวกรรมในงานก่อสร้างอาคาร (Forensic Engineering in Building Construction), ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 22-24 สิงหาคม 2556.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด.การคำนวณออกแบบสะพานเพื่อต้านแผ่นดินไหว. การอบรมเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานกับมาตรการรับมือความเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหว, ห้องประชุมใหญ่ 3503 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ), 13 มีนาคม 2257.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต. การอบรมเรื่อง การแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกและวิธีการออกแบบป้องกัน, ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 7-8 พฤษภาคม 2557.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. คอนกรีตวิทยา (Concrete technology)., ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 25-27 กรกฎาคม 2557.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอนกรีต สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน (เหมาะสำหรับภาคีวิศวกรที่ต้องการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร). การอบรมเรื่อง การแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกและวิธีการออกแบบป้องกัน, ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 28-29 สิงหาคม 2557.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. โครงการสัมมนาเรื่อง ความ (ไม่) ปลอดภัยในงานก่อสร้าง. การอบรมเรื่อง หลักความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงสร้าง และการตรวจสอบ, ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., วสท., 6 มีนาคม พ.ศ.2558.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. ภาพรวมของการออกแบบแรงเฉือนในยุคปัจจุบัน. การอบรมเรื่อง พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต-ขั้นต้น, ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 30 เมษายน 2559.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การทดสอบวัสดุในงานโยธาปฏิบัติ. อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ, 4 มิถุนายน 2559.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. แรงเฉือนเสา รับแรงแผ่นดินไหว. การอบรมเรื่อง พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต-ขั้นต้น, ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท., สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 23 กรกฎาคม 2559.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. นวัตกรรมและเทคโนโลยีของการออกแบบ วิเคราะห์โครงสร้าง. การอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ BIM, ห้องประชุม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ, 23 มีนาคม 2560.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. องค์ความรู้การสอบสัมภาษณ์สามัญโยธา ด้านโครงสร้าง และการก่อสร้าง. การอบรบเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา, กรมชลประทาน, ปากเกร็ด, กรุงเทพฯ, 24 พฤษภาคม และ 7 มิถุนายน 2560.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (1) ความเสี่ยงภัยและอันตรายจากแผ่นดินไหว และ (2) การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว. แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม, ห้องกิ่งกัญชา 1 ชั้น 5, โรงแรมโฟร์วิงส์, สุขุมวิท, ส่วนพัฒนากายภาพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8 พฤษภาคม 2561.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. องค์ความรู้การสอบสัมภาษณ์สามัญโยธา การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก. การอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา, โรงแรม SC Park, กรุงเทพฯ, 26 มิถุนายน พ.ศ.2560.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. พฤติกรรมของวัสดุ และแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างต้านแรงระเบิด. โครงการอบรม การออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแรงระเบิด, ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2560.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. รายละเอียดการออกแบบโครงสร้าง การเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความเหนียว และตัวอย่างการออกแบบสะพานต้านแผ่นดินไหว. โครงการอบรม การออกแบบสะพานต้านแผ่นดินไหว, ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 30-31 สิงหาคม 2560.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. ภาพรวมของการออกแบบแรงเฉือนในยุคปัจจุบัน และแรงเฉือนในเสารับแรงแผ่นดินไหว. พัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต (รุ่น 2) , ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 15-16 กันยายน 2560.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. ความรู้เรื่อง ด้านการออกแบบต้านแผ่นดินไหวและแรงลม. การอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 5, โรงแรม SC Park, กรุงเทพฯ, 20 มกราคม พ.ศ.2561.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. ความเสียหายเชิงโครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารโครงสร้างเหล็ก เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และประสบภัยธรรมชาติ, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 28 มีนาคม 2561.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. แนวคิดการออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว. การอบรมเรื่อง การออกแบบอาคารโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหวในภาคเหนือ, ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท จ.เชียงใหม่, 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุนิติ สุภาพ. องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง, การอบรมภายในให้กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) , ณ แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ เขาใหญ่, 1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2561.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. หลักพื้นฐานสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, การอบรมภายในให้กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) , ณ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-สีชมพู, 1 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อการตรวจสอบและประเมินอาคารที่มีอยู่เดิม, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 25 มกราคม 2562.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (1) เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา) เพื่อป้องกันการวิบัติจากน้ำหนักบรรทุกและวิบัติภัย และ (2) การตรวจสอบรอยแตกร้าวและการเสื่อมสภาพของอาคาร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา. โครงการแนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม, ห้องการ์เด้น 1 ชั้น 2, โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิท, สุขุมวิท, ส่วนพัฒนากายภาพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 7 และ 21 พฤษภาคม 2562.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. ฟังก์ชันและตรีโกณมิติ. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี, หอประชุมไชยานุภาพ, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, พิษณุโลก, 13-15 พฤษภาคม 2562.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. การออกแบบและเสริมกำลังไซโลคอนกรีต. การออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมแซมไซโลคอนกรีต, ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 7 มิถุนายน 2562.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (1) การออกแบบโครงดัดให้มีความเหนียวพิเศษ และ (2) การออกแบบจุดต่อแผ่นพื้นและกำแพง. การออกแบบชิ้นส่วนพิเศษของโครงสร้างสำหรับต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว, ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 13-14 มิถุนายน 2562.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. ภาพรวมสำหรับมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย. แนวทางใหม่สำหรับการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว, ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 16 ตุลาคม 2562.

 

3.9 บทความในนิตยสาร

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ อมร พิมานมาศ. (2551, มกราคม-กุมภาพันธ์). การก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปชนิดดึงลวดภายนอก. โยธาสาร ปีที่ 20
 • ประกาศิต จันทนะลิขิต, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ อมร พิมานมาศ. (2552, มกราคม-กุมภาพันธ์). การใช้เฟอร์โรซีเมนต์ในการเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็ก. โยธาสาร ปีที่ 21
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ อมร พิมานมาศ. (2552, กรกฎาคม – สิงหาคม). เฟอร์โรซีเมนต์. โยธาสาร ปีที่ 21
 • สุนิติ สุภาพ, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ภาณุ รักษาสัตย์. (2555, มกราคม – มีนาคม). การออกแบบบริเวณสมอยึดของคานคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงทีหลังรูปกล่องหล่อทีละส่วน. โยธาสาร ปีที่ 24
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ. (2555, กรกฎาคม – กันยายน). วิวัฒนาการของน้ำหนักรถบรรทุกสำหรับออกแบบสะพานในประเทศไทย. โยธาสาร, ปีที่ 24
 • ภัทรพล โสภารักษ์, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ วัจน์วงค์ กรีพละ. (2556, กรกฎาคม – กันยายน). เฟอร์โรซีเมนต์และการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง. โยธาสาร, ปีที่ 25
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ. (2557, มกราคม-กุมภาพันธ์). คอนกรีตเสริมเหล็ก : จากแหล่งกำเนิดสู่สยามประเทศ. วิศวกรรมสาร, ปีที่ 67
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ อมร พิมานมาศ. (2558, มกราคม-กุมภาพันธ์). การออกแบบอาคารต้านอัคคีภัย ตอนที่ 1 : พฤติกรรมของวัสดุภายใต้อัคคีภัย. วิศวกรรมสาร, ปีที่ 68
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2559, มกราคม-มีนาคม). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ก้าวย่างของวิศวกรรมสะพานในประเทศไทย : ตอนที่ 1 สุโขทัย-อยุธยา, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2559, เมษายน-มิถุนายน). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง มหัศจรรย์ชุดเฟืองท้าย, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2559, กรกฎาคม-กันยายน). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง สุดยอดหุ่นโบราณ, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุจินต์ นิ่มดี. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง สะพานส่งน้ำโรมัน, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2560, มกราคม-มีนาคม). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ก้าวย่างของวิศวกรรมสะพานในประเทศไทย : ตอนที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2560, เมษายน-มิถุนายน). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ก้าวย่างของวิศวกรรมสะพานในประเทศไทย : ตอนที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุจินต์ นิ่มดี. (2560, กรกฎาคม-กันยายน). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ท่องโลกจักรยาน, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุจินต์ นิ่มดี. (2560, ตุลาคม-ธันวาคม). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ดำดิ่งไปกับเรือดำน้ำ, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุจินต์ นิ่มดี. (2561, มกราคม-มีนาคม). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ย้อนเวลากับนวัตกรรมนาฬิกา, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และสุจินต์ นิ่มดี. (2561, เมษายน-มิถุนายน). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ย้อนเวลากับนวัตกรรมนาฬิกา 2, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561, กรกฎาคม-กันยายน). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ก้าวย่างของวิศวกรรมสะพานในประเทศไทย : ตอนที่ 4 สะพานรถไฟแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาค 1, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, หน้า 14.
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด. (2561, ตุลาคม-ธันวาคม). ช่างคิด ช่างทำ เรื่อง ก้าวย่างของวิศวกรรมสะพานในประเทศไทย : ตอนที่ 5 สะพานรถไฟแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภาค 2, สารสภาวิศวกร, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, หน้า 14.

4.1 ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ

 • พ.ศ.2550 นักเรียนทุนในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 (The Tenth Royal Golden Jubilee Ph.D. Program Scholarship) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • พ.ศ.2549 นักเรียนทุนของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (Sirindhorn International Institute of Technology Scholarship) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 นักเรียนทุนรัฐบาลไทย (The Royal Thai Government Scholarship)

 

4.2 รางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย

 • รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม (The Best Presentation Award) ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The Sixth Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID6), 12-13 มกราคม พ.ศ.2552, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม (The Best Presentation Award) ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The KKU International Conference 2014 (KKU-IENC 2014), 27-29 มีนาคม 2557, ขอนแก่น, ประเทศไทย
 • รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม (The Best Presentation Award) ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Key Engineering Materials (ICKEN 2018), 16-18 มีนาคม 2561, โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น

5.1 วิชาชีพทางการศึกษา 

 • การสัมมนา “สัมมนาพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
 • นโยบายประชารัฐกับมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.แม่สอด จ.ตาก, 14-16 กุมภาพันธ์ 2559.
 • โครงการอบรม “การจัดทำรายงานการประเมิน (SAR) ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, 13 มิถุนายน 2559.
 • การสัมมนา “การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ณ สีดา รีสอร์ท นครนายก, 3-4 กุมภาพันธ์ 2559.
 • โครงการอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 กรุงเทพฯ,  30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559.
 • โครงการอบรม “ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์,  23 มกราคม 2560
 • โครงการอบรม “การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์, สภาวิศวกร, 17 กุมภาพันธ์ 2560
 • โครงการอบรม “กิจกรรมการนำเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) หัวข้อ หมวดที่ 1 การนำองค์กร” ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอวานี เอเทรียม, กรุงเทพฯ, 31 มกราคม 2561.
 • โครงการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การดำเนินงานและความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ (สคช)

 

5.2 วิชาชีพทางวิศวกรรม

 • โครงการอบรม “กระบวนการคำนวณและออกแบบบ้านพักอาศัย แบบ STEP BY STEP” ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, บริษัท อินโนเวทีฟ โนว์ฮาว จำกัด, 20 พฤศจิกายน 2547.
 • โครงการอบรม “การคำนวณและออกแบบโครงสร้างโรงงาน” ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, บริษัท อินโนเวทีฟ โนว์ฮาว จำกัด, 18 ธันวาคม 2547.
 • การอบรมภาควิชาวิศวกรรมโยธาเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว” คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 15-17 มีนาคม 2550.
 • การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ออกแบบและก่อสร้างสะพานในประเทศไทย”, ห้องประชุมชั้น 4, อาคาร วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 21-22 กรกฎาคม 2554.
 • การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “การออกแบบและปรับปรุงอาคารเพื่อรับมือแผ่นดินไหว”, ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่, 5-6 สิงหาคม 2554.
 • การอบรมในหลักสูตร “แนวทางการออกแบบ ป้องกันและซ่อมแซมโครงสร้าง เพื่อการต้านทานแผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์ ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (โดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น)”, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, กรุงเทพฯ, 17 สิงหาคม 2554.
 • การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว ความพร้อมรับมือของ กทม.”  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) (ผู้จัดการสัมมนา), 24 สิงหาคม 2554.
 • การสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการจัดการในภาวะภัยพิบัติ (บทเรียนและแนวทาง)” ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์, ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) (ผู้เข้าอบรม), 27 มีนาคม 2555.
 • การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “แนวทางการตรวจสอบ การดัดแปลงและการเสริมกำลังโครงสร้าง อย่างปลอดภัยและถูกวิธี” ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., วสท. (ผู้จัดการสัมมนา), 23 มีนาคม 2555.
 • การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Maintenance and Strengthening of Bridges in Thailand and Japan” ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., วสท. (ผู้จัดการสัมมนา), 23 สิงหาคม 2555.
 • การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้างสะพานโดยใช้เหล็กและวัสดุประกอบ” ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., วสท. (ผู้เข้าอบรม), 29 สิงหาคม 2555.
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง MIDAS GEN รุ่นที่ 5” ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 4 อาคาร วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ, วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559.
 • การอบรมเรื่อง “การบัญชีบริการ : สำหรับวิศวกร และผู้บริการที่ไม่ใช่นักบัญชี” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,  24-25 มิถุนายน 2560,
 • งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา, ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.), วันที่ 6-7 ธันวาคม 2560
 • การบรรยายพิเศษ “เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ หัวข้อเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว” ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท., วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 19 มกราคม 2561.
 • กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ.2561 เรื่อง “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน”สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน