Enter your keyword

post

การประชุมสัมมนาแนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 อ.ดร. ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรจราจรและขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามโครงการ “แนะแนวแก้ไขปัญหาการประกอบการขนส่งประจำทางเชิงรุก” โดย อ.ดร.ธีรพจน์ เป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงานกรมการขนส่งทางบก
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการดียิ่งขึ้น