Enter your keyword

post

บริษัท AP เข้ามาจัดโครงการ AP Open House วันที่ 24 ตุลาคม 2561

บริษัท AP เข้ามาจัดโครงการ AP Open House วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท AP เข้ามาจัดโครงการ AP Open House ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 205 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แนะนำแหล่งงานที่สำคัญแก่นิสิต