Enter your keyword

Our Teacher

อาจารย์ ดร.พชร ตั้งตระกูลวงศ์

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-6495000, อีเมล์ : potchara@g.swu.ac.th

1.1 ประวัติ

 ดร.พชร ตั้งตระกูลวงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2544 หลังจากนั้นทำงานเป็นวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทยางสยาม พระประแดง (Michelin, Thailand) และได้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทที่ Texas A&M University (College Station, USA) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเน้นทางด้านกลศาสตร์ของแข็งและคอมโพสิต และจบการศึกษาในปี พ.ศ.2549 ต่อมาจึงได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ Texas A&M University ในด้านวิศวกรรมโยธา โดยทำงานร่วมกับ Texas Transportation Institute เพื่อศึกษาพฤติกรรมของรางรถไฟที่เสียหายโดยความล้าแบบหลายแกนภายใต้การเคลื่อนที่ของล้อรถไฟ โดยใช้การวิธีการทาง Finite Element เพื่อพัฒนาแผนการซ่อมของรางรถไฟ

 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ.2554 ได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบระบบท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลกับบริษัท Atkins’ Oil and Gas ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่เมือง Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ทำงานวิเคราะห์แก้ปัญหาของระบบท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น BP, Chevron มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคือวิศวกรรมขั้นสูงสำหรับท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูงจนเกิดการโค้งงอ (lateral buckling) และการนำวิธีการทาง Finite Element และกลศาสตร์ของแข็งและความล้าของวัสดุมาใช้แก้ปัญหา ในปี 2556 ได้ย้ายมาทำงานกับบริษัท Intecsea ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Worley Parsons ที่เมือง Houston ได้เพิ่มความเชี่ยวชาญในการออกแบบออกแบบระบบท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลและโครงสร้างที่เกียวข้องให้กับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ตั้งแต่ Conceptual Design, Front-End Design จนถึง Detailed Engineering รวมถึงการจัดการโครงการทางวิศวกรรมขนาดใหญ่และการทำงานร่วมกับวิศวกรชั้นนำจากทั่วโลก

 ในปี 2561 เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบัน โดยมีความรับผิดชอบหลักในการสอนและจัดการหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติที่เริ่มมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการทำงานวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม

 

1.2 Education

 • Ph.D., Civil Engineering, Texas A&M University, USA, 2553
 • M.Eng., Mechanical Engineering, Texas A&M University, USA, 2549.
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2545

 

1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

 

1.4 วิชาที่สอน

 • ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม (ME 109 Engineering Drawing)
  • วศป 104 วัสดุวิศวกรรม (PTE 104 Engineering Materials)
  • วศก 212 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (ME 212 Engineering Mechanics I)
  • วศป 203 กลศาสตร์วัสดุ (PTE 203 Mechanics of Materials)
  • วศผ 282 ความปลอดภัยและการดาเนินการแสดงสด (CEM282 Concert Safety and Operation)
  • วศผ 280 การออกแบบเวทีแบบองค์รวมสาหรับวิศวกรรมคอนเสิร์ต (CEM280 Integrated Stage Design for Concert Engineering)
 • ระดับปริญญาโท
  • วศย 564 วัสดุวิศวกรรมโยธาขั้นสูง (เฉพาะหัวข้อ) (CVE 564 Advanced Civil Engineering Materials)

 

1.5 เอกสารจากงานประชุมวิชาการและบทความทางวิชาการ

 • Tangtragulwong P, Prurapark R. Improving Energy Efficiency in Government Agencies’ Project: Srinakharinwirot University Ongkharak., The 5th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings (IWGM 2019), Cork, Ireland, April 2019.
 • Fry GT, Tangtragulwong P, “Rail Head Wear versus Rail Head Fatigue,” Railway Track & Structures, January 2018.
 • Fry GT, Tangtragulwong P, Analysis of Rail Grinding as a Means to Optimize Rail-Head Fatigue Life under Heavy Axle Loads., 11th International Heavy Haul Association Conference, Cape Town, South Africa, September 2017.
 • Tangtragulwong P, Fry GT, David D, Richard P. Tie-Plate Cracking on Wood-Composite Ties – A Parametric Study. Conference Proceedings, ASME/ASCE/IEEE 2011 Joint Rail Conference, Pueblo, CO, March 2011.
 • Marsh C, Kessler D, Ascic M, Hays A, Jones BG, Alvarado J, Tangtragulwong P. Enhancement of Thermal Transport in Water and Ethylene Glycol using Al2O3 Nanoparticles. Conference Proceedings, Annual AIChE, Cincinati, OH, Oct 2005.

2.1 Primary Research Area

 • Mechanical and Structural Engineering

 

2.2 Research Areas

 • Fatigue Engineering
 • Subsea Engineering
 • Advanced numerical simulation
 • Energy and Oil & Gas


 • International Journal

   

  • National Journal

    

   • International Conference
    1. Fry GT, Tangtragulwong P, Analysis of Rail Grinding as a Means to Optimize Rail-Head Fatigue Life under Heavy Axle Loads., 11th International Heavy Haul Association Conference, Cape Town, South Africa, September 2017.
    2. Tangtragulwong P, Fry GT, David D, Richard P. Tie-Plate Cracking on Wood-Composite Ties – A Parametric Study. Conference Proceedings, ASME/ASCE/IEEE 2011 Joint Rail Conference, Pueblo, CO, March 2011.
    3. Marsh C, Kessler D, Ascic M, Hays A, Jones BG, Alvarado J, Tangtragulwong P. Enhancement of Thermal Transport in Water and Ethylene Glycol using Al2O3 Nanoparticles. Conference Proceedings, Annual AIChE, Cincinati, OH, Oct 2005.

    

   • National Conference

     

    3.1 Invited Lectures

    • FEA ABAQUS: Pipeline Global Lateral Buckling Analysis (Training),” 22nd March, 21st & 30th May 2018, EnCo (Building A), by PTTEP.

     

    3.2 Magazine Articles

    • Fry, G. and P. Tangtragulwong, “Rail Head Wear versus Rail Head Fatigue,” Railway Track & Structures, January 2018.

    4.1 Honors

    • Student Design Project Competition (by ASHRAE): Awarded the 2nd place for the HVAC system design for the recreational center of University of Nebraska (team of 4 members), Chicago, USA, 2003

    5.1 On Engineering

    • “Arctic Pipeline Engineering”, Worley Parsons, Houston, USA, March 2014
    • “Offshore Geotechnics with ABAQUS”, October 2013, Clarion Technical Conferences, Houston, USA
    • “Pipeline Defect Assessment”, February 2012, Clarion Technical Conferences, Houston, USA
    • “Subsea Pipeline Engineering”, April 2011, Clarion Technical Conferences, Houston, USA