Enter your keyword

Our Teacher

อาจารย์ ปิยวัชร์ ธาราสมบัติ

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 085-5585255, อีเมล์ : piyawatt@g.swu.ac.th

1.1 ประวัติ
 อ.ปิยวัชร์ ธาราสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เกียรตินิยมอันดับ2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ.2545 ได้เข้าทำงานที่บริษัท Unocal Thailand ในตำแหน่ง Drilling Engineer บนแท่นขุดเจาะในอ่าวไทยเพื่อควบคุมการขุดเจาะให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 หลังจากนั้นได้รับทุน Panasonic Scholarship เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ University of Tokyo ในสาขา Geosystem Engineering โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการนำแบคทีเรียที่ค้นพบมาแตกตัวน้ำมันดิบหนืดที่ไม่สามารถไหลได้ให้เป็นก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตมาใช้งานอย่างคุ้มค่า
เมื่อจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2550 ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Petroleum software engineer ที่ Schlumberger Japan โดยเชี่ยวชาญด้านการคำนวณการไหลของน้ำมันดิบในหลุมและท่อผลิต ซึ่งช่วยให้บริษัทน้ำมันหลายแห่งประสบความสำเร็จในแหล่งน้ำมันต่างๆทั่วโลก
 จากนั้นในปี 2554 ได้ย้ายมาที่ Chevron Thailand ในตำแหน่ง Reservoir engineer โดยเน้นการคำนวณปริมาณสำรองและการไหลของน้ำมันในชั้นหินใต้ดินในอ่าวไทย และชำนาญในการทำ Waterflood เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 ในปี 2556 ได้เข้าทำงานที่ Schlumberger Consulting Malaysia ในตำแหน่ง Senior Consulting Petroleum Engineer เพื่อให้คำปรึกษาด้านการค้นหาและผลิตแหล่งน้ำมันในบริเวณ Asia Pacific โดยใช้เทคนิคขั้นสูงเช่น Hydraulic fracturing เป็นต้น
 ในปี 2558 ได้ย้ายมาที่ Mubadala Thailandในตำแหน่ง Senior Petroleum engineer โดยเน้นการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวไทยด้วยการใช้ Electric Submersible Pump ร่วมด้วยเทคนิคขั้นสูงอื่นๆ เช่น Acidizing, Matrix fracking เป็นต้น
 สุดท้ายได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาปิโตรเลียมและก๊าซธรรชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบัน

 

1.2 การศึกษา

 • Master of Engineering, (Geosystem engineering), University of Tokyo, Japan, 2550.
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปิโตรเลียม) เกียรตินิยม อันดับ2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2545

 

1.3 วิชาที่สอน

 • ระดับปริญญาตรี     
  • วศป 106 พื้นฐานของวิศวกรรมปิโตรเลียม
  • วศป 201 กลศาสตร์ของไหล
  • วศป 206 วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ
  • วศป 207 คุณสมบัติของหินและของไหล
  • PTE 315 Well Drilling Equipment and Operations
  • PTE 2020 Petrophysics
  • PTE 420 Natural Gas Engineering

 

1.4 งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม

 • ประธานคณะกรรมการYoung Professional committee, SPE Thailand, 2555.
 • ประธานคณะกรรมการนักศึกษา Student Chapter President, SPE Thailand, 2544.

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมพลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal energy

 

2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • Enhanced Oil Recovery
 • Unconventional Resources

 

2.3 แนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

 งานวิจัยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ Geothermal energy, Enhanced Oil Recovery, และ Unconventional Resources.
 กลุ่มแรกเน้นหนักในการพยายามนำพลังงานความร้อนตามธรรมชาติจากใต้พิภพโดยการอัดฉีดน้ำเข้าไปในหลุมอัดเพื่อให้นำพาความร้อนและผลิตกลับขึ้นสู่ผิวดินโดยไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นพิษใดๆ
 กลุ่มที่สองเน้นไปในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบเพื่อดึงเอาศักยภาพสูงสุดที่ยังไม่ถูกผลิตจาก ขั้นเทคนิคขึ้นต้นหรือทุตยภูมิ โดยการเปลี่ยนกระบวนการทางเคมีของน้ำมันเพื่อให้การไหลทำได้ง่ายขึ้น
 กลุ่มที่สามมุ่งไปในแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ถูกพัฒนาภายใต้เงื่อนไขของชั้นหินและการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งต้องการกรรมวิธีผลิตที่พิเศษเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแหล่งพลังงานฟอสซิลที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 International Journals

 • Chigbo, I., Gordon, G., Tarasombut, P., 2017. The First Application of Specialty Sand Screens in Combination with Fully Integrated ESP Technology in Nong Yao Field, Thailand. SPE Conference, Mumbai India.

 

3.2 Internal corporate publications

 • Khalidas, S., Nguyen, L., Tarasombut, P., 2014. Re-Fracturing Design by Utilizing 3D-Geomechanics for Tight Gas-Condensate Sand in Angsi Field, Malaysia. Schlumberger Reservoir Symposium.
 • Purdy, K., Erickson, D., Tarasombut, P., 2012. BEWT: On the Road to 40% Recovery. Chevron Reservoir Management Newsletter

4.1 ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ

 • พ.ศ.2547 นักเรียนทุนPanasonic Scholarship student