Enter your keyword

Our Teacher

อาจารย์ ดร.ปรารถนา ประชานุรักษ์

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-6495000 # 22099, อีเมล์ : pradthanap@g.swu.ac.th

1.1 ประวัติ

ดร.ปรารถนา ประชานุรักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ (วศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2545 หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.ม.) เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ.2549 ได้เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.ด.) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ทุนของโครงการ Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งมีงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบำบัดทางชีวภาพและการเกิดเมือกชีวภาพ โดยสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอกได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน

ในด้านงานวิจัย มีความสนใจด้านการบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ ไบโอฟิล์ม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ การจัดการขยะ รวมถึงการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวภาพ นอกจากนี้ยังมีความสนใจทางด้านมลพิษทางอากาศ มีโครงการวิจัยในปัจจุบัน ได้แก่ การศึกษาด้านคุณภาพอากาศ การบำบัดสารพิษในน้ำชะขยะ การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวภาพ  นอกจากงานวิจัยแล้ว ดร.ปรารถนา ประชานุรักษ์ ยังได้รับเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ และงานด้านการจัดวางผังเมืองในชุมชนต่างๆ ในส่วนของงานด้านสาธารณูปโภค และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

1.2 การศึกษา

 • วศ.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), พ.ศ.2560
 • วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), พ.ศ.2549
 • วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), พ.ศ.2545

 

1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์

 

1.4 วิชาที่สอน

 • ธรณีวิทยาวิศวกรรม
 • ปฏิบัติการชลศาสตร์
 • การจัดการขยะและของเสีย
 • ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
 • การจัดการทางวิศวกรรม

 

1.5 งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม

 • 2557 – ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2550 – 2551  วิศวกรสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

1.6 ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาเหมืองแร่
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

 

1.7 ภาระงานที่มีต่อภาควิชา

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

 

1.8 ภาระงานที่มีต่อองค์กรในภาครัฐ

 • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ในโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โรงงานผลิตลวดทองแดง บ.ไทยเมทัลโปรเซสซิ่ง จำกัด, 2557-2558

 

1.9 งานบริการด้านอื่นๆ

 • โครงการวางผังชายแดนตาพระยา จ.สระแก้วร่วมการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชลศาสตร์อุทกวิทยา สาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ ไบโอฟิล์ม
 • เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ
 • การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวภาพ

 

2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • การจัดการขยะ
 • การบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 • มลพิษทางอากาศ

 

2.3 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

 • การศึกษาด้านคุณภาพอากาศ
 • การจัดการขยะ
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพ ไบโอฟิล์ม
 • การบำบัดน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การบำบัดสารพิษในน้ำชะขยะ
 • การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวภาพ

 

2.4 โครงการวิจัย/บริการชุมชน

 • การประเมินศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียเศษอาหารในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผู้ร่วมวิจัย)
 • การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นที่เกิดจากการจราจรบริเวณตลาดองครักษ์ จ.นครนายก ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หัวหน้าโครงการ)


บทความทางวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Prachanurak, P., Chiemchaisri, C., Chiemchaisri, W. and K. Yamamoto. (2014). Biomass production from fermented starch wastewater in photo-bioreactor with internal overflow recirculation. Bioresource Technology, vol. 165, p. 129-136.
  • Boonnarat, J, Techkarnjanaruk, S., Honda, R. and P. Prachanurak. (2016). Effects of hydraulic retention time and carbon to nitrogen ratio on micro-pollutant biodegradation in membrane bioreactor for leachate treatment. Bioresource Technology, vol. 219, p. 53-63.
  • Boonnorat, J., Boonapatcharoen, N., Prachanurak, P., Honda, R. and S. Phanwilai. (2017). Toxic compounds biodegradation and toxicity of high strength wastewater treated under elevated nitrogen concentration in the activated sludge and membrane bioreactor systems. Science of the Total Environment, vol. 592, p. 252-261.

 

 • ระดับชาติ
  • การกำจัดไนโตรเจนของน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนน้ำชะขยะในชั้นหินอุ้มน้ำอิสระโดยระบบจัดเรียงดินหลายชั้น วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เอกสารจากงานประชุมวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Karnchanawong, S. and P. Prometjit. 2007. Remediation of Leachate Contaminated Groundwater in Unconfined Aquifer by Multi-Soil-Layering System. Proceedings of the International Conference on Engineering and Environment (ICEE2007).

 

 • ระดับชาติ

   

  3.1 เอกสารประกอบการสอน

  • เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ปรารถนา ประชานุรักษ์
  • เอกสารประกอบการสอน รายวิชา วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ปรารถนา ประชานุรักษ์

  4.1 ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ

  • พ.ศ. 2551 นักเรียนทุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (Center of Excellence on Hazardous Substance Management) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2554 นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  (Monbukagakusho Scholar: MEXT 2011) ในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเมือง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

   

  4.2 รางวัลเกี่ยวกับงานวิจัย

  • รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม (The Best Presentation Award) ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ Water and Environment Technology Conference (WET-2014), 28-29 มิถุนายน 2557, โตเกียว, ญี่ปุ่น.
  • รางวัลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย (KWEF-AIT research grant: KARG 2017) จากบริษัท Kurita Water and Environment Foundation (KWEF), 17 สิงหาคม 2560, ฮานอย, เวียดนาม.

  5.1 วิชาชีพทางวิศวกรรม

  • ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 40 จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ผ่านการอบรม เรื่อง การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร
  • หลักสูตรการประเมินฟุตปริ้นท์น้ำ (Water Footprint) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)