Enter your keyword

Our Teacher

อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-6495000 # 27065, อีเมล์ : e41stomos@gmail.com

1.1 การศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Environmental Engineering), University of Tasmania, Australia, พ.ศ. 2553
 • Master of Science (Structural Engineering), University of Liverpool, UK, พ.ศ. 2542
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2535
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532

 

1.2 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

1.3 วิชาที่สอน

 • ระดับปริญญาตรี
  • CVE 341 Water Supply and Sanitary Engineering
  • CVE 343 Hydraulic Laboratory
  • CVE 322 Timber and Steel Design
  • CVE 408 Computer Application for Civil Engineering/Environmental
  • CVE 471 Highway Engineering
  • CVE 487 Landfill Design
 • ระดับปริญญาโท 
  • CVE 504 Thesis
  • CVE 614 Advanced Water Treatment Processes

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • Water Supply / Sanitary engineering

 

2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • Water Supply
 • Sanitary engineering

 

2.3 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

Water Supply / Sanitary engineering

 

2.4 โครงการวิจัย/บริการชุมชน

 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. แบบจำลองอัจฉริยะของ Clarifier เพื่อศึกษาผลกระทบของ temperature gradient กับประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่น. งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. ระบบผลิต Bio-methane โดยการย่อยร่วมสำหรับจังหวัดอัจฉริยะนครนายก: กรณีศึกษาการใช้วัสดุเหลือใช้การเกษตรและเศษอาหาร. งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้หญ้าเนเปียร์โดยใช้สารอาหารร่วม. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. ระบบจ่ายคลอรีนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับระบบประปาจังหวัดอัจฉริยะนครนายก.  งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557


บทความทางวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Chavalparit O, Sasananan S, Kullavanijaya P, Charoenwuttichai C. (2017). Anaerobic Co-digestion of Hydrolysate from Alkali Pre-treated Oil Palm Empty Fruit Bunches with Biodiesel Waste Glycerol. Journal of Material Cycles and Waste Management. pp 1-9. Springer Japan, DOI 10.1007/s10163-017-0585-5.
  • McGlashan N, Chelkowska E, Sasananan S. (2017). A Survey of Goiter Morbidity in Ban Mae Toen. Northwest Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41 No.5:1200-1208.
  • Waters, TP, Brennan, MJ, Sasananan S. (2004). Identifying the Foundation Stiffness of a Partially Embedded Post from Vibration Measurements. Journal of Sound and Vibration 2004;274 (1-2):137-161.
  • Waters, TP, Brennan, MJ, Sasananan, S. (2003). Identifying the Foundation Stiffness of a Partially Buried Post from Vibration Measurements. Key Engineering Materials 2003;245-346:579-586.

 

 • ระดับชาติ
  • สีฆศิษฎ์ วิฑิตพันธ์, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์, เสฎฐา ศาสนนันทน์. (2560) การปรับเทียบอัตโนมัติของแบบจำลองแทงค์โดยใช้ Microsoft Excel Solver. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560. (in press)
  • วราภรณ์ ม้วนทอง, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เสฏฐา ศาสนนันทน์. แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับ Clarifier กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน้ำประปาบางเขน.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; ปีที่ 10 ฉบับที่ 1:32-44.
  • กิ่งกาญจน์ พิทยกิตติวงศ์, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เสฎฐา ศาสนนันทน์. แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับคลอรีนอิสระคงเหลือ โดยใช้ข้อมูลของการประปาบางเขนเป็นกรณีศึกษา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558;ปีที่ 10 ฉบับที่ 2:28-40.
  • ปรารถนา บูรณะจันทร์, มณฑลี ศาสนนันทน์, เสฎฐา ศาสนนันทน์. การทำนายความสำเร็จของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550;ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม:1-12.

 

เอกสารจากงานประชุมวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Buranajun P, Sasananan M, Sasananan, S. Prediction of Product Design and Development Success Using Artificial Neural Network. Proceedings of the International Conference on Operations and Supply Chain Management; 2007 Jun 18-20; Bangkok, Thailand. CD ROM
  • Sasananan S, Carter S, Gale T. Prediction of Water Clarifier Performance: An Artificial Intelligence Approach. Proceedings of the IPWEA conference; 2005; Adelaide, Australia.
  • Waters, TP, Brennan, MJ, Sasananan, S. The Modal Response of A Partially Buried Rigid Post. Proceedings of the 5th International Conference on Damage Assessment of Structures; 2002; UK.

 

 • ระดับชาติ
  • Sasananan S. Artificial neutral network model of the clarifier: Bang Khen Water Treatment Plan Case Study. Proceedings of the 8th National Environmental Engineering Conference; 2009 Mar 25-27; Nakorn Rachasema.
  • Chalermmuang P, Sasananan M, Sasananan S. Implementation of ANFIS in the Analysis of Critical Success Factors for Product Development Process. National Operations Research Conference 2008; 2008 Jul 24-25; Chaophya Park Hotel, Bangkok. CD ROM