Enter your keyword

Our Teacher

อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-6495000 # 27065, อีเมล์ : e41stomos@gmail.com

1.1 การศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Environmental Engineering), University of Tasmania, Australia, พ.ศ. 2553
 • Master of Science (Structural Engineering), University of Liverpool, UK, พ.ศ. 2542
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2535
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532

 

1.2 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

1.3 วิชาที่สอน

 • ระดับปริญญาตรี
  • CVE 341 Water Supply and Sanitary Engineering
  • CVE 343 Hydraulic Laboratory
  • CVE 322 Timber and Steel Design
  • CVE 408 Computer Application for Civil Engineering/Environmental
  • CVE 471 Highway Engineering
  • CVE 487 Landfill Design
 • ระดับปริญญาโท 
  • CVE 504 Thesis
  • CVE 614 Advanced Water Treatment Processes

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • Water Supply / Sanitary engineering

 

2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • Water Supply
 • Sanitary engineering

 

2.3 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

Water Supply / Sanitary engineering

 

2.4 โครงการวิจัย/บริการชุมชน

 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. แบบจำลองอัจฉริยะของ Clarifier เพื่อศึกษาผลกระทบของ temperature gradient กับประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่น. งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. ระบบผลิต Bio-methane โดยการย่อยร่วมสำหรับจังหวัดอัจฉริยะนครนายก: กรณีศึกษาการใช้วัสดุเหลือใช้การเกษตรและเศษอาหาร. งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้หญ้าเนเปียร์โดยใช้สารอาหารร่วม. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558
 • เสฎฐา  ศาสนนันทน์. ระบบจ่ายคลอรีนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับระบบประปาจังหวัดอัจฉริยะนครนายก.  งบประมาณรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557


 • International Journal
  1. Chavalparit O, Sasananan S, Kullavanijaya P, Charoenwuttichai C. (2017). Anaerobic Co-digestion of Hydrolysate from Alkali Pre-treated Oil Palm Empty Fruit Bunches with Biodiesel Waste Glycerol. Journal of Material Cycles and Waste Management. pp 1-9. Springer Japan, DOI 10.1007/s10163-017-0585-5.
  2. McGlashan N, Chelkowska E, Sasananan S. (2017). A Survey of Goiter Morbidity in Ban Mae Toen. Northwest Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2010;41 No.5:1200-1208.
  3. Waters, TP, Brennan, MJ, Sasananan S. (2004). Identifying the Foundation Stiffness of a Partially Embedded Post from Vibration Measurements. Journal of Sound and Vibration 2004;274 (1-2):137-161.
  4. Waters, TP, Brennan, MJ, Sasananan, S. (2003). Identifying the Foundation Stiffness of a Partially Buried Post from Vibration Measurements. Key Engineering Materials 2003;245-346:579-586.

 

 • National Journal
  1. สีฆศิษฎ์ วิฑิตพันธ์, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์, เสฎฐา ศาสนนันทน์. (2560) การปรับเทียบอัตโนมัติของแบบจำลองแทงค์โดยใช้ Microsoft Excel Solver. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560. (in press)
  2. วราภรณ์ ม้วนทอง, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เสฏฐา ศาสนนันทน์. แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับ Clarifier กรณีศึกษา : โรงงานผลิตน้ำประปาบางเขน.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; ปีที่ 10 ฉบับที่ 1:32-44.
  3. กิ่งกาญจน์ พิทยกิตติวงศ์, วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม, เสฎฐา ศาสนนันทน์. แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับคลอรีนอิสระคงเหลือ โดยใช้ข้อมูลของการประปาบางเขนเป็นกรณีศึกษา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558;ปีที่ 10 ฉบับที่ 2:28-40.
  4. ปรารถนา บูรณะจันทร์, มณฑลี ศาสนนันทน์, เสฎฐา ศาสนนันทน์. การทำนายความสำเร็จของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550;ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม:1-12.

 

 • International Conference
  1. Buranajun P, Sasananan M, Sasananan, S. Prediction of Product Design and Development Success Using Artificial Neural Network. Proceedings of the International Conference on Operations and Supply Chain Management; 2007 Jun 18-20; Bangkok, Thailand. CD ROM
  2. Sasananan S, Carter S, Gale T. Prediction of Water Clarifier Performance: An Artificial Intelligence Approach. Proceedings of the IPWEA conference; 2005; Adelaide, Australia.
  3. Waters, TP, Brennan, MJ, Sasananan, S. The Modal Response of A Partially Buried Rigid Post. Proceedings of the 5th International Conference on Damage Assessment of Structures; 2002; UK.

 

 • National Conference
  1. Sasananan S. Artificial neutral network model of the clarifier: Bang Khen Water Treatment Plan Case Study. Proceedings of the 8th National Environmental Engineering Conference; 2009 Mar 25-27; Nakorn Rachasema.
  2. Chalermmuang P, Sasananan M, Sasananan S. Implementation of ANFIS in the Analysis of Critical Success Factors for Product Development Process. National Operations Research Conference 2008; 2008 Jul 24-25; Chaophya Park Hotel, Bangkok. CD ROM