Enter your keyword

Our Teacher

นายรุ่งโรจน์ ฤกษ์หร่าย

นายช่างเทคนิค

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-6495000 # 27558, อีเมล์ : Rungrojr@g.swu.ac.th

1. วุฒิการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ช่างก่อสร้าง)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลห้องปฏิบัติการ
  • บริการทดสอบทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา