Enter your keyword

Our Teacher

นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต

วิศวกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-6495000 # 27064 อีเมล์ : yanika@g.swu.ac.th

1. วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2555

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ปฎิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ผู้สอน
  • ปฎิบัติหน้าที่ช่วยอาจารย์ในการทำงานบริการวิชาการ
  • ปฎิบัติหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานด้านการวิจัย
  • ปฎิบัติหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
  • ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย