Enter your keyword

Our Teacher

นางสาวจิรชา ค้งตระกูล

นักวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ 02-6495000 # 27559, อีเมล์ : chirach@g.swu.ac.th

1. วุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ),  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม