Enter your keyword

Our Teacher

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 02-6495000 # 22086
อีเมล์ : s.suniti@gmail.com

1.1 ประวัติ

 ดร.สุนิติ  สุภาพ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2541  หลังจากนั้นได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศึกษาระดับปริญญาโท–เอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งมีงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก  โดยในปี พ.ศ. 2547 ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยรวมถึงดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ Tokyo Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2548 ได้เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรออกแบบสะพานที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งได้มีผลงานออกแบบสะพานสำหรับโครงการพัฒนาต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จากนั้นในปี พ.ศ. 2550  ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ในปี พ.ศ. 2561  ได้ย้ายเข้ามาทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและด้านวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  สำหรับด้านงานวิจัย นอกจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กแล้ว  ยังมีผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมสะพานโดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมและการศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพานเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกของประเทศไทยและเนื่องจากยานพาหนะที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดโดยกรมทางหลวง  สำหรับด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  นอกจากเป็นวิศวกรโครงสร้างสะพานแล้ว  ยังได้ดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโครงสร้าง และ วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย บมจ. ซิโน-ไทยฯ บมจ. อิตาเลียน-ไทยฯ เป็นต้น  ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนั้น นอกจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมทางวิศวกรรมระดับสามัญวิศวกรโยธาแล้ว ยังเป็นผู้ชำนาญการของสภาวิศวกรในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรและเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกรด้วย

 

1.2 การศึกษา

 • Doctor of Engineering, D. Eng.ปริญญาโท – เอก  (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) / สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • Research Certificate Tokyo Institute of Technology / Japan
 • Bachelor of Engineering, B.Eng.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วศ.บ., ปริญญาตรี / สาขาวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
 • รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2559-2561
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2555-2559
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2550-2555

 

1.4 วิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี

 • วย.112 แนะนำสู่วิศวกรรมโยธา (Introduction to Civil Engineering)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.206 กำลังของวัสดุ 1 (Strength of Materials 1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.214 วัสดุวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Materials)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย..303 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.320 สัมมนาและรายงาน (Seminar and Report)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.101 สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วัสดุ (Statics and Mechanics of Materials)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.200 กำลังของวัสดุและการวิเคราะห์โครงสร้าง (Strength of Materials and Structural Analysis)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.306 การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Inspection)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.307 ปฏิบัติการการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Inspection Laboratory)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วศย.203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2 (Calculus for Civil and Environmental Engineering II)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วศย.251 วิทยาการคอนกรีต (Concrete Technology)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วศย.316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis 2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วศย.422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาโท

 • วย.5103 สัมมนาในหัวข้อวิศวกรรมโยธา (Seminar in Civil Engineering)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.5111 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง (Advanced Structural Analysis)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.5112 ไฟไนท์อิลลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง (Finite Element for Structural Engineering)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

1.5 การให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ธีรวุฒิ ชัยนี  ภายใต้หัวข้อ  การกระจายน้ำหนักบรรทุกจรในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลางเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทยเปรียบเทียบกับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2558

 

1.6 งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม

 • มี.ค. 2561 – ส.ค. 2561 / วิทยากรหลักสูตร / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง” แก่บุคลากรของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.2561   ถึง 3 ส.ค. 2561 (72 ชั่วโมง)
 • มี.ค. 2561 – เม.ย. 2561 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / 3rd Party checked และประเมินกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างเหล็ก Modified-Steel-Launcher (Pakkret) เพื่อการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต (Concrete Segment) สำหรับสะพานในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา / บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • มิ.ย. 2560 – ส.ค. 2560 / วิศวกรโยธาและโครงสร้าง / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางและสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษ เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ จากโรงหล่อคอนกรีต บมจ. ซิโน-ไทย ไปยังโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 กับ 345 / บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / วิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางต่างระดับ  /  โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีสำหรับทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี   ของกรมทางหลวง
 • ก.ค. 2559 – ก.ย. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดอาคารจอดรถส่วนบุคคล 4 ชั้น และอาคารสานักงานสูง 6 ชั้น /โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • มิ.ย. 2559 – ธ.ค. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด / ศึกษาและประเมินสมรรถนะของโครงสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม (Existing jetty structures) เพื่อวิเคราะห์ความเสียหายและหาแนวทางเสริมกำลัง สำหรับที่จะวางแนวท่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเส้นทางการผลิตใหม่  /  การประเมินกำลังรับน้ำหนักและวิเคราะห์หาสาเหตุการแตกร้าวของสะพานท่าเทียบเรือ  ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2559 – ต.ค. 2559 / วิศวกรโยธาและโครงสร้าง / บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางและสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษ เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ จากโรงหล่อคอนกรีต บมจ. อิตาเลียนไทย ไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ส่วนเหนือ  สัญญา 1 / บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
 • พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด / ศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสะพาน  /  การศึกษาทางเชื่อมผืนป่าทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี – สระแก้ว  ของกรมทางหลวง
 • ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของทางรถไฟยกระดับ  /  โครงการทบทวนและออกแบบรายละเอียด : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)  สัญญาที่ 1   ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและประเมินผลกระทบของโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเนื่องจากการจัดช่องจราจรด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง / โครงการ  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้นวัตกรรมในการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ของ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 • เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ของการเคหะแห่งชาติ
 • มี.ค. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของทางรถไฟยกระดับ  /  โครงการทบทวนและออกแบบรายละเอียด : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)  สัญญาที่ 2   ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
 • ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • พ.ค. 2556 – พ.ย. 2556 / วิศวกรรมโยธา (สะพาน) / วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ประกาศโดยกรมทางหลวง / โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • มี.ค. 2556 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโยธาและโครงสร้าง / บริษัท เมโทร-แคต (ทรานสปอร์ต) จำกัด / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางและสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษ เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ จากนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี / โครงการของบริษัท เมโทร-แคต (ทรานสปอร์ต) จำกัด
 • ต.ค. 2555 – มี.ค. 2556 / วิศวกรโครงสร้าง / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / ประเมินและหาทางเลือกสำหรับการวางแนวท่อขนส่งน้ำมันสำหรับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมอายุ 50 ปี รวมความยาวประมาณ 2.0 กม. / โครงการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม (Existing jetty structures) เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างสะพานเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • ก.พ. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางยกระดับ / โครงการงานสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ – พระรามที่ 2 – ถนนสามแยกตากสิน – ถนนเพชรเกษม – ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้  ของกรุงเทพมหานคร
 • มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2554 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Siam Yew Choon จำกัด / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักรวม 400 ตัน และ 150 ตัน  เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากแหลมฉบัง  ประเทศไทยไปสู่เมืองหงสา  สปป. ลาว / โครงการของบริษัท Siam Yew Choon จำกัด
 • ต.ค. 2554 – พ.ย. 2554 / วิศวกรโครงสร้าง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / วิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวของอาคาร GIS Building  ในจังหวัดลำพูน / โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • พ.ค. 2554 – มิ.ย. 2554 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Burns and Roe Asia จำกัด / ออกแบบรายละเอียดข้อต่อโครงสร้างเหล็กของ Pump House Structure / โครงการของบริษัท Burns and Roe Asia Co.,Ltd.
 • ก.ค. 2553 – ส.ค. 2553 / วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” แก่บุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง  ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2553 ถึง 27 สิงหาคม 2553 (56 ชั่วโมง)
 •  ก.พ. 2552 – พ.ค. 2552 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Infrastructure Engineering Consultant จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างในส่วนสมอยึดของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงแบบดึงทีหลัง (Post-Tensioned Anchorage Zone Design) ของโครงสร้างสะพาน Segmental Concrete Box Girder  สำหรับ  โครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานครช่วงหมอชิต – สะพานใหม่
 • ม.ค. – ก.ย. 2552 / วิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) / ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวงของไทยกับต่างประเทศ  แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวงและพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง
 • ก.ย. 2551 – เม.ย. 2552 / ผู้ร่วมวิจัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / โครงการวิจัย “การวิจัยความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาจากบริษัทข้ามชาติ” / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551
 • ม.ค. 2551 – พ.ค. 2551 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Infrastructure Engineering Consultant จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางยกระดับ  สำหรับ  โครงการการศึกษาและออกแบบรายละเอียดสะพานยกระดับบริเวณทางแยกหลักสี่ (ทางหลวง 304) ของกรมทางหลวง
 • ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2550 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างในส่วนสมอยึดของโครงสร้างคอนกรีคอัดแรงแบบดึงทีหลัง (Post-Tensioned Anchorage Zone Design) ของโครงสร้างสะพาน Segmental Concrete Box Girder  /  โครงการงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 1  ของกรมทางหลวง
 • ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550 / วิทยากรภาคสนาม / สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / วิทยากรภาคสนาม  “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร”  /  สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  แนะนำวิธีการตรวจสอบอาคารภาคสนาม
 • พ.ย. 2549 – พ.ค. 2550 / ผู้ประสานงานโครงการ / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / บริหารและประสานงานโครงการ  /  งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 1  ของกรมทางหลวง
 • มี.ค. 2549 – พ.ค. 2549 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานยกระดับ  /  โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  ของห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • เม.ย. 2549 – ก.ย. 2549 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ตรวจสอบและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสะพานยกระดับ  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 345  สะพานนนทบุรี – ทางหลวงหมายเลข 37 ของกรมทางหลวง
 • ธ.ค. 2548 – พ.ค. 2549 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสะพานยกระดับ  /  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดสะพานยกระดับบริเวณแยกหลักสี่ (ทางหลวง 304) ของกรมทางหลวง
 • มี.ค. 2548 – ธ.ค. 2548 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ  /  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมขนส่งตากสินและทางรถไฟสายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย)  ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
 • ส.ค. 2547 – ก.ย. 2547 / ผู้ควบคุมและดำเนินการทดสอบ / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ควบคุมและดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักของข้อต่อเหล็กรับแรงเฉือนที่ใช้สำหรับบ้านโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป ของบริษัท เหล็ก สยาม – ยามาโตะ จำกัด

 

1.7 ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 • สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  สภาวิศวกร
 • สามัญสมาชิก  สภาวิศวกร
 • ภาคีสมาชิก  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1.8 บรรณาธิการในวารสารทางวิชาการ

 • 2561 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2558 – 2561 / รองบรรณาธิการ  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2554 – 2558 / ผู้ช่วยบรรณาธิการ  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2557 / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 – 2556 / คณะทำงานโยธาสาร / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

1.9 กิจกรรมเพื่อสังคมทางวิศวกรรม

 • 2561 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย และ Session Chair  ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2561 / คณะทำงานศึกษาคุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ผลิตโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) / กรมทางหลวง
 • 2561 / ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ / สภาวิศวกร
 • 2558 – 2561 / ผู้ชำนาญการพิเศษฯ  กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา / สภาวิศวกร
 • 2561 / Technical Program Committees – 2018 2nd International Conference on Civil Engineering, Da Nang, Vietnam, May 5-7, 2018 / 2018 2nd ICOCE and International Journal of Structural and Civil Engineering Research
 • 2561 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2560 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ Engineering Journal (EJ) / Engineering Journal (EJ)
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งอ้อยเกินน้ำหนักอย่างเป็นรูปธรรม (4 ธ.ค. 2560) / สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย (21 พ.ย. 2560) / คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
 • 2559, 2561 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • 2559 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • 2559 / Session Chair  ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 / สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะอนุกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2557 / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2557 / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อรองรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว / กรมทางหลวง
 • 2556 / คณะทำงานจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร หมวดวิชาย่อยในสาขาวิศวกรรมโยธา (ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง) / สภาวิศวกร
 • 2555 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 / คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 – 2556 / คณะทำงานโยธาสาร / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ และ Session Chair  ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

1.10 ภาระงานที่มีต่อภาควิชา

 • 2561-ปัจจุบัน / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2558-2561 / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2555-2558 / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2550-2555 / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2557  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะทำงานสาขาวิศวกรรมโยธา 2557  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะทำงานรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2557  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2556 / คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2556  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2555 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2555  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2554 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2554  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2552 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

1.11 ภาระงานที่มีต่อคณะ

 • 2559-2561 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2558-2561 / ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ศววท.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2558-2561 / รองบรรณาธิการ “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต”
 • 2550-2559 / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2554-2558 / ผู้ช่วยบรรณาธิการ “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต”
 • 2554 / คณะกรรมการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2553 / คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2553 / ประธานคณะทำงานจัดทำวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2552 / คณะทำงานด้านขนส่ง ด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2552 / คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะทำงานศูนย์วิจัยร่วมทางวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะทำงานดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะทำงานบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการประเมินการเรียนการสอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2550 / คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

1.12 ภาระงานที่มีต่อมหาวิทยาลัย

 • 2557 / แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2550-2561 / แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมและกำกับแถวบัณฑิตและอาจารย์สักขี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 

1.13 ภาระงานที่มีต่อองค์กรในภาครัฐ

 • 2561-2562 / ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน  คณะทำงานศึกษาคุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ผลิตโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Hot Treatment)  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งอ้อยเกินน้ำหนักอย่างเป็นรูปธรรม (4 ธ.ค. 2560) / สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย (21 พ.ย. 2560) / คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
 • 2558-2559 / ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน  โครงการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง ถนนและสะพานเพื่อรองรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

 

1.14 งานบริการวิชาการทางวิศวกรรม

 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและประเมินผลกระทบของโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเนื่องจากการจัดช่องจราจรด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง / โครงการ  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้นวัตกรรมในการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ของ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 • เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ของการเคหะแห่งชาติ
 • ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • พ.ค. 2556 – พ.ย. 2556 / วิศวกรรมโยธา (สะพาน) / วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ประกาศโดยกรมทางหลวง / โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างสะพานเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • ก.ค. 2553 – ส.ค. 2553 / วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” แก่บุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง  ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2553 ถึง 27 สิงหาคม 2553 (56 ชั่วโมง)
 • ม.ค. – ก.ย. 2552 / วิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) / ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวงของไทยกับต่างประเทศ  แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวงและพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมโครงสร้าง

 

2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • วิศวกรรมสะพาน
 • วิศวกรรมโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต

 

2.3 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

 • การศึกษาพฤติกรรมและการศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพานเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกของประเทศไทยและเนื่องจากยานพาหนะที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
 • การประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานภายใต้ภาวะน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด
 • พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตภายใต้น้ำหนักบรรทุกและแรงในรูปแบบต่าง
 • การศึกษาวิธีในการเสริมกำลังโครงสร้างและการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นในการเสริมกำลังโครงสร้าง

 

2.4 แนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

 ดร.สุนิติ  สุภาพ มีความสนใจงานวิจัยโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1) กลุ่มวิศวกรรมสะพาน ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมและการศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพานเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกของประเทศไทยและเนื่องจากยานพาหนะที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด  การสร้างแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกในประเทศไทยซึ่งจะนำไปสู่พัฒนามาตรฐานการออกแบบสะพานในประเทศไทยที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานภายใต้ภาวะน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัดสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของสะพานกรณียานพาหนะบรรทุกสิ่งของที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดรับกันระหว่างความปลอดภัยด้านวิศวกรรมและการนำความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (2) กลุ่มพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตภายใต้การรับแรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวิศวกรในการที่จะนำทฤษฎีที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดทางวิชาชีพวิศวกรรม  และ (3) กลุ่มประยุกต์ใช้งานและพัฒนานวัตกรรม  โดยเน้นไปทางด้านการคิดค้นกรรมวิธีในการเสริมกำลังโครงสร้างและการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นในการเสริมกำลังโครงสร้าง  ทั้งนี้เพื่อนำผลลัพธ์จากการวิจัยไปสนองตอบต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ

 

2.5 โครงการวิจัย/บริการชุมชน

 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและประเมินผลกระทบของโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเนื่องจากการจัดช่องจราจรด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง / โครงการ  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้นวัตกรรมในการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ของ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 • เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ของการเคหะแห่งชาติ
 • ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • พ.ค. 2556 – พ.ย. 2556 / วิศวกรรมโยธา (สะพาน) / วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ประกาศโดยกรมทางหลวง / โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างสะพานเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • ก.ค. 2553 – ส.ค. 2553 / วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” แก่บุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง  ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2553 ถึง 27 สิงหาคม 2553 (56 ชั่วโมง)
 • ม.ค. – ก.ย. 2552 / วิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) / ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวงของไทยกับต่างประเทศ  แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวงและพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง
 • ก.ย. 2551 – เม.ย. 2552 / ผู้ร่วมวิจัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / โครงการวิจัย “การวิจัยความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาจากบริษัทข้ามชาติ” / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551
 • ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550 / วิทยากรภาคสนาม / สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / วิทยากรภาคสนาม  “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร”  /  สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  แนะนำวิธีการตรวจสอบอาคารภาคสนาม


บทความทางวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Suparp, S., Q. Hussain, P. Joyklad and T. Worachareonsin, 2018, Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete, Advances in Engineering Research, Vol. 134, pp. 90-93, January 2018. doi:10.2991/ismems-17.2018.21.
  • Joyklad, P. and S. Suparp, 2017, Experimental Responses of Jacketed RC Beams, International Journal of Structural and Civil Engineering Research, Vol. 6, No. 4, pp. 245-251, November 2017. doi: 10.18178/ijscer.6.4.245-251.
  • Suparp, S. and P. Joyklad, 2015, Performance Enhancement of the Existing Bridges Due to Overweight Vehicles with Multi-Axle Loading, Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753 (2015) pp 678-684.
  • Chaichannawatik, B., T. Laosirihongthong, T. Boonyoo and S. Suparp, 2015, Comparison of Pavement Response Analysis between a 18-Axles Truck and Standard Thai Truck, Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753 (2015) pp 433-437.
  • Suparp, S. and P. Joyklad, 2014, Appraisal of Strengthening Cost for Increasing Flexural Strength of Reinforced Concrete Slab Bridges in Thailand, Advanced Materials Research, Vols. 931-932 (2014) pp 490-495.
  • Suparp, S. and P. Joyklad, 2012, A Study on Simple Beam Bridge Responses Due to Thai Truck Loads : Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 88, 10 October 2013, pp 239–249.

 

 • ระดับชาติ
  • ชยุตพงศ์ ถิรศักดิ์โกศล, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, สุนิติ สุภาพ, โกวิท สุรโกมล, 2561, การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 : หน้า 1-17.
  • ธีรวุฒิ ชัยนี และ สุนิติ สุภาพ, 2559, ผลกระทบของมุมเฉียงที่มีต่อการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกไทยในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลาง : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 : หน้า 157-173.
  • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2557 , แนวทางการเสริมกำลังสะพานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่เพื่อรองรับรถบรรทุกไทย: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 : หน้า 71-80.
  • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2557 , คอนกรีตเสริมเหล็ก : จากแหล่งกำเนิดสู่สยามประเทศ; วิศวกรรมสาร. ปีที่ 67 (ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์) : หน้า 17-25.
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2555, สัดส่วนผลตอบสนองสูงสุดของคานสะพานต่อเนื่อง 3 ช่วงเนื่องจากรถบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกจร HL-93: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2555 : หน้า 501-518.
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2555, สัดส่วนผลตอบสนองของคานสะพานช่วงเดี่ยวธรรมดาเนื่องจากรถบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกจร HL-93: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 : หน้า 54-64.
  • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2555, BOOK REVIEW: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES 14th EDITION : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 : หน้า 108-117.
  • ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล, สุนิติ สุภาพ, ศักดิ์ชาย รักการ และ จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร, 2555, การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทข้ามชาติ : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 : หน้า 31-50.
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การเปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของสะพานต่อเนื่อง 3 ช่วงเนื่องจากรถบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกจรตามมาตรฐาน AASHTO: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2554 : หน้า 317-334.
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การเปรียบเทียบแรงภายในของสะพานช่วงเดี่ยวเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทยกับน้ำหนักทางหลวงตามมาตรฐาน AASHTO : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 : หน้า 25-35.
  • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2554, บทความปริทรรศน์ : Design Philosophies of Reinforced Concrete Beam-Column Joints: วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 : หน้า 77-80.
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพานช่วงเดี่ยวแบบรองรับธรรมดาเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 : หน้า 33-48.
  • โครงการวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทข้ามชาติ : รายงานวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552
  • Suparp, S. and T. Kanchanalai, 2005, Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections : Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 16, No. 2, 2005

 

เอกสารจากงานประชุมวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Suparp, S. and P. Joyklad, 2014, Effects of Increasing Truck Weight Limits on Highway Bridges in Thailand, 37th IABSE International Symposium Madrid 2014, pp 660-667, 3rd-5th September 2014, Madrid, Spain.
  • Suparp, S. and P. Joyklad, 2013, The Influence of Vehicular Loads on Safety Factors of Selected Reinforced Concrete Slab Bridges in Thailand, 31st Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations-CAFEO31, 10th-14th November 2013, Jakarta, Indonesia.
  • Kanchanalai, T. and S. Suparp, 2005, Experimental Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections : Proceeding of the Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures-Research-Eurocode-Practice, June 2005, Maastricht, The Netherlands
  • Kanchanalai, T. and N. Suparp, 2003, Verification of Strength of Rigid Steel Frames and Test of Strength of Semi-Rigid Connection : The Proceeding of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, April 2003, Bangkok, Thailand

 

 • ระดับชาติ
  • ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์, สำเริง เนตรภู่, สุนิติ สุภาพ และภาวัต ไชยชาณวาทิก, 2560, ปัจจัยส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการงานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : The 15th International and National Conference on Engineering Education (INCEE15), 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560, พัทยา ชลบุรี
  • ปิยพัชร เพ็ชรจันทร์ , ยุธิดา เยี่ยมอารี , ภูริทัต ดัดประดิษฐ์ , สุนิติ สุภาพ , อติเทพ ศรีคงศรี และภาวัต ไชยชาณวาทิก, 2558, แนวทางการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด : กรณีศึกษาบริเวณทางแยกพัฒนาการ ซอย 25 : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20, หน้า 617-TRL , กรกฎาคม 2558, พัทยา ชลบุรี
  • อติเทพ ศรีคงศรี, หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม และ สุนิติ สุภาพ, 2556, การประเมินความสามารถทางการเรียนด้วยเส้นสมรรถนะนักศึกษา : The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE11), พฤษภาคม 2556, ภูเก็ต
  • อติเทพ ศรีคงศรี, หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม และ สุนิติ สุภาพ, 2555, การสำรวจความนิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์แบบสหวิทยาการศึกษาและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกหลักสูตรปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ : The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE10), พฤษภาคม 2555, ชะอำ เพชรบุรี
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพานต่อเนื่องสามช่วงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, พฤษภาคม 2554, พัทยา ชลบุรี : หน้า STR0067.
  • อติเทพ ศรีคงศรี, หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม และ สุนิติ สุภาพ, 2554, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : กรณีศึกษาจากความเห็นของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : The 9th International and National Conference on Engineering Education (INCEE9), พฤษภาคม 2554, ภูเก็ต
  • สุนิติ สุภาพ, ภาวัติ ไชยชาณวาทิก และ วิกรม พนิชการ, 2552, การศึกษาและเปรียบเทียบการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาด้านงานทางของประเทศไทย : การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28-30 ตุลาคม 2552, โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก : หน้า 31-1.
  • ภาวัติ ไชยชาณวาทิก, วิกรม พนิชการ และ สุนิติ สุภาพ, 2552, การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง : การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28-30 ตุลาคม 2552, โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก : หน้า 24-1.
  • สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2551, การศึกษาโครงการก่อสร้างและแนวทางการออกแบบสะพานทางออกศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, พฤษภาคม 2551, พัทยา ชลบุรี : หน้า 259-264.
  • สุนิติ สุภาพ และ ต่อกุล กาญจนาลัย , 2548, พฤติกรรมของข้อต่อเหล็กแบบกึ่งยึดแน่นและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่มีข้อต่อแบบกึ่งยึดแน่น : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10, พฤษภาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

 

3.1 หนังสือ/ตำราเรียนที่มีการวางขาย

 • สุนิติ สุภาพ, 2558, หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง : พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ  :  เอ็ม แอนด์ เอ็ม  เลเซอร์พริ้นต์
 • สุนิติ สุภาพ, 2558, คู่มือผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : เสาเข็มคอนกรีต (Precast Concrete’s Handbook : Concrete Piles) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : แม็ทเทอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เดคคอร์
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2558, คู่มือผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete’s Handbook : Concrete Pipes) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : แม็ทเทอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เดคคอร์

 

3.2 เอกสารประกอบคำสอน

 • สุนิติ สุภาพ, 2558, เอกสารคำสอน : วิชา วย.206 ความแข็งแรงของวัสดุ 1, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ

 

3.3 เอกสารประกอบการสอน

 • สุนิติ สุภาพ, 2555, เอกสารประกอบการสอน : วิชา วย.303 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ

 

3.4 การเขียนบทหนึ่งในหนังสือ

 • สุนิติ สุภาพ, อาทิตย์ เพชรศศิธร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ, “กลศาสตร์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง,” ใน แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, (บรรณาธิการโดย ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ), สภาวิศวกร,หน้า 8-167, 361 หน้า, 2558.

 

3.5 งานบรรยายทางวิชาการ

 • 24 เม.ย., 2561 / [วิทยากร] : น้ำหนักรถบรรทุกบนสะพานทางหลวง, น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 10 มี.ค., 7 เม.ย. 2561 / [วิทยากร] : ความรู้พื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 14 พ.ย. 2560 / [วิทยากร] : การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับระบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปัจจุบัน เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมโยธา, โครงการสัมมนา การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการขอจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 • 16 ก.ย. 2560 / [วิทยากร] : แรงเฉือนในจุดต่อโครงสร้าง, โครงการอบรมพัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 2, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 30 ส.ค. 2560 / [วิทยากร] : การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานต้านทานแผ่นดินไหว, โครงการอบรมการออกแบบสะพานคอนกรีตต้านแผ่นดินไหว, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 26 พ.ค. 2560 / [วิทยากร] : การทำตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 30 ส.ค. 2559 / [วิทยากร] : การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานภายใต้แรงแผ่นดินไหว, โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านออกแบบ สำหรับงานออกแบบสะพานและถนนภายใต้แรงแผ่นดินไหว, กรมทางหลวง
 • 23 ก.ค. 2559 / [วิทยากร] : แรงเฉือนในจุดต่อโครงสร้าง, โครงการอบรมพัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ขั้นประยุกต์, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 18 พ.ย. 2558 / [วิทยากร] : การเพิ่มพูนระดับความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา, กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 • 29 พ.ค. 2558 / [วิทยากร] : วิกฤติภัยพิบัติ และ ความเสียหายซ้ำซาก ในโครงสร้าง : บทเรียนที่ต้องตระหนัก และการแก้ไขบรรเทา ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ เรื่อง การออกแบบโครงสร้างสู้น้ำ ทำอย่างไร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 • 17 – 19 ก.ย. 2557 / [วิทยากร] : การถ่ายโอนความรู้ : การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) เรื่อง แนวคิดในการแบ่งพื้นที่ความเสี่ยง และ การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานน้าท่วม และดินโคลนถล่ม, การเคหะแห่งชาติ
 • 17 ก.พ. 2557 / [วิทยากร] : ระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ (FEM) กับการพัฒนาวิทยาการออกแบบโครงสร้าง : เทคโนโลยีและข้อพึงระวัง, เทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 2013, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (องครักษ์)
 • 11 , 16 ต.ค. 2556 / [วิทยากร] : การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักบรรทุก / โรงแรมริชมอนด์และสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 • 23 ส.ค. 2556 / [วิทยากร] : การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา  โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  เพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โรงแรมรามา  การ์เด้น , กรุงเทพฯ
 • 13 ก.ค. 2555 / [วิทยากร] : น้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย  ในการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการออกแบบสะพานในประเทศไทย งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 / ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี , กรุงเทพฯ
 • 12 ก.ค. 2555 / [วิทยากร] : Innovative Steel Construction Technology and Applications หัวข้อ Offshore Structure: Design and Construction / บริษัท Thai Nippon Steel Engineering and Construction จำกัด, บางปะกง  ฉะเชิงเทรา
 • 26 – 29 ธ.ค. 2554 / [วิทยากร] : โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง รุ่นที่ 3 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 22 ก.ค. 2554 / [วิทยากร] :เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ออกแบบ และก่อสร้างสะพานฯ หัวข้อ น้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 19 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2553 / [วิทยากร] : การออกแบบโครงสร้างสะพาน / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง, กรุงเทพฯ
 • 10, 15, 16, 17 ม.ค. 2553 / [วิทยากร] : โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง รุ่นที่ 2 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 24 ก.ย., 26 ก.ย., 1 ต.ค. 2552 / [วิทยากร] : โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง รุ่นที่ 1 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 4 ก.ย. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา  โครงการศึกษาการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง / โรงแรมเรดิสสัน, กรุงเทพฯ
 • 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวง  ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ / โรงแรมเรดิสสัน, กรุงเทพฯ
 • 26 – 28 ส.ค. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวง  ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ / โรงแรมเซนทารา  ดวงตะวัน, เชียงใหม่
 • 23 – 25 ส.ค. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวง  ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โรงแรมเจริญธานี  ปริ้นเซส,  ขอนแก่น• 28 – 30 ตุลาคม 2552 / [วิทยากร] : การศึกษาและเปรียบเทียบการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาด้านงานทางของประเทศไทย / การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ  ครั้งที่ 6 / โรงแรมท็อปแลนด์  พิษณุโลก
 • 12 ก.ย. 2552 / [วิทยากร] : “Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections” / JSCE-EIT Joint Seminar on “Steel and Composite Bridge Technology in Japan” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 4 ส.ค. 2550 / [วิทยากร] : “Behavior of Steel-Beam Column Subassemblages with Semi-Rigid Connection”  Seminar on Maintenance of Urban Infrastructure  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ  Tokyo Institute of Technology) / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ
 • 29 มิ.ย. 2548 / [วิทยากร] : “Introduction to Plate-Strip Analysis Using Influence Surface Charts” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 9 พ.ค. 2548 / [วิทยากร] : “Introductory Design of Segmental Box Girder Bridges” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 6 พ.ค. 2548 / [วิทยากร] : “Introduction to the Design of Pier and Deviator Segment of Segmental Concrete Bridge” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ

 

3.6 บทความในนิตยสาร

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2555 , วิวัฒนาการของนํ้าหนักรถบรรทุกจรสำหรับออกแบบสะพานรถยนต์ในประเทศไทย; โยธาสาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์.  ปีที่ 24 (ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน) : หน้า 31-42.
 • สุนิติ สุภาพ, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ภาณุ รักษาสัตย์, 2555 , การออกแบบบริเวณสมอยึดของคานคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงทีหลังรูปกล่องหล่อทีละส่วน  (กรณีศึกษา : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกาคลอง 4) ; โยธาสาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์.  ปีที่ 24 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม) : หน้า 15-24.

4.1 ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ

 • 2560 / First Paper Award, The 2nd International Conference on Material Engineering and Application (2nd ICMEA 2017)  กรุงเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 2554 / ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ “Japan-Thailand Steel Cooperation – Steel Construction Seminar 2011” ภายใต้กรอบความร่วมมือ Japan-Thailand Steel Construction Industry Cooperation Programme Under Japan-Thailand Economic Partnership Agreement ; JTEPA, Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT)  และ The Japan Iron and Steel Federation (JISF)
 • 2549 / รางวัลชมเชยผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Dissertation : Behavior and Inelastic Analysis of Steel Frames with Semi-Rigid Connections)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2541 – 2548 / ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • 2539 / รางวัลเรียนดี เหรียญทองแดง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.1 วิชาชีพทางการศึกษา 

 • 30 – 31 ต.ค. 2560 / การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” รุ่นที่ ๒ / สภาวิศวกร
 • ก.ค. 2560 / การประชุมวิชาการ  The 15th International and National Conference on Engineering Education (INCEE15), Patthaya, Chonburi
 • พ.ค. 2556 / การประชุมวิชาการ  The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE11), May 2013, Phuket
 • พ.ค. 2555 / การประชุมวิชาการ  The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE10), May 2012, Cha-um Phetchaburi
 • พ.ค. 2554 / การประชุมวิชาการ  The 9th International and National Conference on Engineering Education (INCEE9), May 2011, Phuket
 • 9 เม.ย. 2551 / การอบรม  “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก” / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , กรุงเทพฯ

 

5.2 วิชาชีพทางวิศวกรรม

 • 18 – 20 ส.ค. 2560 / The 2nd International Conference on Material Engineering and Application (2nd ICMEA 2017), 18th-20th August 2017, Shanghai, Chaina.
 • 3 – 5 ก.ย. 2557 / 37th IABSE International Symposium Madrid 2014, 3rd-5th September 2014, Madrid, Spain.
 • 27 – 29 มี.ค. 2557 / The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014), 27th-29th March 2014 / Khon-Kaen, Thailand.
 • 10 – 14 พ.ย. 2556 / 31st Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations-CAFEO31, 10th-14th November 2013 / Jakarta, Indonesia
 • 5 – 6 ก.ย. 2556 / ศึกษาดูงานโครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย / กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • 7 – 10 มี.ค. 2556 / ศึกษาดูงานการสำรวจข้อมูลที่สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ  จังหวัดพะเยา / อ. แม่ใจ  จังหวัดพะเยา
 • 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2555 / ศึกษาดูงานโครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  เพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด / กรุงบรัซเซล  ประเทศเบลเยี่ยม
 • 23 ส.ค. 2555 / โครงการสัมมนาเรื่อง Maintenance and Strengthening Bridges in Thailand and Japan / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 28 พ.ค. 2555 / การสัมมนา เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพการสำรวจ / โรงแรมโนโวเทล  สยามสแควร์, กรุงเทพฯ
 • 17 ส.ค. 2554 / การอบรม หลักสูตร  แนวทางการออกแบบ  ป้องกันและซ่อมแซมโครงสร้าง  เพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์  ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น  โดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 21 พ.ย. 2554 / การอบรม  โครงการ Japan-Thailand Steel Cooperation-Steel Construction Seminar 2011 / กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น
 • 7 ก.ค. 2554 / [คณะกรรมการจัดงาน] : การประชุมวิชาการ  “แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว ความพร้อมรับมือของกรุงเทพมหานคร” / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 18 – 20 พ.ค. 2554 / การประชุมวิชาการ  “การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 16” / โรงแรม เดอะซายน์ , พัทยา  ชลบุรี
 • 14 – 16 พ.ค. 2551 / การประชุมวิชาการ  “การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 13” / โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช,  จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี
 • 24 – 25 เม.ย. 2551 / การสัมมนา  “การศึกษาและวิจัยเหล็กขึ้นรูปเย็น”  (Cold-Formed Steel Seminar) / โรงแรมเวสติน  แกรนด์ , กรุงเทพฯ
 • 29 ก.พ. 2551 / การสัมมนา  “กฏกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว” / โรงแรมรามา  การ์เด้น , กรุงเทพฯ
 • 7 ธ.ค. 2550 / เทคนิคพิจารณ์  “โครงการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับอาคารอพยพและอาคารสาธารณะในเขตเสี่ยงภัยสึนามิระดับปานกลาง” / โรงแรมเรดิสัน , กรุงเทพฯ
 • 3 ธ.ค. 2550 / การสัมมนา  “สะพานแบบคอมโพสิต” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 11 – 13 ต.ค. 2550 / การสัมมนา  “การประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ  2550” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 17 ก.ค. 2550 / การสัมมนา  “แผ่นดินไหวกับอาคารโครงสร้างเหล็ก” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 16 ก.ค. 2550 / การสัมมนา  “แก้ไขกฏหมายควบคุมอาคารว่าด้วยการกำหนดหน่วยแรงอัดของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ
 • 13 ธ.ค. 2549 – 10 ม.ค. 2550 / การอบรม  “หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) รุ่นที่ 6” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 25 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2549 / การอบรม  “การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร (ครั้งที่ 2)” / สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • 8 ก.ย. 2548 / การสัมมนา  “การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว” / โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , กรุงเทพฯ
 • 5 ก.ย. 2548 / เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สภาวิศวกร กับการส่งเสริม  ควบคุม  และดูแลการประกอบวิชาชีพ” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 17 ส.ค. 2548 / การสัมมนา  “Keep Ahead Moving with Modern Concrete (by CORMIX Co, Ltd.” / โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ , กรุงเทพฯ
 • 30 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2548 / การอบรม  “หลักสูตรการบริหารตนเอง (Self-Management) รุ่นที่ 5” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 10 พ.ค. 2548 / การอบรม  “การออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงชนิดอัดแรงก่อนและลดแรงยึดเหนี่ยวที่ปลายคาน” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 2-4 พ.ค. 2548 / การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 10 / โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้,  จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี
 • Apr. 3 – 5 , 2003 / การประชุมวิชาการ  “The Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering” / Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand