Enter your keyword

Our Teacher

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิติ สุภาพ

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 02-6495000 # 22086 อีเมล์ : suniti@g.swu.ac.th

1.1 ประวัติ

 ดร.สุนิติ  สุภาพ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2541  หลังจากนั้นได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศึกษาระดับปริญญาโท–เอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งมีงานวิจัยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก  โดยในปี พ.ศ. 2547 ได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยรวมถึงดำเนินการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ Tokyo Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2548 ได้เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรออกแบบสะพานที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งได้มีผลงานออกแบบสะพานสำหรับโครงการพัฒนาต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จากนั้นในปี พ.ศ. 2550  ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  ในปี พ.ศ. 2561  ได้ย้ายเข้ามาทำงานที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจนถึงปัจจุบัน  โดยได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและด้านวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  สำหรับด้านงานวิจัย นอกจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กแล้ว  ยังมีผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมสะพานโดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาพฤติกรรมและการศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพานเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกของประเทศไทยและเนื่องจากยานพาหนะที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดโดยกรมทางหลวง  สำหรับด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  นอกจากเป็นวิศวกรโครงสร้างสะพานแล้ว  ยังได้ดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโครงสร้าง และ วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ การรถไฟแห่งประเทศไทย บมจ. ซิโน-ไทยฯ บมจ. อิตาเลียน-ไทยฯ เป็นต้น  ซึ่งในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนั้น นอกจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมทางวิศวกรรมระดับสามัญวิศวกรโยธาแล้ว ยังเป็นผู้ชำนาญการของสภาวิศวกรในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรและเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกรด้วย

1.2 การศึกษา

 • Doctor of Engineering, D. Eng.ปริญญาโท – เอก  (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) / สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • Research Certificate Tokyo Institute of Technology / Japan
 • Bachelor of Engineering, B.Eng.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, วศ.บ., ปริญญาตรี / สาขาวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
 • รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2559-2561
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2555-2559
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, พ.ศ.2550-2555

  1.4 วิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี

 • วย.112 แนะนำสู่วิศวกรรมโยธา (Introduction to Civil Engineering)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.206 กำลังของวัสดุ 1 (Strength of Materials 1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.214 วัสดุวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Materials)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย..303 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.320 สัมมนาและรายงาน (Seminar and Report)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.101 สถิตยศาสตร์และกลศาสตร์วัสดุ (Statics and Mechanics of Materials)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.200 กำลังของวัสดุและการวิเคราะห์โครงสร้าง (Strength of Materials and Structural Analysis)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.306 การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Inspection)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ทย.307 ปฏิบัติการการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร (Building Safety Inspection Laboratory)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วศย.203 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2 (Calculus for Civil and Environmental Engineering II)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วศย.251 วิทยาการคอนกรีต (Concrete Technology)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วศย.316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis 2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วศย.422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับปริญญาโท

 • วย.5103 สัมมนาในหัวข้อวิศวกรรมโยธา (Seminar in Civil Engineering)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.5111 การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง (Advanced Structural Analysis)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • วย.5112 ไฟไนท์อิลลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง (Finite Element for Structural Engineering)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  1.5 การให้คำปรึกษาปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ธีรวุฒิ ชัยนี  ภายใต้หัวข้อ  การกระจายน้ำหนักบรรทุกจรในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลางเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทยเปรียบเทียบกับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐาน AASHTO  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2558

  1.6 งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม

 • มี.ค. 2561 – ส.ค. 2561 / วิทยากรหลักสูตร / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง” แก่บุคลากรของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.2561   ถึง 3 ส.ค. 2561 (72 ชั่วโมง)
 • มี.ค. 2561 – เม.ย. 2561 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / 3rd Party checked และประเมินกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างเหล็ก Modified-Steel-Launcher (Pakkret) เพื่อการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีต (Concrete Segment) สำหรับสะพานในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา / บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • มิ.ย. 2560 – ส.ค. 2560 / วิศวกรโยธาและโครงสร้าง / บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางและสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษ เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ จากโรงหล่อคอนกรีต บมจ. ซิโน-ไทย ไปยังโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 กับ 345 / บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / วิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางต่างระดับ  /  โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีสำหรับทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี   ของกรมทางหลวง
 • ก.ค. 2559 – ก.ย. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดอาคารจอดรถส่วนบุคคล 4 ชั้น และอาคารสานักงานสูง 6 ชั้น /โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 • มิ.ย. 2559 – ธ.ค. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท โทเทิ่ล แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด / ศึกษาและประเมินสมรรถนะของโครงสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม (Existing jetty structures) เพื่อวิเคราะห์ความเสียหายและหาแนวทางเสริมกำลัง สำหรับที่จะวางแนวท่อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเส้นทางการผลิตใหม่  /  การประเมินกำลังรับน้ำหนักและวิเคราะห์หาสาเหตุการแตกร้าวของสะพานท่าเทียบเรือ  ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2559 – ต.ค. 2559 / วิศวกรโยธาและโครงสร้าง / บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางและสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษ เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ จากโรงหล่อคอนกรีต บมจ. อิตาเลียนไทย ไปยังโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ส่วนเหนือ  สัญญา 1 / บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
 • พ.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด / ศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสะพาน  /  การศึกษาทางเชื่อมผืนป่าทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี – สระแก้ว  ของกรมทางหลวง
 • ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของทางรถไฟยกระดับ  /  โครงการทบทวนและออกแบบรายละเอียด : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)  สัญญาที่ 1   ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและประเมินผลกระทบของโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเนื่องจากการจัดช่องจราจรด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง / โครงการ  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้นวัตกรรมในการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ของ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 • เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ของการเคหะแห่งชาติ
 • มี.ค. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของทางรถไฟยกระดับ  /  โครงการทบทวนและออกแบบรายละเอียด : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีแดง)  สัญญาที่ 2   ช่วงบางซื่อ-รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ  ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
 • ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • พ.ค. 2556 – พ.ย. 2556 / วิศวกรรมโยธา (สะพาน) / วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ประกาศโดยกรมทางหลวง / โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • มี.ค. 2556 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโยธาและโครงสร้าง / บริษัท เมโทร-แคต (ทรานสปอร์ต) จำกัด / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างทางและสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษ เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ จากนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ระยอง ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี / โครงการของบริษัท เมโทร-แคต (ทรานสปอร์ต) จำกัด
 • ต.ค. 2555 – มี.ค. 2556 / วิศวกรโครงสร้าง / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / ประเมินและหาทางเลือกสำหรับการวางแนวท่อขนส่งน้ำมันสำหรับโครงสร้างที่มีอยู่เดิมอายุ 50 ปี รวมความยาวประมาณ 2.0 กม. / โครงการประเมินสมรรถนะของโครงสร้างท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม (Existing jetty structures) เจ้าของโครงการคือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างสะพานเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • ก.พ. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางยกระดับ / โครงการงานสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ – พระรามที่ 2 – ถนนสามแยกตากสิน – ถนนเพชรเกษม – ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้  ของกรุงเทพมหานคร
 • มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2554 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Siam Yew Choon จำกัด / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงตามเส้นทางที่กำหนด  เนื่องจากยานพาหนะชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักรวม 400 ตัน และ 150 ตัน  เสนอต่อกรมทางหลวง  เพื่อขนส่งอุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้าจากแหลมฉบัง  ประเทศไทยไปสู่เมืองหงสา  สปป. ลาว / โครงการของบริษัท Siam Yew Choon จำกัด
 • ต.ค. 2554 – พ.ย. 2554 / วิศวกรโครงสร้าง / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / วิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวของอาคาร GIS Building  ในจังหวัดลำพูน / โครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • พ.ค. 2554 – มิ.ย. 2554 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Burns and Roe Asia จำกัด / ออกแบบรายละเอียดข้อต่อโครงสร้างเหล็กของ Pump House Structure / โครงการของบริษัท Burns and Roe Asia Co.,Ltd.
 • ก.ค. 2553 – ส.ค. 2553 / วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” แก่บุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง  ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2553 ถึง 27 สิงหาคม 2553 (56 ชั่วโมง)
 •  ก.พ. 2552 – พ.ค. 2552 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Infrastructure Engineering Consultant จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างในส่วนสมอยึดของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงแบบดึงทีหลัง (Post-Tensioned Anchorage Zone Design) ของโครงสร้างสะพาน Segmental Concrete Box Girder  สำหรับ  โครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานครช่วงหมอชิต – สะพานใหม่
 • ม.ค. – ก.ย. 2552 / วิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) / ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวงของไทยกับต่างประเทศ  แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวงและพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง
 • ก.ย. 2551 – เม.ย. 2552 / ผู้ร่วมวิจัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / โครงการวิจัย “การวิจัยความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาจากบริษัทข้ามชาติ” / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551
 • ม.ค. 2551 – พ.ค. 2551 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท Infrastructure Engineering Consultant จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางยกระดับ  สำหรับ  โครงการการศึกษาและออกแบบรายละเอียดสะพานยกระดับบริเวณทางแยกหลักสี่ (ทางหลวง 304) ของกรมทางหลวง
 • ก.ย. 2550 – ธ.ค. 2550 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างในส่วนสมอยึดของโครงสร้างคอนกรีคอัดแรงแบบดึงทีหลัง (Post-Tensioned Anchorage Zone Design) ของโครงสร้างสะพาน Segmental Concrete Box Girder  /  โครงการงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 1  ของกรมทางหลวง
 • ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550 / วิทยากรภาคสนาม / สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / วิทยากรภาคสนาม  “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร”  /  สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  แนะนำวิธีการตรวจสอบอาคารภาคสนาม
 • พ.ย. 2549 – พ.ค. 2550 / ผู้ประสานงานโครงการ / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / บริหารและประสานงานโครงการ  /  งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา ตอน 1  ของกรมทางหลวง
 • มี.ค. 2549 – พ.ค. 2549 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างส่วนล่างของสะพานยกระดับ  /  โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถหน้าห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  ของห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
 • เม.ย. 2549 – ก.ย. 2549 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ตรวจสอบและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสะพานยกระดับ  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 345  สะพานนนทบุรี – ทางหลวงหมายเลข 37 ของกรมทางหลวง
 • ธ.ค. 2548 – พ.ค. 2549 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างสะพานยกระดับ  /  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดสะพานยกระดับบริเวณแยกหลักสี่ (ทางหลวง 304) ของกรมทางหลวง
 • มี.ค. 2548 – ธ.ค. 2548 / วิศวกรโครงสร้าง / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด / ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ  /  โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมขนส่งตากสินและทางรถไฟสายแม่กลอง (ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย)  ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
 • ส.ค. 2547 – ก.ย. 2547 / ผู้ควบคุมและดำเนินการทดสอบ / ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ควบคุมและดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักของข้อต่อเหล็กรับแรงเฉือนที่ใช้สำหรับบ้านโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป ของบริษัท เหล็ก สยาม – ยามาโตะ จำกัด

  1.7 ประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 • สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  สภาวิศวกร
 • สามัญสมาชิก  สภาวิศวกร
 • ภาคีสมาชิก  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

  1.8 บรรณาธิการในวารสารทางวิชาการ

 • 2561 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2558 – 2561 / รองบรรณาธิการ  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2554 – 2558 / ผู้ช่วยบรรณาธิการ  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2557 / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 – 2556 / คณะทำงานโยธาสาร / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  1.9 กิจกรรมเพื่อสังคมทางวิศวกรรม

 • 2561 / คณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและพิจารณาผลงานวิจัย และ Session Chair  ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2561 / คณะทำงานศึกษาคุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ผลิตโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) / กรมทางหลวง
 • 2561 / ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ / สภาวิศวกร
 • 2558 – 2561 / ผู้ชำนาญการพิเศษฯ  กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา / สภาวิศวกร
 • 2561 / Technical Program Committees – 2018 2nd International Conference on Civil Engineering, Da Nang, Vietnam, May 5-7, 2018 / 2018 2nd ICOCE and International Journal of Structural and Civil Engineering Research
 • 2561 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2560 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ Engineering Journal (EJ) / Engineering Journal (EJ)
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งอ้อยเกินน้ำหนักอย่างเป็นรูปธรรม (4 ธ.ค. 2560) / สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย (21 พ.ย. 2560) / คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
 • 2559, 2561 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • 2559 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • 2559 / Session Chair  ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 / สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะอนุกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2557 / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2557 / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2557 / คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างถนนและสะพานเพื่อรองรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว / กรมทางหลวง
 • 2556 / คณะทำงานจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร หมวดวิชาย่อยในสาขาวิศวกรรมโยธา (ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง) / สภาวิศวกร
 • 2555 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความสำหรับ วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 / คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 – 2556 / คณะทำงานโยธาสาร / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • 2554 / ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ และ Session Chair  ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

  1.10 ภาระงานที่มีต่อภาควิชา

 • 2561-ปัจจุบัน / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2558-2561 / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2555-2558 / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2550-2555 / อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะทำงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2557  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะทำงานสาขาวิศวกรรมโยธา 2557  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะทำงานรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2557 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2557  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2556 / คณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2556  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2555 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2555  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2554 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2554  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2552 / คณะกรรมการสอบโครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้างประจำปีการศึกษา 2552  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  1.11 ภาระงานที่มีต่อคณะ

 • 2559-2561 / รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2558-2561 / ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ศววท.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2558-2561 / รองบรรณาธิการ “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต”
 • 2550-2559 / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2554-2558 / ผู้ช่วยบรรณาธิการ “วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต”
 • 2554 / คณะกรรมการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2553 / คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2553 / ประธานคณะทำงานจัดทำวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2552 / คณะทำงานด้านขนส่ง ด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2552 / คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการบริหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะทำงานศูนย์วิจัยร่วมทางวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะทำงานดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะทำงานบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / คณะกรรมการประเมินการเรียนการสอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2550 / คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  1.12 ภาระงานที่มีต่อมหาวิทยาลัย

 • 2557 / แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2550-2561 / แต่งตั้งอาจารย์ควบคุมและกำกับแถวบัณฑิตและอาจารย์สักขี  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2551 / แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  1.13 ภาระงานที่มีต่อองค์กรในภาครัฐ

 • 2561-2562 / ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน  คณะทำงานศึกษาคุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ผลิตโดยผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Hot Treatment)  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขนส่งอ้อยเกินน้ำหนักอย่างเป็นรูปธรรม (4 ธ.ค. 2560) / สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • 2560 / ผู้เชี่ยวชาญในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย (21 พ.ย. 2560) / คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
 • 2558-2559 / ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงาน  โครงการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง ถนนและสะพานเพื่อรองรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว  กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

  1.14 งานบริการวิชาการทางวิศวกรรม

 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและประเมินผลกระทบของโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเนื่องจากการจัดช่องจราจรด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง / โครงการ  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้นวัตกรรมในการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ของ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 • เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ของการเคหะแห่งชาติ
 • ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • พ.ค. 2556 – พ.ย. 2556 / วิศวกรรมโยธา (สะพาน) / วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ประกาศโดยกรมทางหลวง / โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างสะพานเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • ก.ค. 2553 – ส.ค. 2553 / วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” แก่บุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง  ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2553 ถึง 27 สิงหาคม 2553 (56 ชั่วโมง)
 • ม.ค. – ก.ย. 2552 / วิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) / ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวงของไทยกับต่างประเทศ  แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวงและพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมโครงสร้าง

  2.2 สาขาวิชาที่ชำนาญ

 • วิศวกรรมสะพาน
 • วิศวกรรมโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต

  2.3 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

 • การศึกษาพฤติกรรมและการศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพานเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกของประเทศไทยและเนื่องจากยานพาหนะที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
 • การประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานภายใต้ภาวะน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัด
 • พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตภายใต้น้ำหนักบรรทุกและแรงในรูปแบบต่าง
 • การศึกษาวิธีในการเสริมกำลังโครงสร้างและการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นในการเสริมกำลังโครงสร้าง

 
2.4 แนวคิดในการดำเนินงานวิจัย

 ดร.สุนิติ  สุภาพ มีความสนใจงานวิจัยโดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  (1) กลุ่มวิศวกรรมสะพาน ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมและการศึกษาแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพานเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกของประเทศไทยและเนื่องจากยานพาหนะที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด  การสร้างแบบจำลองน้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุกในประเทศไทยซึ่งจะนำไปสู่พัฒนามาตรฐานการออกแบบสะพานในประเทศไทยที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับพฤติกรรมจริงมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานภายใต้ภาวะน้ำหนักบรรทุกเกินพิกัดสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของสะพานกรณียานพาหนะบรรทุกสิ่งของที่มีพิกัดน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดรับกันระหว่างความปลอดภัยด้านวิศวกรรมและการนำความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (2) กลุ่มพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตภายใต้การรับแรงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวิศวกรในการที่จะนำทฤษฎีที่ได้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดทางวิชาชีพวิศวกรรม  และ (3) กลุ่มประยุกต์ใช้งานและพัฒนานวัตกรรม  โดยเน้นไปทางด้านการคิดค้นกรรมวิธีในการเสริมกำลังโครงสร้างและการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นในการเสริมกำลังโครงสร้าง  ทั้งนี้เพื่อนำผลลัพธ์จากการวิจัยไปสนองตอบต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ

2.5 โครงการวิจัย/บริการชุมชน

 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและประเมินผลกระทบของโครงสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเนื่องจากการจัดช่องจราจรด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) หน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง / โครงการ  งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้นวัตกรรมในการจัดการจราจรบริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ของ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
 • เม.ย. 2557 – ธ.ค. 2557 / วิศวกรโครงสร้าง / การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์แอนด์เทรนนิ่ง จำกัด / ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีและออกแบบโครงสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โครงการศึกษาวิจัยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  ของการเคหะแห่งชาติ
 • ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • พ.ค. 2556 – พ.ย. 2556 / วิศวกรรมโยธา (สะพาน) / วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร / ประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกตามที่ประกาศโดยกรมทางหลวง / โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
 • ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 / วิศวกรโครงสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ศึกษาและประเมินผลกระทบของโครงสร้างสะพานเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ากฎหมายกำหนด ของ สำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 • ก.ค. 2553 – ส.ค. 2553 / วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง / ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างสะพาน” แก่บุคลากรของสำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง  ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  2553 ถึง 27 สิงหาคม 2553 (56 ชั่วโมง)
 • ม.ค. – ก.ย. 2552 / วิศวกรโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน / สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) / ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวงของไทยกับต่างประเทศ  แนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวงและพัฒนาคู่มือมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง
 • ก.ย. 2551 – เม.ย. 2552 / ผู้ร่วมวิจัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / โครงการวิจัย “การวิจัยความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาจากบริษัทข้ามชาติ” / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551
 • ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550 / วิทยากรภาคสนาม / สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต / วิทยากรภาคสนาม  “การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร”  /  สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  แนะนำวิธีการตรวจสอบอาคารภาคสนาม


 • International Journal
  1. Suparp, S., Q. Hussain, P. Joyklad and T. Worachareonsin, 2018, Axial Compressive Behavior of Rope Fiber Reinforced Polymer Composite Concrete, Advances in Engineering Research, Vol. 134, pp. 90-93, January 2018. doi:10.2991/ismems-17.2018.21.
  2. Joyklad, P. and S. Suparp, 2017, Experimental Responses of Jacketed RC Beams, International Journal of Structural and Civil Engineering Research, Vol. 6, No. 4, pp. 245-251, November 2017. doi: 10.18178/ijscer.6.4.245-251.
  3. Suparp, S. and P. Joyklad, 2015, Performance Enhancement of the Existing Bridges Due to Overweight Vehicles with Multi-Axle Loading, Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753 (2015) pp 678-684.
  4. Chaichannawatik, B., T. Laosirihongthong, T. Boonyoo and S. Suparp, 2015, Comparison of Pavement Response Analysis between a 18-Axles Truck and Standard Thai Truck, Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753 (2015) pp 433-437.
  5. Suparp, S. and P. Joyklad, 2014, Appraisal of Strengthening Cost for Increasing Flexural Strength of Reinforced Concrete Slab Bridges in Thailand, Advanced Materials Research, Vols. 931-932 (2014) pp 490-495.
  6. Suparp, S. and P. Joyklad, 2012, A Study on Simple Beam Bridge Responses Due to Thai Truck Loads : Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 88, 10 October 2013, pp 239–249.

 

 • National Journal
  1. ชยุตพงศ์ ถิรศักดิ์โกศล, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, สุนิติ สุภาพ, โกวิท สุรโกมล, 2561, การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ร่วมกับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561 : หน้า 1-17.
  2. ธีรวุฒิ ชัยนี และ สุนิติ สุภาพ, 2559, ผลกระทบของมุมเฉียงที่มีต่อการกระจายน้ำหนักรถบรรทุกไทยในสะพานคอนกรีตความยาวช่วงปานกลาง : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 : หน้า 157-173.
  3. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2557 , แนวทางการเสริมกำลังสะพานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่เพื่อรองรับรถบรรทุกไทย: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 : หน้า 71-80.
  4. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2557 , คอนกรีตเสริมเหล็ก : จากแหล่งกำเนิดสู่สยามประเทศ; วิศวกรรมสาร. ปีที่ 67 (ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์) : หน้า 17-25.
  5. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2555, สัดส่วนผลตอบสนองสูงสุดของคานสะพานต่อเนื่อง 3 ช่วงเนื่องจากรถบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกจร HL-93: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2555 : หน้า 501-518.
  6. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2555, สัดส่วนผลตอบสนองของคานสะพานช่วงเดี่ยวธรรมดาเนื่องจากรถบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกจร HL-93: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 : หน้า 54-64.
  7. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2555, BOOK REVIEW: DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES 14th EDITION : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 : หน้า 108-117.
  8. ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล, สุนิติ สุภาพ, ศักดิ์ชาย รักการ และ จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร, 2555, การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทข้ามชาติ : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 : หน้า 31-50.
  9. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การเปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของสะพานต่อเนื่อง 3 ช่วงเนื่องจากรถบรรทุกไทยและน้ำหนักบรรทุกจรตามมาตรฐาน AASHTO: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2554 : หน้า 317-334.
  10. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การเปรียบเทียบแรงภายในของสะพานช่วงเดี่ยวเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทยกับน้ำหนักทางหลวงตามมาตรฐาน AASHTO : วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท. ,วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 : หน้า 25-35.
  11. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2554, บทความปริทรรศน์ : Design Philosophies of Reinforced Concrete Beam-Column Joints: วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 : หน้า 77-80.
  12. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพานช่วงเดี่ยวแบบรองรับธรรมดาเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย : วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 : หน้า 33-48.
  13. โครงการวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาโดยบริษัทข้ามชาติ : รายงานวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552
  14. Suparp, S. and T. Kanchanalai, 2005, Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections : Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 16, No. 2, 2005

 

 • International Conference
  1. Suparp, S. and P. Joyklad, 2014, Effects of Increasing Truck Weight Limits on Highway Bridges in Thailand, 37th IABSE International Symposium Madrid 2014, pp 660-667, 3rd-5th September 2014, Madrid, Spain.
  2. Suparp, S. and P. Joyklad, 2013, The Influence of Vehicular Loads on Safety Factors of Selected Reinforced Concrete Slab Bridges in Thailand, 31st Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations-CAFEO31, 10th-14th November 2013, Jakarta, Indonesia.
  3. Kanchanalai, T. and S. Suparp, 2005, Experimental Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections : Proceeding of the Eurosteel Conference on Steel and Composite Structures-Research-Eurocode-Practice, June 2005, Maastricht, The Netherlands
  4. Kanchanalai, T. and N. Suparp, 2003, Verification of Strength of Rigid Steel Frames and Test of Strength of Semi-Rigid Connection : The Proceeding of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, April 2003, Bangkok, Thailand

 

 • National Conference
  1. ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์, สำเริง เนตรภู่, สุนิติ สุภาพ และภาวัต ไชยชาณวาทิก, 2560, ปัจจัยส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการงานวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : The 15th International and National Conference on Engineering Education (INCEE15), 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560, พัทยา ชลบุรี
  2. ปิยพัชร เพ็ชรจันทร์ , ยุธิดา เยี่ยมอารี , ภูริทัต ดัดประดิษฐ์ , สุนิติ สุภาพ , อติเทพ ศรีคงศรี และภาวัต ไชยชาณวาทิก, 2558, แนวทางการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด : กรณีศึกษาบริเวณทางแยกพัฒนาการ ซอย 25 : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20, หน้า 617-TRL , กรกฎาคม 2558, พัทยา ชลบุรี
  3. อติเทพ ศรีคงศรี, หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม และ สุนิติ สุภาพ, 2556, การประเมินความสามารถทางการเรียนด้วยเส้นสมรรถนะนักศึกษา : The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE11), พฤษภาคม 2556, ภูเก็ต
  4. อติเทพ ศรีคงศรี, หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม และ สุนิติ สุภาพ, 2555, การสำรวจความนิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์แบบสหวิทยาการศึกษาและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกหลักสูตรปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ : The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE10), พฤษภาคม 2555, ชะอำ เพชรบุรี
  5. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2554, การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพานต่อเนื่องสามช่วงเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, พฤษภาคม 2554, พัทยา ชลบุรี : หน้า STR0067.
  6. อติเทพ ศรีคงศรี, หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม และ สุนิติ สุภาพ, 2554, การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี : กรณีศึกษาจากความเห็นของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : The 9th International and National Conference on Engineering Education (INCEE9), พฤษภาคม 2554, ภูเก็ต
  7. สุนิติ สุภาพ, ภาวัติ ไชยชาณวาทิก และ วิกรม พนิชการ, 2552, การศึกษาและเปรียบเทียบการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาด้านงานทางของประเทศไทย : การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28-30 ตุลาคม 2552, โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก : หน้า 31-1.
  8. ภาวัติ ไชยชาณวาทิก, วิกรม พนิชการ และ สุนิติ สุภาพ, 2552, การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานด้านทางหลวง : การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 28-30 ตุลาคม 2552, โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก : หน้า 24-1.
  9. สุนิติ สุภาพ และ ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, 2551, การศึกษาโครงการก่อสร้างและแนวทางการออกแบบสะพานทางออกศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, พฤษภาคม 2551, พัทยา ชลบุรี : หน้า 259-264.
  10. สุนิติ สุภาพ และ ต่อกุล กาญจนาลัย , 2548, พฤติกรรมของข้อต่อเหล็กแบบกึ่งยึดแน่นและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณที่มีข้อต่อแบบกึ่งยึดแน่น : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10, พฤษภาคม 2548, พัทยา ชลบุรี

 

3.1 หนังสือ/ตำราเรียนที่มีการวางขาย

 • สุนิติ สุภาพ, 2558, หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง : พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ  :  เอ็ม แอนด์ เอ็ม  เลเซอร์พริ้นต์
 • สุนิติ สุภาพ, 2558, คู่มือผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : เสาเข็มคอนกรีต (Precast Concrete’s Handbook : Concrete Piles) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : แม็ทเทอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เดคคอร์
 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2558, คู่มือผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete’s Handbook : Concrete Pipes) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ : แม็ทเทอร์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เดคคอร์

  3.2 เอกสารประกอบคำสอน

 • สุนิติ สุภาพ, 2558, เอกสารคำสอน : วิชา วย.206 ความแข็งแรงของวัสดุ 1, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ

  3.3 เอกสารประกอบการสอน

 • สุนิติ สุภาพ, 2555, เอกสารประกอบการสอน : วิชา วย.303 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ

  3.4 การเขียนบทหนึ่งในหนังสือ

 • สุนิติ สุภาพ, อาทิตย์ เพชรศศิธร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ, “กลศาสตร์ และการวิเคราะห์โครงสร้าง,” ใน แนวทางองค์ความรู้ประกอบการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง, (บรรณาธิการโดย ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และอมร พิมานมาศ), สภาวิศวกร,หน้า 8-167, 361 หน้า, 2558.

  3.5 งานบรรยายทางวิชาการ

 • 24 เม.ย., 2561 / [วิทยากร] : น้ำหนักรถบรรทุกบนสะพานทางหลวง, น้ำหนักบรรทุกออกแบบที่ไม่ปรกติสำหรับโครงสร้างคอนกรีต, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 10 มี.ค., 7 เม.ย. 2561 / [วิทยากร] : ความรู้พื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 14 พ.ย. 2560 / [วิทยากร] : การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับระบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปัจจุบัน เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมโยธา, โครงการสัมมนา การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการขอจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 • 16 ก.ย. 2560 / [วิทยากร] : แรงเฉือนในจุดต่อโครงสร้าง, โครงการอบรมพัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต รุ่นที่ 2, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 30 ส.ค. 2560 / [วิทยากร] : การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานต้านทานแผ่นดินไหว, โครงการอบรมการออกแบบสะพานคอนกรีตต้านแผ่นดินไหว, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 26 พ.ค. 2560 / [วิทยากร] : การทำตำราและหนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ, สำนักบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 30 ส.ค. 2559 / [วิทยากร] : การวิเคราะห์โครงสร้างสะพานภายใต้แรงแผ่นดินไหว, โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านออกแบบ สำหรับงานออกแบบสะพานและถนนภายใต้แรงแผ่นดินไหว, กรมทางหลวง
 • 23 ก.ค. 2559 / [วิทยากร] : แรงเฉือนในจุดต่อโครงสร้าง, โครงการอบรมพัฒนาการล่าสุดในการออกแบบแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ขั้นประยุกต์, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • 18 พ.ย. 2558 / [วิทยากร] : การเพิ่มพูนระดับความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา, กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
 • 29 พ.ค. 2558 / [วิทยากร] : วิกฤติภัยพิบัติ และ ความเสียหายซ้ำซาก ในโครงสร้าง : บทเรียนที่ต้องตระหนัก และการแก้ไขบรรเทา ตอนที่ 1 การออกแบบโครงสร้างต้านวิบัติภัยทางธรรมชาติ เรื่อง การออกแบบโครงสร้างสู้น้ำ ทำอย่างไร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
 • 17 – 19 ก.ย. 2557 / [วิทยากร] : การถ่ายโอนความรู้ : การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยพิบัติมาใช้กับการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) เรื่อง แนวคิดในการแบ่งพื้นที่ความเสี่ยง และ การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานน้าท่วม และดินโคลนถล่ม, การเคหะแห่งชาติ
 • 17 ก.พ. 2557 / [วิทยากร] : ระเบียบวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์ (FEM) กับการพัฒนาวิทยาการออกแบบโครงสร้าง : เทคโนโลยีและข้อพึงระวัง, เทคโนโลยีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างคอนกรีต 2013, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (องครักษ์)
 • 11 , 16 ต.ค. 2556 / [วิทยากร] : การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักบรรทุก / โรงแรมริชมอนด์และสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 • 23 ส.ค. 2556 / [วิทยากร] : การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา  โครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  เพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด / โรงแรมรามา  การ์เด้น , กรุงเทพฯ
 • 13 ก.ค. 2555 / [วิทยากร] : น้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย  ในการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีการวิเคราะห์และการออกแบบสะพานในประเทศไทย งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2555 / ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี , กรุงเทพฯ
 • 12 ก.ค. 2555 / [วิทยากร] : Innovative Steel Construction Technology and Applications หัวข้อ Offshore Structure: Design and Construction / บริษัท Thai Nippon Steel Engineering and Construction จำกัด, บางปะกง  ฉะเชิงเทรา
 • 26 – 29 ธ.ค. 2554 / [วิทยากร] : โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง รุ่นที่ 3 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 22 ก.ค. 2554 / [วิทยากร] :เทคโนโลยีการวิเคราะห์ ออกแบบ และก่อสร้างสะพานฯ หัวข้อ น้ำหนักบรรทุกที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานในประเทศไทย / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 19 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2553 / [วิทยากร] : การออกแบบโครงสร้างสะพาน / สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง, กรุงเทพฯ
 • 10, 15, 16, 17 ม.ค. 2553 / [วิทยากร] : โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง รุ่นที่ 2 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 24 ก.ย., 26 ก.ย., 1 ต.ค. 2552 / [วิทยากร] : โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง รุ่นที่ 1 / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 4 ก.ย. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา  โครงการศึกษาการกำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง / โรงแรมเรดิสสัน, กรุงเทพฯ
 • 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวง  ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ / โรงแรมเรดิสสัน, กรุงเทพฯ
 • 26 – 28 ส.ค. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวง  ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ / โรงแรมเซนทารา  ดวงตะวัน, เชียงใหม่
 • 23 – 25 ส.ค. 2552 / [วิทยากร] : การสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับจ้างทำงานของกรมทางหลวง  ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงที่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โรงแรมเจริญธานี  ปริ้นเซส,  ขอนแก่น• 28 – 30 ตุลาคม 2552 / [วิทยากร] : การศึกษาและเปรียบเทียบการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมาด้านงานทางของประเทศไทย / การประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ  ครั้งที่ 6 / โรงแรมท็อปแลนด์  พิษณุโลก
 • 12 ก.ย. 2552 / [วิทยากร] : “Behavior of Steel Beam-Column Subassemblages with Semi-Rigid Connections” / JSCE-EIT Joint Seminar on “Steel and Composite Bridge Technology in Japan” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 4 ส.ค. 2550 / [วิทยากร] : “Behavior of Steel-Beam Column Subassemblages with Semi-Rigid Connection”  Seminar on Maintenance of Urban Infrastructure  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ  Tokyo Institute of Technology) / คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ
 • 29 มิ.ย. 2548 / [วิทยากร] : “Introduction to Plate-Strip Analysis Using Influence Surface Charts” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 9 พ.ค. 2548 / [วิทยากร] : “Introductory Design of Segmental Box Girder Bridges” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 6 พ.ค. 2548 / [วิทยากร] : “Introduction to the Design of Pier and Deviator Segment of Segmental Concrete Bridge” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ

  3.6 บทความในนิตยสาร

 • ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ สุนิติ สุภาพ, 2555 , วิวัฒนาการของนํ้าหนักรถบรรทุกจรสำหรับออกแบบสะพานรถยนต์ในประเทศไทย; โยธาสาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์.  ปีที่ 24 (ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน) : หน้า 31-42.
 • สุนิติ สุภาพ, ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด และ ภาณุ รักษาสัตย์, 2555 , การออกแบบบริเวณสมอยึดของคานคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงทีหลังรูปกล่องหล่อทีละส่วน  (กรณีศึกษา : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่-ลำลูกกาคลอง 4) ; โยธาสาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์.  ปีที่ 24 (ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม) : หน้า 15-24.

4.1 ความภาคภูมิใจ/รางวัลที่ได้รับ

 • 2560 / First Paper Award, The 2nd International Conference on Material Engineering and Application (2nd ICMEA 2017)  กรุงเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 2554 / ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ “Japan-Thailand Steel Cooperation – Steel Construction Seminar 2011” ภายใต้กรอบความร่วมมือ Japan-Thailand Steel Construction Industry Cooperation Programme Under Japan-Thailand Economic Partnership Agreement ; JTEPA, Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT)  และ The Japan Iron and Steel Federation (JISF)
 • 2549 / รางวัลชมเชยผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (Dissertation : Behavior and Inelastic Analysis of Steel Frames with Semi-Rigid Connections)  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2541 – 2548 / ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • 2539 / รางวัลเรียนดี เหรียญทองแดง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.1 วิชาชีพทางการศึกษา 

 • 30 – 31 ต.ค. 2560 / การอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์” รุ่นที่ ๒ / สภาวิศวกร
 • ก.ค. 2560 / การประชุมวิชาการ  The 15th International and National Conference on Engineering Education (INCEE15), Patthaya, Chonburi
 • พ.ค. 2556 / การประชุมวิชาการ  The 11th International and National Conference on Engineering Education (INCEE11), May 2013, Phuket
 • พ.ค. 2555 / การประชุมวิชาการ  The 10th International and National Conference on Engineering Education (INCEE10), May 2012, Cha-um Phetchaburi
 • พ.ค. 2554 / การประชุมวิชาการ  The 9th International and National Conference on Engineering Education (INCEE9), May 2011, Phuket
 • 9 เม.ย. 2551 / การอบรม  “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก” / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , กรุงเทพฯ

  5.2 วิชาชีพทางวิศวกรรม

 • 18 – 20 ส.ค. 2560 / The 2nd International Conference on Material Engineering and Application (2nd ICMEA 2017), 18th-20th August 2017, Shanghai, Chaina.
 • 3 – 5 ก.ย. 2557 / 37th IABSE International Symposium Madrid 2014, 3rd-5th September 2014, Madrid, Spain.
 • 27 – 29 มี.ค. 2557 / The 5th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2014), 27th-29th March 2014 / Khon-Kaen, Thailand.
 • 10 – 14 พ.ย. 2556 / 31st Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations-CAFEO31, 10th-14th November 2013 / Jakarta, Indonesia
 • 5 – 6 ก.ย. 2556 / ศึกษาดูงานโครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย / กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • 7 – 10 มี.ค. 2556 / ศึกษาดูงานการสำรวจข้อมูลที่สถานีตรวจสอบน้ำหนัก แม่ใจ  จังหวัดพะเยา / อ. แม่ใจ  จังหวัดพะเยา
 • 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2555 / ศึกษาดูงานโครงการศึกษาประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนัก  เพื่อป้องกันการทำลายทางหลวงเนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด / กรุงบรัซเซล  ประเทศเบลเยี่ยม
 • 23 ส.ค. 2555 / โครงการสัมมนาเรื่อง Maintenance and Strengthening Bridges in Thailand and Japan / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 28 พ.ค. 2555 / การสัมมนา เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพการสำรวจ / โรงแรมโนโวเทล  สยามสแควร์, กรุงเทพฯ
 • 17 ส.ค. 2554 / การอบรม หลักสูตร  แนวทางการออกแบบ  ป้องกันและซ่อมแซมโครงสร้าง  เพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์  ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น  โดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 21 พ.ย. 2554 / การอบรม  โครงการ Japan-Thailand Steel Cooperation-Steel Construction Seminar 2011 / กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น
 • 7 ก.ค. 2554 / [คณะกรรมการจัดงาน] : การประชุมวิชาการ  “แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว ความพร้อมรับมือของกรุงเทพมหานคร” / มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
 • 18 – 20 พ.ค. 2554 / การประชุมวิชาการ  “การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 16” / โรงแรม เดอะซายน์ , พัทยา  ชลบุรี
 • 14 – 16 พ.ค. 2551 / การประชุมวิชาการ  “การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 13” / โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช,  จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี
 • 24 – 25 เม.ย. 2551 / การสัมมนา  “การศึกษาและวิจัยเหล็กขึ้นรูปเย็น”  (Cold-Formed Steel Seminar) / โรงแรมเวสติน  แกรนด์ , กรุงเทพฯ
 • 29 ก.พ. 2551 / การสัมมนา  “กฏกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว” / โรงแรมรามา  การ์เด้น , กรุงเทพฯ
 • 7 ธ.ค. 2550 / เทคนิคพิจารณ์  “โครงการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับอาคารอพยพและอาคารสาธารณะในเขตเสี่ยงภัยสึนามิระดับปานกลาง” / โรงแรมเรดิสัน , กรุงเทพฯ
 • 3 ธ.ค. 2550 / การสัมมนา  “สะพานแบบคอมโพสิต” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 11 – 13 ต.ค. 2550 / การสัมมนา  “การประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ  2550” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 17 ก.ค. 2550 / การสัมมนา  “แผ่นดินไหวกับอาคารโครงสร้างเหล็ก” / วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพฯ
 • 16 ก.ค. 2550 / การสัมมนา  “แก้ไขกฏหมายควบคุมอาคารว่าด้วยการกำหนดหน่วยแรงอัดของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุงเทพฯ
 • 13 ธ.ค. 2549 – 10 ม.ค. 2550 / การอบรม  “หลักสูตรการบริหารโครงการ (Project Management) รุ่นที่ 6” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 25 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2549 / การอบรม  “การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร (ครั้งที่ 2)” / สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • 8 ก.ย. 2548 / การสัมมนา  “การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร ว่าด้วยการออกแบบอาคารต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว” / โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ , กรุงเทพฯ
 • 5 ก.ย. 2548 / เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สภาวิศวกร กับการส่งเสริม  ควบคุม  และดูแลการประกอบวิชาชีพ” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 17 ส.ค. 2548 / การสัมมนา  “Keep Ahead Moving with Modern Concrete (by CORMIX Co, Ltd.” / โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ , กรุงเทพฯ
 • 30 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2548 / การอบรม  “หลักสูตรการบริหารตนเอง (Self-Management) รุ่นที่ 5” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 10 พ.ค. 2548 / การอบรม  “การออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงชนิดอัดแรงก่อนและลดแรงยึดเหนี่ยวที่ปลายคาน” / บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด , กรุงเทพฯ
 • 2-4 พ.ค. 2548 / การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ  ครั้งที่ 10 / โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้,  จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี
 • Apr. 3 – 5 , 2003 / การประชุมวิชาการ  “The Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering” / Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand