Enter your keyword

การบริการวิชาการ

1. โครงการศึกษา ติดตั้ง และทดสอบป้ายรายงานสภาพจราจรที่มีผลกระทบและผลประโยชน์ต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนเส้นทาง (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)

 ป้ายรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษ (Smart VMS) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทางด้วยการให้ข้อมูลสภาพจราจร ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษที่เป็นปัจจุบัน

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ใช้ทางสามารถตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางธรรมดาได้ในกรณีที่บนทางพิเศษมีการจราจรหนาแน่น พร้อมกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งป้ายรายงานสภาพจราจรดังกล่าวจำนวน 1 จุด ดังรูป

2. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (การขนส่งทางบก)

 กรมการขนส่งทางบก ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลโรงเรียนสอนขับรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการศึกษาและพัฒนาระบบงานโรงเรียนสอนขับรถ (e-Classroom) และระบบทดสอบข้อเขียนภาคทฤษฎี (e-Exam) กลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยระบบดังกล่าวสามารถรายงานผลการดำเนินงาน ได้แก่ งานลงทะเบียนและทะเบียนประวัติการเรียนของผู้เรียน ผู้สอน (ผู้ฝึกหัดขับรถ) การยืนยันตัวบุคคลของผู้เรียน การส่งรายงานผลการทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น ไปยังกรมการขนส่งทางบกได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และมีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบการทดสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) กลาง เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่งทั่วประเทศ

3. โครงการศึกษางานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ กรมทางหลวง

 จากสถานการณ์การจราจรและอุบัติเหตุทางถนนในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีปัญหาการจราจรติดขัด และมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจ และได้กำหนดแนวทาง และมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินการต่าง ๆ ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

 กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ โดยให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องของโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง ประมาณการงบประมาณทั้งในส่วนของการจัดตั้ง และการบริหารจัดการศูนย์ฯ ในอนาคต รูปแบบการลงทุน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการการใช้งานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4. โครงการสำรวจแนวทางพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

 ปัจจุบันการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองเริ่มมีความซับซ้อนและมีความต้องการข้อมูลเพื่อช่วยใช้ในการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ (IT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่างๆ มีการนำระบบ IT มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

 เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการสำรวจและออกแบบเทศบาลนครนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ