Enter your keyword

Our Teacher

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจะ เสถบุตร (อาจารย์พิเศษ)

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 080 599 8659, อีเมล์ : sacha.sethaputra@gmail.com

1.1 ประวัติ

ข้าราชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ในวงวิชาการเริ่มจากงานอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เครื่องกล และสุดท้ายโยธา  ประสบการณ์นอกวงวิชาการประกอบด้วยการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (sabbatical leaves) หลายครั้ง และการยืมตัวระหว่างหน่วยงาน เช่น  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  บริษัทที่ปรึกษาไทย  ธนาคารโลก  คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ  ความสนใจหลักคือ การจัดหาน้ำในชนบท และ การวางแผนโครงการ

 

1.2 การศึกษา

 • D.Eng. (Applied Hydraulics), Asian Institute of Technology, Thailand, 1975.
 • M.Eng. (Applied Hydraulics), Asian Institute of Technology, Thailand, 1973.
 • M. S. (Civil Engineering), Massachusetts Institute of Technology, USA, 1981.
 • B.Eng. (Mechanical Engineering), University of New South Wales, Australia, 1970.

 

1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

 • รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2551 ถึง ปัจจุบัน

 

1.4 วิชาที่สอน

 • Hydraulic
 • Hydrology
 • Fluid Mechanics
 • Mathematics

 

1.5 งานบริการทางวิชาชีพวิศวกรรม

 • The Mekong Secretariat’s study in “Human Resource Development Strategy,Thailand”. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ MRC; 1994 Mar.
 • Water Policy for Sri Lanka. รับผิดชอบในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ ADB (Manila);1993.
 • Water Supply in Southern Lao. รับผิดชอบในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรการจัดการน้ำ. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nam Papa Lao Company in Vientiane;1991.
 • Small Irrigation Weirs in Cambodia. ให้คำแนะนำ ตรวจสอบการออกแบบ ก่อสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อการชลประทาน;1992.
 • Liaison between Thai and Cambodia. รับผิดชอบในการนำคณะรัฐมนตรีของกัมพูชา มาเยี่ยมประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ;1992.
 • Liaison between Thai and Laos in National Planning. รับผิดชอบประสานงานระหว่าง NESDB (ไทย) กับกระทรวงวางแผน (ลาว);1990-1992.
 • UNDP/WORLDBANK water supply and sanitation decade. รับผิดชอบในตำแหน่ง National Project Officer ประสานงานในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา; Jun 1988- Jun 1989.
 • การพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา. ทำให้กรมทรัพยากรน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ World Water Assessment Program (WWAP) ของ United Nation ขณะนี้กำลังทดลองใช้ในลุ่มน้ำปิง.   มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำ และ web ของ WWAP;2545-Present.
 • แผนกลยุทธ์สำหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบประสานงาน และวางแผนการทำงาน. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กรมชลประทาน;2001-2003.
 • การศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน. รับผิดชอบในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการวางโครงการ. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กรมชลประทาน;2001 May.
 • Chao Phraya Basin Organization Component; Development of an Action Plan for Piloting Rights-Based Allocation of Water. National Water Resources Committee Thailand and the World Bank, 2001. รับผิดชอบในตำแหน่ง Water allocation specialist. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำ และ World Bank; April 2000 – April 2001.
 • Capacity Building in the Water Resources Sector Project: ADB TA 3260. รับผิดชอบในตำแหน่ง Water resources Planning Specialist. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำ; April 2000 – February 2001.
 • National Water Vision: A Case Study on Thailand. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำ;2000 Jul.
 • River Basin Planning, RID. รับผิดชอบในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ. มีรายงานเป็นภาษาไทยสำหรับลุ่มน้ำก่ำอยู่ที่กรมชลประทาน;1994-1998.
 • แผนหลักสำหรับกรมชลประทาน. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กรมชลประทาน;1996-1998.
 • ยุทธ์ศาสตร์สำหรับ Free Trade Zone, กระทรวงอุตสาหกรรม. รับผิดชอบในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับนิคมอุตสาหกรรมแม่สอดและขอนแก่น. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม;1996.
 • แผนพัฒนาลุ่มน้ำในภาคใต้ NESDB. รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการ. มีรายงานเป็นภาษาไทยอยู่ที่ NESDB;1993.
 • Privatization of Water Supply Operation, การประปาภูมิภาค. รับผิดชอบการทำนายความต้องการน้ำและกำหนดแหล่งน้ำดิบสำหรับภูเก็ตและปทุมธานี. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่การประปาภูมิภาค;1993.
 • Metropolitan Regional Structure Planning, NESDB. รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ NESDB;1993.
 • Industrializing Thailand and Its Impact on the Environment, TDRI. รับผิดชอบในตำแหน่งWater Resources Specialist. มีรายงานเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ TDRI;1990.

 

1.6 ภาระงานที่มีต่อคณะ

 • คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ.2526-2528

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ

3.1 บทความทางวิชาการ

 • ระดับชาติ
  • ชัยยุทธ ชินณะราศรี ผู้แต่งหลัก , เกรียงไกร ปอแก้ว, วชิรวิทย์ ยางไชย, สัจจะ เสถบุตร,   ภูริภัส สุนทรนนท์ (2557). การวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรด้านน้ำของรัฐในประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, 37(8), 361-388.

 

3.2 เอกสารจากงานประชุมวิชาการ

 • ระดับนานาชาติ
  • Soonthornnonda P, Sethaputra S, Ekkawatpanit C, Rasmeemasmuang T. Thai water institutional and legal developments: A review and example of persistent environmental problem. Proceedings of the 2nd International Young Researchers Workshop on River Basin Environment and Management; 2015 Oct 5-6; Vietnam National University, Vietnam.
  • Puripus S, Sethaputra S, et. al. An optional approach for flood mitigation and avoiding groundwater depletion in Thailand: A Review of the Conjunctive Water. Proceedings of the ICID and 26th European Regional Conference and 66th International Executive Council (IEC); 2015 Oct 11-16; Montpellier, France.
 • ระดับชาติ
  • พุธิตา เดชสูงเนิน, ภูริภัส สุนทรนนท์, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง, สัจจะ เสถบุตร และชัยยุทธ ชินณะราศรี. การพัฒนาโครงสร้างองค์กรหลักด้านน้าและประเด็นกฎหมายในประเทศไทย. งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19; 14-16 พฤษภาคม.