Enter your keyword

Our Teacher

อาจารย์ เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ (อาจารย์พิเศษ)

อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

1.1 ประวัติ

อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ สำเร็จการศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ (วศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย (Royal Thai government Fellowship) เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (M.Eng) ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในสาขาวิศวกรรมทางน้ำและการจัดการ หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 ได้ใช้เวลาเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ให้กับภาควิชาวิศวกรรมทางน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และได้ร่วมงานกับ บริษัท อีสวอเตอร์ จำกัด (มหาชน) รวมเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และหลังจากนั้นได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสาขาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลาสี่ปี และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ในโปรแกรม Regional Environment Planning, Civil Engineering, Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ทุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. 2563 โดยปัจจุบันได้รับโอกาสทำงานสอนในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านงานวิจัย มีความสนใจด้านการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุทกภัยล่วงหน้า บนพื้นฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับแบบจำลองชลศาสตร์

 

1.2 การศึกษา

• PhD (Regional Environment Planning) Shibaura Institute of Technology, Japan กำลังศึกษา
• M.Eng (Water Engineering and Management) Asian Institute of Technology, 2558
• วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556

 

1.3 ตำแหน่งทางวิชาการ

• อาจารย์, สาขาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2559-2563

 

1.4 วิชาที่สอน

• อุทกวิทยา (Hydrology)
• วิศวกรรมชลศาสตร์(Hydraulic Engineering)

2.1 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

• วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
• การจัดการอุทกภัย (Flood management)
• การบริหารจัดการน้ำ (Water management)
• การระบายน้ำในเมือง (Urban drainage)

2.2 หัวข้อวิจัยที่สนใจ

• เทคโนโลยีการแจ้งเตือนอุทกภัย
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

 

2.3 โครงการวิจัย

• Climate Change Adaptation through Optimal Stormwater Capture Measures: Towards a New Paradigm for Urban Water Security ภายใต้ทุนวิจัยจากหน่วบงาน Asia-Pacific Network for Global Change Research ปี 2557-2558 (ผู้ร่วมวิจัย)
• การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาระบบระบายน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หัวหน้าโครงการ)
• กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำทางการเกษตรของตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายใต้ทุนสนับสนุน การวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ปีงบประมาณ 2561(หัวหน้าโครงการ)
• การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์: กรณีศึกษาพื้นที่ปิดล้อมรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 (ผู้ร่วมวิจัย)
• การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ทุนวิจัยจากแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หัวหน้าโครงการ)
• การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบพยากรณ์ฝนและการคาดการณ์อุทกภัยแบบเรียลไทม์ในเขตพื้นที่รามคำแหง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผู้ร่วมวิจัย)
• การพัฒนาระบบคาดการณ์อุทกภัยแบบเรียลไทม์ด้วย Machine Learning : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผู้ร่วมวิจัย)
• อุปสรรคและกลยุทธ์การปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาบางเลน นครปฐม ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) งบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผู้ร่วมวิจัย)
• โครงการส่งเสริมชุมชนปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านการเกษตรปลอดภัยและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ พื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพฯ ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนแคนาดาเพื่อความริเริ่มท้องถิ่น ประเทศไทย 2021 ประเด็นการศึกษา: การปรับตัว บรรเทาผลกระทบ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผู้ร่วมวิจัย) • International Journal
  1. Park, E., Lim, J., Ho, H., Herrin, J., & Chitwatkulsiri, D. (2021). Source-to-sink sediment fluxes and budget in the Chao Phraya River, Thailand: A multi-scale analysis based on the national dataset. Journal Of Hydrology, 594, 125643. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125643
  2. Chitwatkulsiri, D., Miyamoto, H., & Weesakul, S. (2021). Development of a Simulation Model for Real-Time Urban Floods Warning: A Case Study at Sukhumvit Area, Bangkok, Thailand. Water, 13(11), 1458. https://doi.org/10.3390/w13111458
  3. Loc, H., Park, E., Chitwatkulsiri, D., Lim, J., Yun, S., Maneechot, L., & Minh Phuong, D. (2020). Local rainfall or river overflow? Re-evaluating the cause of the Great 2011 Thailand flood. Journal Of Hydrology, 589, 125368. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125368

 

 • National Journal
  1. Chitwatkulsiri, D. (2019). Evaluation of sustainable urban storm drainage systems approach for reducing peak runoff at Sukhumvit area in Bangkok, Thailand. SWU Engineering Journal, 14(3), 14–21.

 

 • International Conference
  1. Kim N. I, Voraakhom, K., Suwanarit, A., Chitwatkulsiri, D (2021). Informing design visioning through dynamic modelling – Better practices for nature-based solutions. 54th International Conference on Water Management Modeling (ICWMM 2021) Virtual Conference, February 26-27, 2021, Canada.
  2. Chitwatkulsiri, D., Miyamoto, H (2021). Development of a Real-time Urban Flood Alert System: A Case Study in Ramkhamhaeng Polder, Bangkok, Thailand. AOGS 18th Annual Meeting (AOGS2021) Virtual Conference, August 1-6, 2021, Singapore.
  3. Chitwatkulsiri, D. (2017). The effect of infiltration adapted by decreasing percentage of imperviousness area in an urban area. The 4th EIT International Conference on Water Resources Engineering, and the 9th AUN/SEED-Net Regional Conference on Environmental Engineering, 23 - 24 January 2017, Pattaya, Chonburi, Thailand.
  4. Chitwatkulsiri, D. (2017). Impact of decreasing percentage of imperviousness area with flooding in urban area at Sukhumvit, Bangkok, Thailand. International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus (THA 2017) 25 – 27 January 2017, Bangkok, Thailand, pp 253-258.
  5. Chitwatkulsiri, D. (2016). An Application of Urban Water Modeling toward Pluvial Flooding Assessment in Urban Area under Climate Change. The 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV), November 22 – 24, 2016, Buriram, Thailand, pp 512-521.

 

 • National Conference
  1. Chitwatkulsiri, D. (2019). Assessment of the Impact of Climate Change on Rainfall using Regional Climate Models in case of Pathum Thani Province, Thailand. The 8th Sustainable Industrial Innovation and Management Conference 2019 (SIIMC 2019) Bangkok, Thailand.
  2. Chitwatkulsiri, D. (2018). Evaluation of sustainable urban drainage systems techniques approach for reducing peak runoff at Sukhumvit area in Bangkok, Thailand. Paper presented at the In Proceedings of the 23rd National Convention on Civil Engineering (NCCE23), Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA), Nakhon Nayok, Thailand.
  3. Srisunont, T., Srisunont, C. and Chitwatkulsiri, D. (2016). Influences of urban sprawl on water quality in Trang watershed. The 4th Academic Science and Technology Conference 2016, May 31, 2016, Bangkok, Thailand, pp 312-318.