Enter your keyword

post

ภาพกิจกรรม งาน Open House 2018

ภาพกิจกรรม งาน Open House 2018

 ภาพกิจกรรม งาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และห้องเตรียมแพทยศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (สาธิต องครักษ์) จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 โดยมีการบรรยายแนะนำทุกสาขาวิชาที่คณะเปิดสอน การแนะแนวกลุ่มย่อย การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีการทัศนศึกษาในจังหวัดนครนายก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตช่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม