Enter your keyword

post

ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Bridge Competition 2017 (ASIA BRICOM 2017) ณ National Central University (NCU), Taiwan ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจากมหาวิทยาลัยจากนานาชาติเข้าร่วมแข่งขันกว่า 17 แห่ง