Enter your keyword

post

เข้าร่วมกิจกรรมรับธงในงาานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกิจกรรมรับธงในงาานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (NCCE22) ระหว่างวันที่ 20-21 กรหฎาคม 2560